Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Учебен план за специалност "Строителни конструкции"

 
  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1

Стоманени конструкции - развитие на теорията и практиката

4 + 0 И

 

4
2

Стоманобетон - развитие на теорията и практиката

4 + 0 И

 

4
3

Метод на крайните елементи в строителната механика

2 + 1 И

 

3
4

Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции

3 + 0 И

 

3
5

Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструктивното проектиране

2 + 2 И

 

5
6

Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения

2 + 2 И

 

5
7

Избираема дисциплина 1

1 + 2 Т

 

3
8

Избираема дисциплина 2

1 + 2 Т

 

3
 

 

 

 

 
 

Седмична аудиторна заетост, ч. – 28 ч.

 

 

30

 

 

 

 

 

  ВТОРИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1

Специални метални конструкции

3 + 2 И

 

6
2

Специални стоманобетонни конструкции

3 + 2 И

 

6
3

Технология на изграждане на сложни сгради и съоръжения

2 + 0 И

 

2
4

Специални въпроси в мостовото строителство

4 + 2 И

 

6
5

Експериментално изследване и обследване на строителни конструкции

2 + 2 И

 

4
6

Избираема дисциплина 3

1 + 2 Т

 

3
7

Избираема дисциплина 4

1 + 2 Т

 

3
 

 

 

 

 
 

Седмична аудиторна заетост, ч. – 28 ч.

 

 

30
 
Дипломна работа
 

 

15
 

Л + У И - Седмичен брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с изпит.

Л + У Т - Седмичен брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.

 
 
СПИСЪК
НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
№ по ред Наименование на учебните дисциплини Аудиторна заетост Семестър Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. от тях
лекции упр.
1

Архитектура на сгради и съоръжения.

45 15 30 І сем. 3
2

Зидани конструкции.

45 15 30 3
3

Конструкционни и изолационни материали.

45 15 30 3
4

Приложна математика

45 15 30 3
5

Дървени конструкции.

45 15 30 3
6

Специални методи на фундиране.

45 15 30 ІІ сем. 3
7

Строително предприемачество.

45 15 30 3
8

Възстановяване и усилване на метални конструкции.

45 15 30 3
9

Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции.

45 15 30 3
print Печат

 

421 0.414

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...