en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини за магистърска специалност "Строителни конструкции"

Учебна дисциплина: CK-1 Стоманени конструкции – развитие на теорията и практиката

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - georgiev.todor.d@gmail.com
доц. д-р инж. Борислав Тотев Даалов - bobdaal@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 4.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Носимоспособност на сеченията и на елементите на стоманените конструкции. Особености при оразмеряването на сечения от клас 4. Подкранови конструкции - видове. Въздействия. Особености на оразмеряването и конструирането на елементите на подкрановите конструкции.

 
МАГ-СК.2 Стоманобетон – развитие на теорията и практиката  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции и архитектура”

Преподаватели: Гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев

Аудиторна заетост: 60 часа /60 часа лекции/

Извънаудиторна заетост: 60 ч.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І семестър

Курс, семестър, (лекции и упражнения): І курс, І семестър;

ECTS кредити: 4

Основни теми: Основни положения при Еврокод - 2, оразмеряване на огъване и напречна сила, нецентричен натиск. Изчисляване за образуване и отваряне на пукнатини. Кривина и коравина на стоманобетонни елементи, изчисляване на деформации. Изчисляване на предварително напрегнати стоманобетонни елементи на огъване по нормални и наклонени сечения, центричен и нецентричен опън. Тристранно подпряни плочи и кръстосано армирани плочи при особени условия на подпиране, плочи с отвори, плочи, натоварени с ивичен товар. Изчисляване на гредостени в еластичен и еласто-пластичен стадий.

 

Учебна дисциплина: CK-3 Метод на крайните елементи в строителната механика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 4

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми: Въведение. Идея и изчислителна реализация на Метода на крайните елементи. Видове крайни елементи. Програмни системи за моделиране на строителни конструкции. Равнинно деформирано и равнинно напрегнато състояние. Съставяне на изчислителен модел с Метод на крайните елементи. Метод на крайните елементи при равнинни задачи. Равнинен триъгълен и правоъгълен крайни елементи. Изопараметричен равнинен краен елемент. Метод на крайните елементи при огъване на тънки и умерено дебели еластични плочи. Огъвен триъгълен и правоъгълен крайни елементи. Огъвно и мембранно състояния. Изчислителни процедури в Метода на крайните елементи. Геометрична и материална нелинейност. Устойчивост на строителни конструкции с голям брой степени на свобода. Метод на крайните елементи в динамика на строителните конструкции. Избор на кондензация на динамични степени на свобода. Хармоничен, спектрален и случайно динамичен анализи.

 
МАГ-СК.4 Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели:

 

Аудиторна заетост: 45 часа /45 часа лекции/

Извънаудиторна заетост: 45 ч.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І семестър

Курс, семестър: І курс, І семестър;

ECTS кредити: 3

Основни теми: Гранични състояния, натоварвания и въздействия, изчислителни параметри, съвместна работа на бетона и стоманата. Физико-механични свойства на материалите. Съединителни средства. Ламаринно-бетонни плочи. Комбинирани греди, Оразмеряване на огъване и напречна сила, срязване в контактната фуга, изчисляване на пукнатинообразуване. Колона, конструиране и оразмеряване при центричен и нецентричен натиск. Дюбели – разновидности. Влияние на съсъхването и пълзенето. Определяне на коравини. Изпълнение на комбинирани конструкции.

 
МАГ-СК.5 Съвременни компютъризирани изчислителни методи в строително-конструктивното проектиране   
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели:

 

Аудиторна заетост: 60 ч. /30 ч. лекции; 30 ч. упражнения/

Извънаудиторна заетост: 90 часа

Курсови задачи: КЗ – 1 бр.;

Проверка и оценка на знанията:писмен изпит - І семестър

Курс, семестър: І курс, І семестър

ECTS кредити: 5

Основни теми:

Физични, изчислителни и математически модели за компютъризиран анализ на строителните конструкции. Моделиране и анализ чрез метода на крайните елементи на дискретни и континуални конструкции върху еластична основа. Изграждане и анализ на 3-D модели на сгради чрез програма “STADYPS”. Разработка и статико-динамичен анализ на пространствени модели на сгради чрез програма “SAP 2000”. Комбиниране на “FRAME” и “SHELL” елементи. Моделиране и статическо изчисляване на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции чрез програма “SAP 2000” и “TOWER”. Изграждане и анализ на модели на сгради с вземане предвид на физическа и геометрична нелинейност чрез програма “SAP 2000”. NLLINK елементи. Решение във времето ( time history analysis ). Изследване на 3-D модели на сгради и инженерни съоръжения чрез програмен пакет “TOWER”. Анализ на напрегнато и деформирано състояние на конструкции натоварени с подвижни товари, температурни въздействия, поддаване на опори. Критичен анализ и оценка на резултатите от компютъризирано изследване на напрегнато и деформирано състояние на конструкции на сгради и инженерни съоръжения.

 
МАГ-СК.6 Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели:

 

Аудиторна заетост: 60 ч. /30 ч. лекции; 30 ч. упражнения/

Извънаудиторна заетост: 90 часа

Курсов проект: КПр – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – I семестър

Курс, семестър: І курс, I семестър

ECTS кредити: 5

Основни теми:

Разпространение и регистриране на сеизмичните вълни, сеизмограми, велосиграми акселерограми. Интензивност и спектрален състав на сеизмичните въздействия. Спектри на реагиране. Видове, приложение. Представяне на изчислителното сеизмично въздействие чрез комплекти реални и синтезирани акселерограми. Континуални и дискретни изчислителни динамични модели на сгради и инженерни съоръжения. Нормативни приложения на спектралния метод за анализ на конструкциите, подложени на сеизмични въздействия. Национални и европейски норми. Коментар на основните положения в EN 1998-1 (Еврокод 8). Изчислителни спектри. Стоманени и стоманобетонни рамки с корави възли, стоманобетонни шайби - напрегнато и деформирано състояние при проектни сеизмични въздействия, условия за дуктилно поведение. Проблеми на антисеизмичното осигуряване на съществуващи сгради и инженерни съоръжения. Световни достижения в научните изследвания и проекти в областта на противоземетръсното инженерство. Практически реализации.

 

Учебна дисциплина: CK-9 Специални метални конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - georgiev.todor.d@gmail.com
ас. инж. Венцислав Георгиев Йорданов - v.yordan@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Предварително напрегнати стоманени конструкции – видове, принципи. Видове обтегачи. Предварително напрегнати стоманени елементи, работещи на опън и натиск. Предварително напрегнати греди и ферми. Висящи конструкции – видове. Основни положения при проектирането на висящи покрития. Еднопоясни и двупоясни системи. Седловидни мрежи. Комбинирани системи. Основни положения при проектирането на антенни съоръжения. Основи на изчислението и конструирането на кули и мачти. Ротационни черупки. Основи на изчислението на резервоари и силози.

 
МАГ-СК.10 Специални стоманобетонни конструкции  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели:

 

Аудиторна заетост: 75 часа /45 часа лекции, 30 часа упражнения/

Извънаудиторна заетост: 90 ч.

Курсов проект: КП-1 бр.

Проверка и оценка на знанията: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит –ІІ семестър

Курс, семестър: І курс, ІІ семестър;

ECTS кредити: 6

Основни теми: Тънкостенни черупкови пространствени конструкции. Напрегнато състояние на тънкостенните черупки. Безмоментова и моментова теория на тънкостенните еластични черупки. Изчисляване на сложни възли. Видове стоманобетонни резервоари. Водни и охладителни кули. Високи комини. Силози и бункери. Начини на изчисление, конструиране и армиране на основните елементи от специалните съоръжения.

 
МАГ-СК.11 Технология на изграждане на сложни сгради и съоръжения  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 

Аудиторна заетост: 30 часа (30 ч. лекции, 0 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит II семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):: I курс, II семестър 2+0

ECTS кредити: 2

Основни теми: Методи за изграждане на сгради и съоръжения. Изграждане на стоманобетонни касетирани подови конструкции и безгредови плочи посредством кофражи с падащи глави на опорите. Ранно декофриране на стоманобетонни конструкции при едроразмерни и леки кофражи – същност, технологични варианти и етапи на изпълнение. Изграждане на сгради и съоръжения с вградени „кофражни” панели (предплочи и предстени). Изграждане на комини и охладителни кули с катерещ се кофраж. Монтаж на съоръжения с листови конструкции при полистов монтаж и чрез рулониране. Изпълнение на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции при: напрягане след бетониране; непрекъснато армиране и напрягане. Монтаж на връхни мостови конструкции с конзоли и кран-ферми. Надлъжно конзолно изтласкване, конзолен монтаж и конзолно бетониране на връхна мостова конструкция.

 
МАГ-СК.12 Специални въпроси в мостовото строителство  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет;

катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели, e - mail:

 

Аудиторна заетост: 90 часа (60 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 90 ч.

Курсов проект: КПр – 1 бр.

Форма на контрол: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит –ІІ семестър

Курс, семестър: I курс, ІІ семестър

ECTS кредити: 6

Основни теми: Пространствена работа на сложни мостови конструкции. Изчисляване на мостове по ЕС-1 и ЕС-3. Сеизмично изследване на мостове. Кинематика на лагеруването и лагерни области. Особени случаи на мостово фундиране (пилоти, кесони кладенци и др.). Технико икономически проблеми (избор на вариантни решения) при проектиране на мостове. Специални мостови детайли (изследване на фуги, хидроизолации и др.).

 
МАГ-СК.13 Експериментално изследване и обследване на строителни конструкции  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет;

катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели, e - mail:

 

Аудиторна заетост: 60 часа (30 ч. лекции, 30 ч. лабораторни упражнения)

Извънаудиторна заетост: 60ч.

Курсови задачи: 5 бр.

Форма на контрол: писмен изпит – ІІ семестър

Курс, семестър: I курс, ІІ семестър

ECTS кредити: 4

Основни теми: Дефекти и повреди по строителните конструкции – класификации, особености, методи за диагностика и измерване, допустими и аварийни параметри, причинно-следствен анализ. Основни положения по надеждност и отказ на строителните конструкции. Динамични изпитвания на строителните конструкции – видове динамични характеристики, натоварвания и измервателни средства. Обработка, оценка и анализ на резултатите от динамичните изпитвания. Моделиране на строителните конструкции (физико-механично, аналогово и поляризационно-оптично) – същност, изпълнение, обработка и оценка на резултатите.

 
МАГ-СК-И.1 Архитектура на сгради и съоръжения  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Архитектура”

Преподаватели: доц. д-р арх. Янко Цветков Александровaleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 часа лекции

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – І семестър

Курс, семестър: І курс, І семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Архитектура на промишлени сгради: едноетажни, двуетажни и многоетажни промишлени сгради, малки и средни предприятия, спомагателни и обслужващи сгради. Архитектура на инженерни съоръжения: транспортни съоръжения, силози, кули, комини, естакади, резервоари.

 
МАГ-СК-И.1.2 Зидани конструкции - СИД  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели: проф. д-р инж. Даринка Гочева-Райкова - raykova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: І курс, І семестър;

ECTS кредити: 3

Основни теми: Материали за зидани конструкции. Изчисляване и оразмеряване на зиданите конструкции по гранични състояния. Конструктивни изисквания. Напречно и надлъжно армирани зидани елементи. Конструктивни изисквания. Усилване на зидани елементи. Изчисляване и оразмеряване по европейския стандарт Еврокод 6.

 
МАГ–СК-И.1.3. Конструкционни и изолационни материали  
 

Основно звено, катедра: с троителен факултет; катедра „Ниско строителство”

Преподаватели:

 

Аудиторна заетост: 45 часа (15 часа лекции, 30 часа упражнения)

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – I семестър

Курс, семестър: I курс, I семестър:

ECTS кредити: 3

Основни теми: въведение, терминология и нормативна база . Kласификация на конструкционните материали. Бетон и бетонови/стоманобетонови изделия за конструктивни елементи. Метали и метални елементи за конструкции. Принципи за избор на материали при проектиране и изпълнение . Композитни силикатни и полимерни конструкционни материали. Други конструкционни минерални материали - естествени скални, керамични, дървесни- свойства, приложение. Класификация на агресивните среди - изисквания и контрол на качеството. Оценка на степента на повреда. Защита от корозия. Принципи при избор на материали за предпазване от корозия.

Видове изолации в строителството. Материали, видове, класификация, изисквания към материалите/системите, принципи при проектиране. Оценка на ефективността и експлоатационните характеристики.

 
МАГ-СК-И.1.4 Приложна математика  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Информатика и комуникации”

Преподаватели:

 

Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: I курс, І семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Системата MATLAB – универсално средство за решаване на инженерни задачи. Използване и с ъздаване на М-файлове. Графично изобразяване с MATLAB . Числено решаване на нелинейни уравнения. Решаване на системи линейни уравнения. Апроксимиране на функции. Числено интегриране. Числено диференциране. Решаване на диференциални уравнения. Основни статистически понятия. Точкови оценки и доверителни интервали. Обработка на статистически данни. Теория на корелациите - линейна, криволинейна и множествена корелация. Проверка на статистически хипотези.

 
МАГ-СК–И.1.5 Дървени конструкции  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели: проф. д-р инж. Стоян Христов Танев

Аудиторна заетост: 45 ч. ( 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения )

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: І курс, I семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми:

Съединения и съединителни средства при дървените конструкции. Съставени елементи с податливи връзки. Съставени пълностенни греди. Дървени прътови греди /ферми/. Стомано-дървени ферми. Конструктивни елементи на покривното и стенното ограждение. Рамкови дървени конструкции. Дъгови дървени конструкции. Пространствено укрепяване на равнинните ДК. Дървени покривни конструкции на жилищни сгради. Пространствени дървени конструкции. Основни положения на възстановяването и усилването на дървени конструкции.

 
МАГ-СК-И.2.6 Специални методи на фундиране  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Ниско строителство”

Преподаватели:

 

Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: I курс, ІІ семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Еврокод 7 – основни положения; Оценка на инженерно – геоложките условия за нуждите на строителството; Почвени проекти за изграждане на насипи и депа за отпадъци; Укрепване на свлачища и срутища; Укрепване на дълбоки строителни ями; Анкери и анкерирани фундаменти и укрепителни съоръжения; Кръгли и пръстеновидни фундаменти.

МАГ–СК–И.2.7 Строително предприемачество  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Мениджмънт в строителството”

Преподаватели:

  • : доц. д-р инж. Лора Рангелова

 

Аудиторна заетост: 45 часа

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: І курс, ІІ семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Същност на предприемачеството. Предприемаческа практика в България. Цели и приоритети на предприемаческия бизнес. Предприемачески подходи. Предприемаческа съзидателност и роля на иновациите. Методи за генериране на идеи. Идея за нов бизнес. Оценка на пазарната прогодност на предприемаческата идея. Създаване на предприемаческа фирма. Пазарна стратегия. Оценка на предприемаческия риск. Планиране на бизнеса. Финансиране на предприемаческия бизнес. Предприемачески мениджмънт. Предприемаческа култура и бизнес етика.

 

Учебна дисциплина: CK-И.8 Възстановяване и усилване на метални конструкции

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основните причини, поради които се налага извършването на този вид строително-конструктивни дейности. Оценка на  състоянието на стоманените конструкции, подлежащи на усилване и възстановяване и доказване чрез обследване и съответни изчисления на икономическата целесъобразност от изпълнението им. Методи за възстановяване и усилване в съответствие с напрегнатото състояние на конструктивните елементи. Усилване и възстановяване на основните носещи конструкции и на техните

съединения-заваръчни и болтови, на едноетажни промишлени сгради в зависимост от условията на изпълнение.

 
МАГ-СК-И.2.9 Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции  
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели: доц. д-р инж. Петър Георгиев Градев -

Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения )

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър: І курс, ІІ семестър

ECTS кредити: 3

Основни теми: Фази на проучване и проектиране за възстановяване и усилване на ст.б. конструкциите; полимерни материали за възстановяване на ст.б. конструкции; възстановяване и усилване на ст.б. колони, плочи, греди и стени – технология, материали, конструктивни метали; възстановяване и усилване на ст.б. фундаменти; усилване на земната основа; възстановяване и усилване на зидани конструкции.

  print Печат

 

 

487 0.232

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...