en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини за магистърска специалност "Технология на строителното производство"

Учебен план

МАГ-ТСП.1 Комплексна механизация и автоматизация на строителното производство
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Георги Иванов
 • гл.ас. инж. Петър Бучков

Аудиторна заетост: 60 ч. (45 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит - I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, I семестър; 3+1

ECTS кредити: 3

Основни теми: Същност на технологичните операции като обекти за механизирано и автоматизирано изпълнение. Степени на механизирано и автоматизирано изпълнение. Принципи на съставяне и разчет на комплекти машини. Съвременни машини и комплекти за изпълнение на типични, специални и уникални подемно-строителни и други операции и процеси. Транспортиране на строителните машини. Нормокомплекти /машини, инструменти и помощни средства/ за оборудване на работни звена, бригади и технологични екипи. Планиране, управление и отчитане работата на машинния парк. Основни положения за автоматизация на строителните процеси. Автоматизация на строителните процеси в производствените бази и на обектовите строителни машини. Методи за анализ и оптимизация на използването на машинния парк. Планиране на техническото обслужване и ремонта на строителните машини.

 
МАГ-ТСП.2 Материали и технологии за довършителни работи
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • гл.ас. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

Аудиторна заетост: 45 ч. (30 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, I семестър; 2+1

ECTS кредити: 3

Основни теми:  Материали за довършителни работи на външни стени – панели, окачени фасади, плочи, комплекти, плочки и др. Принципи за избор при проектиране и изпълнение. Комплекти за външно/вътрешно покритие на стени с изисквания за защита от пожар. Комплекти за външни стенни облицовки за защита от атмосферни влияния - основни начини на изпълнение – технологични операции, инструменти, машини и последователност на изпълнението. Продукти и технологии за външни и вътрешни облицовки на стени: каменни, керамични, дървесни, гипсови, други. Полимерни , органични и композитни материали за довършителни работи. Разтвори за изравняване на подове и подови покрития. Материали и състави за предпазване и възстановяване. Основни изисквания. Материали за връзки/съединителни средства. Практически решения. Технологична последователност на процеси при изпълнение на възстановителни дейности.

 
МАГ-ТСП.3 Кофражни системи и скелета
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова  – o_lazova@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч. (30 ч. лекции, 15 упражнения)

Извънаудиторна заетост: 50 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща проверка на знанията с 3 контролни работи в І семестър; оценка на 3 курсови задачи; текуща оценка на тест и практическо владеене на програма – I семестър.

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, I семестър; 2+1

ECTS кредити: 4

Основни теми: Рамкови кофражи за изпълнение на стени и колони – устройство, приложение, оразмеряване. Кофражни системи за изпълнение на плочи и греди. Подпори и кофражни маси. Автоматизирано проектиране на кофражи и подпорни кофражни скелета – програми ELPOS Peri, TIPOS Doka и др. Кофражи за изграждане на сгради и съоръжения с кръгли стени и колони. Едроразмерен и обемен кофраж за сгради и съоръжения. Сглобяемо-разглобяеми кофражи за изпълнение на касетирани подови конструкции. Катерещи се кофражи за изпълнение на високи сгради и съоръжения. Строителни скелета – обща характеристика и класификация. Натоварване и изчисляване на метални тръбни скелета. Метални рамкови и предпазни скелета – устройство и конструиране. Кофражни и монтажни носещи скелета. Метални хоризонтални скелета. Проектиране на кофраж Peri с програмен продукт ELPOS Peri.

 
МАГ-ТСП.4 Технологии за изграждане на сгради и съоръжения
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова – o_lazova@abv.bg  
 • доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев - l.hrischev@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч. (45 ч. лекции, 30 упражнения)

Извънаудиторна заетост: 85 часа

Курсов проект – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, I семестър; 3+2

ECTS кредити: 6

Основни теми: Изграждане на стоманобетонни касетирани подови конструкции и безгредови плочи, посредством кофражи с падащи глави. Изграждане на сгради с едроразмерен кофраж (ЕК) при разделно и едновременно изпълнение на стени и плочи. Ранно декофриране на стоманобетонни конструкции при едроразмерни и леки кофражи. Изграждане на сгради и съоръжения с вградени „кофражни” панели (предплочи и предстени). Изграждане на цилиндрични резервоари,  куполи и тънкостенни конструкции (черупки). Изграждане на комини, стълбове и охладителни кули с катерещ се кофраж. Катерещи се кофражи. Надлъжно придвижване на уедрени блокове. Монтаж на високи кулово-мачтови съоръжения чрез: завъртане, нарастване, подрастване и смесени методи. Монтаж на съоръжения с листови конструкции при полистов монтаж и чрез рулониране. Изпълнение на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.

 
МАГ-ТСП.5 Технология за изграждане на транспортни съоръжения
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж.  Георги Тепеделенов - george311249@yahoo.com
 • гл. ас. инж. Борислав Милев – borislavmilev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 75 ч. (45 ч. лекции, 30 упражнения)

Извънаудиторна заетост: 90 часа

Курсов проект – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: текуща проверка на знанията с 3 контролни работи  I семестър; писмен изпит и оценка на курсов проект .

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, I семестър; 3+2

ECTS кредити: 6

Основни теми: Основни понятия и принципи в технологиятаза изграждане на транспортни съоръжения. Технология на фундаментните работи. Специални начини на фундиране:пилоти, спускащи се кладенци и кесони. Методи за бетониране под вода. Изграждане на долното строене на мостови съоръжения . Изграждане на високи стълбове и устои. Технологии за изграждане на предварително напрегнати мостови конструкции. Производство на сглобяеми главни греди. Изграждане на горното строене на мостови съоръжения чрез: монтаж с мобилни кранове, монтаж с конзолни кран ферми, инвентарни скелета, конзолно преместваеми скелета, тактово изтласкване, конзолно сегментен монтаж, конзолно бетониране. . Изграждане на горното строене на стоманени мостови съоръжения. Изграждане на горното строене на съчетани мостови съоръжения. Изпълнение на лагери и         фуги за мостови съоръжения. Изполване на нови ефективни материали за изграждане на мостове. Изпълнение на хидроизолации и настилки.

 
МАГ-ТСП.6 Технологии за възстановяване и усилване на сгради и съоръжения
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Георги Георгиев
 • гл. ас. инж. Венцислав Йорданов
 • гл.ас. инж Борислав Милев

Аудиторна заетост: 60 ч. (45 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, I семестър; 3+1

ECTS кредити: 6

Учебни цели:

Да се придобият знания и умения по:

 • Технология за обследване и картотекиране на дефекти по сгради и съоръжения;
 • Подготовка на повърхността и избор на материали и механизация за ремонт и възстановяване;
 • Особености при ремонт на пукнатини, обрушвания и повърхности дефекти;
 • Безопасност на работа.

Основни теми:

 • Въведение. Предмет на дисциплината. Терминология.
 • Основни цели на ремонта. Възстановяване и усилване. Технологии.
 • Обследване. Картон на сградата или съоръжението.
 • Избор на технология за извършване на ремонтните работи.
 • Посещение на обект.
 • Подготовка на повърхността и армировката.
 • Избор на материали за ремонта.
 • Избор на механизация и оборудване.
 • Безопасност на работа.
 • Материали за ремонт. Неорганични материали.
 • Работна среща преди изпълнението.
 • Материали за ремонт. Епоксидни смоли. Видове. Изисквания.
 • Материали за ремонт. Органични материали-уретан, полистирол и др.
 • Усилване на ЕПЖС.
 • Усилване на монолитни и сглобяеми ст.б. конструкции.
 • Усилване на ст.б. плочи.
 • Усилване на ст.б. греди.
 • Усилване на ст.б. колони.
 • Усилване на ст.б. шайби.
 • Усилване на ст.б. рамки.
 • Усилване на бетонни и ст.б. фундаменти.
 • Усилване с метален скелет и въглеродни карбонови нишки.
 • Усилване на зидани конструкции.
 • Процедури за изпълнение на ремонта.
 • Проверка качествата на ремонтните дейности.
 • Особености при ремонт на пукнатини чрез изливане и гравитачно запълване на пукнатини с растителни смоли, уретан и високомолекулно матакрилати.
 • Особености при ремонт на обрушвания и повърхностни дефекти чрез инжектиране на състави под ниско налягане.
 • Особености при ремонт на бетонови повърхности чрез използуване техниката на изливане/подливане в затваряем кофраж.
 
МАГ-ТСП.И.1.1 Комуникация и работа в екип
 

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Кулевски

Аудиторна заетост: 30 ч. (15 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка - I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, I семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Учебни цели:

 • Студентите да добият обща представа за обществените комуникации като среда за осъществяване на екипна и предприемаческа дейност в областта на строителството на сгради и съоръжения.
 • Студентите да получат подробни знания за комуникативния профил на строителната фирма и методите за неговата диагностика и промяна.

Основни теми:

 • Характеристики на комуникативния акт; последствия от комуникативния процес.
 • Видове комуникативни системи; ефекти на специфични комуникации.
 • Специфика на обмена на информация в комуникативния процес.
 • Комуникативна, интерактивна и перцептивна страна на общуването между фирмата и потребителите.
 • Общуване и междуличностни отношения във фирмата.
 • Същност и характеристика на екипната комуникация.
 • Механизми на взаимодействие и взаиморазбиране в процеса на обществените комуникации.
 • Личното влияние и противостояние на чуждото влияние; съпротивление и подчинение; одобрение и неодобрение.
 • Междуличностни реакции; симпатия и привличане; конформизъм и взаимност; междуличностна атракция.
 • Контакт, диалог и конфликт във фирмата.
 • Фази на контакта и позиции на партньорите в диалога, комуникация и фирмен конфликт.
 • Техники за размяна на публични послания и изкуство на слушането.
 • Типология на невербалните комуникации във фирмата.
 • Междуличностно пространство и координиране на екипа.
 • Пазарна интуиция и успехът на фирмата.
 
МАГ-ТСП.И.1.2 Правна подготовка на строителния инженер
 

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Лора Рангелова

Аудиторна заетост: 30 ч. (15 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка - I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, I семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Основни теми: Правна норма-същност, съдържание, видове. Вещно право. Право на собственост и начини на придобиване. Основни видове документи и тяхното вписване. Административно право – издаване, обжалване, влизане в сила и изпълнение на административни актове. Административен контрол по устройство на територията и строителството. Административни действия във връзка с незаконното строителство. Правно регулиране на отношенията в строителството. Закон за устройството на територията и подзаконови актове към него. Предназначение на териториите и поземлените имоти. Общи условия към устройството на териториите. Видове застрояване и параметри на застрояване. Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване. Сгради на основното застрояване. Изисквания към жилищните сгради и жилищата.

 
МАГ-ТСП.7 Производствено-техническа база в строителството
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев – l.hrischev@abv.bg
 • гл. ас. инж. Харалампи Златанов - на хонорар – zlatanov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 75 ч. (45 ч. лекции, 30 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит - II семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, ІI семестър; 3+2

ECTS кредити: 6

Основни теми: Въведение в дисциплината. Производство на цимент - технологични характеристики, структури и схеми на процеса. Видове, устройство и действие на завод за производство на цимент. Технологични планировки на технологичната линия за производство на цимент. Производство на сухи смеси - технологични характеристики, структури и схеми на процеса. Видове, устройство и действие на завод за производство на сухи смеси. Производство на изделия от бетон. Производство на клетъчен бетон - Технология за производството на изделия от клетъчен бетон. Производство на керамчини изделия. Производство но асфалтобетонни смеси. Технологични характеристики, структури и схеми на процеса. Видове, устройство и действие на асфалтосмесителното отделение. Складиране на добавъчни материали. Складиране на асфалт. Видове, технологични характеристики на машини и съоръжения в цеха за асфалтобетон.

 
МАГ-ТСП.8 Изпълнение на зидани конструкции
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
 •  гл. ас. инж. Борислав Милев – borislavmilev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 30 ч. (15 ч. лекции, 15 упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит - IІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост(лекции и упражнения):

І курс, ІI семестър; 1+1

ECTS кредити: 5

Основни теми: Зидарски работи. Технологична характеристика Основни понятия . Видове зидарии. Материали за зидани конструкции. Естествени и изкуствени. Видове разтвори. Предназначение и общи свойства на разтворите. Изпълнение на зидарии. Доставка и складиране на материалите. Тухлени превръзки. Измерване и приемане на тухлени зидарии. Изпълнение на зидарии от бетонни и газобетонни блокчета. Якостни характеристики на зидариите. Якост на натиск. Якостни характеристики на зидариите при опън,срязване и огъване. Деформативност на зидариите. Основни положения на европейския стандарт Еврокод 6 за проектиране на зидани констукции. Якостни свойства. Приемане на зидарии. Измерване и приемане на зидарии от блокчета. Якостни характеристики на зидариите при опън,срязване и огъване. Деформативност на зидариите. Якостни свойства. Приемане на зидарии.

 
МАГ-ТСП.9 Технология на изолационните работи
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Антон Лазов

Аудиторна заетост: 45 ч. (30 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит -ІI семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, ІI семестър; 2+1

ECTS кредити: 4

Основни теми: Хидроизолации в строителството. Материали за хидроизолации. Основни принципи при изпълнение на хидроизолации. Изпълнение на покривни и  подземни хидроизолации. Детайли и спецификации за хидроизолации на сгради. Материали за направа на топлоизолации в строителството. Съпротивление на топлопреминаване на еднослоен и многослоен ограждащ елемент. Изпълнение на топлоизолация на сгради с експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) полистирен и с минерална вата. Антикорозионна защита - първична и вторична антикорозионна защита на строителни конструкции. Звукоизолации в строителството. Огнезащита на строителните конструкции Същност. Поведение на строителните материали при огън и високи тмператури . Огнезащитни материали и покрития. Огнезащита на метални, дървени и стоманобетонни конструкции.

 
МАГ-ТСП.10 Технология на инсталационни работи
 

Основно звено, катедра:Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

Аудиторна заетост: 60 ч. (45 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията:писмен изпит - ІI семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): І курс, ІI семестър; 3+1

ECTS кредити: 5

Основни теми: Технология на изграждане и саниране на улични водопроводни и канализационни съоръжения и мрежи. Технология на изграждане на дренажни системи. Технология на изграждане и саниране на водопроводни инсталации в сгради. Технология за изграждане и саниране на канализационни инсталации в сгради. Изпълнение на водопроводните и канализационните инсталации в сгради изпълнени по метода на сухо строителство. Технология на изпълнение на мълниезащитна и електрически инсталации, и специални слаботокови инсталации. Технология на изпълнение на газоснабдителните, отоплителни и вентилационни инсталации. Технология на изпълнение на климатични инсталации. Нормативи изисквания и методи за изпитване и приемане на инженерни инсталации в сградите и съоръжения. Съставянето на рационални комплекти от строителни машини, инструменти и инвентарни приспособления за ефективно извършване на инсталационните работи.

 
МАГ-ТСП.11 Изпитване на строителни материали и изделия
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов
 • гл. ас. инж. Иванка Добрева
 • ас. инж. Милена Димитрова

Аудиторна заетост: 45 ч. (30 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – II семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): І курс, ІI семестър; 3+1

ECTS кредити: 3

Основни теми: Закон за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация. Процедури и правила за акредитация BAS QR 2. Междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност съгласно изискванията на BAS QR 18. Прилагане на стандартизационни и/или лабораторни методи за изпитване на строителни продукти. Проследимост на измерванията. Валидиране и/или верифициране на методи. Бюджети на неопределеността на измерванията. Протоколи (доклади) от валидиране/велифициране на метод за изпитване. Вземане на проби/извадки от строителни продукти и изделия. Подготовка на образци за изпитване. Процедури и начини на манипулиране. Избор на подходящи програми и схеми за сравнения при строителните лаборатории. Технически проекти за сравнения в област строителство. Осигуряване качеството на измерванията. Метрологичен контрол. Практически казуси.

 
МАГ-ТСП.12 План за безопастност и здраве на строителния обект
 

Основно звено, катедра: “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • Гл.ас. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

Аудиторна заетост: 45 ч. (30 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка - ІI семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): І курс, ІI семестър; 3+1

ECTS кредити: 3

Основни теми: Трудови злополуки. Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнението на СМР. Мероприятия за ограничаване на трудовите злополуки про изпълнение на СМР. Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Наредба № 2 за минималните изисквания за збут при изпълнение на СМР. Оценка на риска на работното място (офис, строителна площадка, складове и производствени помещения). План по безопасност и здраве (ПБЗ). Методични указания за разработване на ПБЗ. Разработване на организационен план. Информационен лист – съдържание и особености.  Комплексен план – график, планове за леквидация на опасности, мерки за осигуряване на ЗБУТ при изпълнението на СМР, списък на подлежащите на контрол машини и съоръжения и на отговорните лица. Схеми за осигуряване на безопасни условия на работа на строителната площадка. Примери.

 
МАГ-ТСП.И.2.1 Информационни технологии в строителството
 

Основно звено, катедра:Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Офелия Лазова

Аудиторна заетост: 30 ч. (15 ч. лекции, 15  упражнения)

Проверка и оценка на знанията:текуща оценка - ІI семестър

Курс, семестър, седмична заетост :заетост (лекции и упражнения): І курс, ІI семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Основни теми: Рамкови кофражи за изпълнение на стени и колони – устройство, приложение. Оразмеряване на кофражни системи. Кофражни системи за плочи и греди  Подпори и кофражни маси. Автоматизирано проектиране на кофражи и подпорни скелета – програми ELPOS Peri, TIPOS Doka и др. Кофражи за съоръжения с кръгли стени и колони.  Катерещи се кофражи за изпълнение на високи съоръжения. Програмен продукт ELPOS Peri – общи сведения, основни команди, списъци от команди. Създаване на нов обект. Създаване на тактове при кофриране на стени и колони. Проектиране с ELPOS Peri на кофраж за плоча със системни кофражи Skydeck и Multiflex. Проектиране на конзолни предпазни платформи. Копиране на обект създаден с ELPOS. Програмен продукт TIPOS Doka – общи сведения и списъци от команди. Проектиране на кофраж за плоча с елементи Doka1-2-4 и за стени и колони със системни кофражи Framax и Frami.

 
МАГ-ТСП.И.2.2 Укрепване на дълбоки изкопи
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Ниско строителство”

Преподаватели:

 • проф. д-р инж. Маргарита Хамова

Аудиторна заетост: 30 ч. (15 ч. лекции, 15  упражнения)

Проверка и оценка на знанията:текуща оценка - ІI семестър

Курс, семестър, седмична заетост :(лекции и упражнения): І курс, ІI семестър; 1+1

ECTS кредити:2

Учебни цели:

Да разшири знанията на студентите по дисциплината “Земна механика и фундиране”, придобити в образователно-квалификационната степен “бакалавър” във връзка с технологията на изпълнение на сгради с подземни етажи, паркинги и гаражи.

Основни теми:

 • Строителни ями – видове. Трасиране и изкопаване на строителните ями. Отводняване – директно и чрез водопонижение.
 • Устойчивост на откосите. Методи за проверка на устойчивостта. Устойчивост на вертикални откоси. Устойчивост на дъното на строителната яма.
 • Изпълнение на строителните ями без укрепване или с обикновено укрепване.
 • Шпунтово укрепване на строителни ями. Конзолни и анкерирани шпунтови стени. Хидравлично и статично оразмеряване.
 • Шлицови стени – приложение, технология на изпълнение, оразмеряване.
 • Укрепване на дълбоки изкопи с пилоти – единични и взаимно врязани. Оразмеряване и технология на изпълнение.
 • Почвени анкери. Оразмеряване на анкерирани конструкции. Технология на изпълнение.
 • Избор на укрепване на строителната яма – необходима документация, сравнение на методите.
 • Оразмеряване на обикновено укрепване на строителна яма. Сравнение между изпълнение без укрепване с наклонени откоси и с обикновено укрепване.
 • Оразмеряване на конзолни и анкерирани шпунтови стени.
 • Оразмеряване на укрепване с шлицови стени и пилоти – конзолни и анкерирани.
 
МАГ-ТСП.И.2.3 Изпълнение на дървени конструкции
 

Основно звено, катедра:Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Антон Лазов

Аудиторна заетост:30 ч. (15 ч. лекции, 15  упражнения)

Проверка и оценка на знанията:текуща оценка - ІI семестър

Курс, семестър, седмична заетост :(лекции и упражнения): І курс, ІI семестър; 1+1

ECTS кредити:2

Основни теми: Материали за изпълнение на дървени конструкции. Съединения и връзки при дървени конструкции-видове и изпълнение. Дървени греди – видове и изпълнение. Рамкови конструкции-видове и изпълнение.  Съединения при дървени конструкции. Машини, инструменти и инвентар за производство на дървени конструкции. Цехове за производство на дървени конструкции. Монтаж на дървени конструкции. Проектиране на цех за производство на дървени конструкции.

 
МАГ-ТСП.И.3.1 Сухо строителство
 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

Аудиторна заетост: 30 ч. ( 15 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка - ІI семестър

Курс, семестър, седмична заетост :(лекции и упражнения): І курс, ІI семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Основни теми: Предназначение и място на приложение на сухото строителство. Предимства и недостатъци. Външни, вътрешни и инсталационни стени. Обшиване на тавани и окачени тавани. Подови конструкции. Облицовки на подпори, трегери, канали и други. Плоскости за сухо строителство.Носещи конструкции. Каси за врати и прозорци. Траверси и носещи щендери. Свързващи и крепителни елементи. Дюбели, винтове, пирони и стоманени кламери. Бързосвързващи разтвори. Материали за свързване на профилите. Спомагателни средства. Основни инструменти. Специфични инструменти и механизми. Комплектоване на изпълнителните звена. Суха мазилка. Предстенни обшивки. Преградни стени. Детайли за изпълнение. Елементи за закотвяне на носещата конструкция. Пръти за окачване. Носеща конструкция. Покритие. Свързващи елементи. Елементи за плуващ под. Изпълнение на плуващ под.

 
МАГ-ТСП.И.3.2 Оценка на съответствието на строителните продукти / ОССП
 

Основно звено, катедра:Строителен факултет; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

Аудиторна заетост: 30 ч. (15 ч. лекции, 15 упражнения)

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка - ІI семестър

Курс, семестър, седмична заетост : (лекции и упражнения): І курс, ІI семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Основни теми: Система за управление на качеството (СУК) на строителна фирма - цел, функционална структура, документиране елементите на системата – намерение на ръководството, визия на фирмата, производствени и управленски процедури, документи за планиране, за регистрация на дейността и установени факти, процедури за анализ на дейността и за реализация на мерки за ликвидация на отклонения и за подобрения. Система за управление на околната среда (СУОС). Система за управление на безопасността на труда (СУБТ). Одит на СУК, СУОС, СУБТ – вътрешен и външен. Система за производствен контрол (СПК). Одит на СПК. Нормативна уредба относно съществените изисквания към строежите. Отговорни лица за осигуряване документиране спазването на съществените изисквания към строежите. Система за оценяване съответствието на строителни продукти на съществените изисквания към строежите. Одит на системата за оценяване на съответствието на строителните продукти - вътрешен и външен.

  print Печат

 

 

421 0.371

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...