en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ САФРОНОВ

Лични данни

Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 166

e-mail

safronov@vsu.bg

Образование

2004

Зачислен в задочна докторантура към кат. “Строителни конструкции и архитектура” на тема “Определяне на товароносимост на пътни стоманобетонни мостове с отчитане на дефекти и повреди”

1978 – 1983

ВИАС

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация

1999 - 2012

Гл. асистент в катедра “Строителни конструкции и архитектура”

1992 - 1999

Ст. асистент в катедра “Строителни конструкции и архитектура”

1990 - 1992

Асистент в катедра “Строителни конструкции и архитектура”

1983 - 1989

ЗСК – Кремиковци

 

ръководител писта, специалист ОТК, ръководител производство

Научни интереси

Проектиране, строителство и поддържане на мостове и други строителни конструкции

Натурно и експериментално обследване и изпитване на строителни конструкции

Членство в професионални организации

КИИП

Българска браншова камера “Пътища”

Водени занятия

ССС-36. Мостове – упражнения;

ССС-45. Обследване и изпитване на строителни конструкции – лекции;

МАГ–СК-12. Специални въпроси в мостовото строителство – упражнения;

МАГ–СК-13. Експериментално изследване и обследване на строителни конструкции – лекции;

САСС-52. Пътища и пътни съоръжения – лекции

Публикации

42 научни публикации

Специализации

2004 г. гр. Томск, Русия – Проектиране, строителство и техническа диагностика на пътни мостове.

 

 

 

287 0.147