На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Саниране и дизайн на сгради
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

ССС-1.1 Математика

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра "Математика и физика"

Преподаватели, e - mail:


Аудиторна заетост: 75 часа (30 ч. лекции, 45 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 100 часа;

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): І курс, І семестър; 2+3

ECTS кредити: 7

Основни теми: Комплексни числа. Алгебра на полиномите - делимост, разлагане, правило на Хорнер. Детерминанти. Матрици. Ранг на матрица и обратна матрица. Системи линейни уравнения. Аналитично представяне на вектори. Линейни действия с вектори. Скаларно и векторно произведение на два вектори. Смесено произведение на три вектори. Приложения. Криви от втора степен - окръжност, елипса, хипербола и парабола. Функции – граници, непрекъснатост, производни. Примитивна функция. Неопределен интеграл - дефиниция и свойства, методи за интегриране. Определен интеграл – дефиниция, свойства, методи за интегриране, приложения. Основна задача на линейното оптимиране. Геометрична интерпретация.


ССС-1.2 Механика I  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Механика”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 90 ч аса (45 ч. лекции, 45 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 110 часа

Курсов проект, курсови задачи: КЗ – 7 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): I курс, I семестър

ECTS кредити: 8

Основни теми: Редукция на система сили. Равновесие на идеално твърдо тяло. Опорни реакции. Елементи на кинематичен анализ на равнинните конструкции и начини за тяхното образуване. Разрезни усилия.Напрегнато и деформирано състояние и връзка между тях.Геометрични характеристики на напречното сечение. Основни (чисти) натоварвания.

Комбинирани натоварвания. Деформация при огъване. Статически определими системи.


ССС-1.3 Информатика  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Информатика и комуникации”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: изпит – І семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): I курс, I семестър: 1+2

ECTS кредити: 3

Основни теми: Операционни системи. Приложения EXPLORER, WINZIP. Тексто-обработка с Microsoft Word. Форматиране. Създаване на текстов документ. Основни команди за редактиране. Създаване на таблици. Записване на формули. Проектиране и създаване на табличен документ. Обработка на текст, данни и формули. Създаване на презентации с Power Point . Сърфиране в Интернет. Електронна поща.


ССС-1.4 Немски език  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Информатика и комуникации”

Преподаватели : преп. Марияна Трендафчева - trendafcheva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 300 часа (упражнения)

Извънаудиторна заетост: 300 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка, І, ІІ, ІІІ, ІV сем. V сем. писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, І и ІІ семестър; 4

II курс, ІІІ и VІ семестър; 4

ІІІ курс, V семестър; 4

ECTS кредити: 5 + 5

Основни теми: В курса на обучение по Немски език са заложени основни теми, свързани с битовото ежедневие. Целта е да се разширят и затвърдят знанията, придобити в средните училища и да се улеснят студентите в ползването на информация от литературни, електронни и други източници, както и в общуването им с колеги от други страни. През последния семестър се акцентува на научно-строителната терминология, като тя се усвоява на базата на специализирана литература /книги и периодични издания/. В областта на граматиката тежестта на обучението пада върху типичните за този литературен стил синтактични конструкции и морфологични модели.


ССС-1.4 Английски език   

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра "Информатика и комуникации"

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 300 часа упражнения

Извънаудиторна заетост: 300

Проверка и оценка на знанията : текуща оценка І, ІІ, ІІІ, ІV семестър, V - изпит.

Курс, семестър, седмична заетост . упражнения І, ІІ, ІІІ курс, І, ІІ, ІІІ, ІV и V семестър - 4

ЕСТ S кредити : 5+5

Основни теми. Четирите основни умения за четене говорене, слушане и писане се развиват на базата на разговорния и научно-строителния английски език. Основни глаголи. Изразяване на сегашни, минали и бъдещи действия. Броими и неброими съществителни. Местоимения. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена. Наречия. Пълен и непълен член. Словообразуване, Система на времената - прости, продължителни, перфектни. Страдателен залог. Глаголи, изискващи инфинитиви или - ing форми. Модални глаголи. Условно наклонение. Фразеологични изрази със съществителни. Пряка и непряка реч. Идиоми. Работа с двуезичен технически речник. Анализ и превод на научно-строителен текст.


ССС–1.5 Строителни материали  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра „Ниско строителство”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 75 часа (45 часа лекции, 30 часа упражнения)

Извънаудиторна заетост: 100 часа

Курсов проект, курсови задачи: KЗ – 3 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, Iсеместър: (3 + 2)

ECTS кредити: 7

Основни теми: Класификация на материалите. Характеристики. Приложение по предназначение и експлоатационни свойства. Основни свойства на строителните материали. Методи за изпитване и контрол. скални материали. Строителна керамика. Строително стъкло и изделия. Минерални и органични свързващи вещества, видове, свойства, изпитване. Материали за бетони и разтвори, видове, свойства, методи за изпитване. Бетони и разтвори – видове, свойства, методи за изпитване. Строителна стомана – свойства. Изолационни материали – видове, свойства, изпитване Защита от корозия и пожар.


ССС-1.6 Инженерно чертане  

Основно звено, катедра: Архитектурен факултет; катедра “Архитектурно проектиране и сградостроителство”

Преподаватели :


 

Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост:45 часа

Курсов проект, курсови задачи: КЗ

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – І семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, І семестър; 1+2

ECTS кредити: 3

Основни теми: Видове линии. Шрифтове. Условни графични означения. Планове на малка сграда.


ССС-1.7 Физическо възпитание и спорт  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Мениджмънт в строителството”

Преподаватели : ст. преп. д-р Пламен Н. Ангелов - plamen-angelov@vsu.bg

Аудиторна заетост: І и ІІ курс - 2 х 20 = 40 часа (упражнения) ІІІ к. V сем - 20 ч.

Извънаудиторна заетост: 20

Курсов проект, курсови задачи:

Проверка и оценка на знанията: заверка - І, ІІ, ІІІ, ІV и V сем

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І, ІІ, ІІІ, ІV, V сем.

ECTS кредити:

Основни теми: Основни техники, правила и похвати във волейболната игра и тенис на маса. Комплекс аеробни общоразвиващи упражнения. С това се дава възможност на студентите за участие по избор в съответните часове по горепосочените видове спорт.


ССС-2.1 Сградостроителство  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Архитектурно проектиране и сградостроителство”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 90 часа (60 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост:110 часа

Курсов проект, курсови задачи: КП – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – ІІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, ІІ семестър; 4+2

ECTS кредити: 8

Основни теми: Елементи на сградата: основи, стени, подови конструкции, балкони, стълби, покриви и покривни конструкции, врати и прозорци. Мазилки. Топло- и хидроизо-лации. Подови настилки и окачени тавани. Видове сгради: жилищни, обществени, промишлени, спортни сгради и съоръжения. Проект на жилищна сграда.


ССС-2.2 Инженерна геология  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Ниско строителство”

Преподаватели : доц. д-р инж. Георги Франговfrangov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – ІІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост

І курс, ІІ семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Основни теми: Генезис, строеж и свойства на скалообразуващи минерали, магмени, седиментни и метаморфни скали. Условия и фактори за възникване и развитие на неблагоприятни физикогеоложки процеси и явления (изветряне, срутища, сипеи, свлачища, кално-каменни порои). Мероприятия за борба. Хидрогеология – видове подземни води, условия за подхранване и дрениране, моделиране на хидрогеоложките условия, стабилизаране и нестабилизирана филтрация, определяне на водоприток към водовземни съоръжения, строителни изкопи и дренажи. Полеви методи за инженерногеоложки проучвания. Оценка на условията за строителство на сгради и съоръжения.


ССС-2.3 Информационни технологии - I  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Информатика и комуникации”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 30 часа (30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): I курс, II семестър; 0+2

ECTS кредити: 2

Основни теми: Изготвяне на нов чертеж в AutoCAD. Основни настройки. Чертожни техники. Слоеве. Редактиране на чертеж. Работа с блокове и външни файлове. Атрибути. Работа с комплексни елементи. Работа с текст. Щриховки. Оразмеряване на чертеж. Стилове на оразмеряване. Рамки, атрибути и печат. Изготвяне на проект за офис.


ССС-2.4 Механика II  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Механика”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 60 ч аса (30 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 90 часа

Курсов проект, курсови задачи: КЗ – 8 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – II семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): I курс, II семестър; 2+2

ECTS кредити: 5

Основни теми: Предмет и основни задачи на строителната статика. Кинематичен анализ и построяване на равнинни прътови конструкции. Диаграми на разрезни усилия M , Q и N . Теорема на Шведлер и приложението и. Триставна рамка с обтегач и без обтегач. Герберови греди. Статически определими ферми. Триставни ферми. Принцип на възможните премествания при еластични системи. Силов метод. Решаване на статически неопределими рамки от външно натоварване. Премествания в статически неопределими рамки от външно натоварване. Непрекъсната греда и приложението и в строителството. Метод на Клаперон. Решаване по силов метод. Статически неопределими ферми.


ССС-2.5 Геодезия   

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Ниско строителство”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 90 часа (60 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 105 часа (от тях 40 часа учебна пратика)

Курсов проект, курсови задачи: КЗ – 7 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – II семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, IІсеместър; 2+1

ECTS кредити: 7

Основни теми: Предмет, задачи и значение на геодезията. Инструменти за построяване на постоянни ъгли и работа с тях. Непосредствено измерване на дължини. Посредствено определяне на дължини. Измерване на превишения. Видове нивелация. Изобразяване на релефа на терена чрез хоризонтали. Основни свойства на случайните грешки. Същност на изравнението по метода на най-малките квадрати. Обработка на многократни измервания на една величина извършени с еднаква точност. Обработка на многократни измервания на една величина извършени с различна точност. Геодезически координатни системи. Гаусови правоъгълни координати. Разграфка и номенклатура на топографските планове и карти. Основни задачи при координатните изчисления - първа и втора основни геодезически задачи. Полигони. Геодезически снимачни методи – ортогонален, полярен, фотограметричен. Решаване на задачи върху топографска карта. Определяне на площи. Геодезически методи за изработване и трасиране на проекти за хоризонтално и вертикално планиране на различни територии. Трасиране на проектен ъгъл, проектна дължина, проектна височина и отвесна линия. Методи за трасиране на точки - полярен метод, ортогонален метод, засечки. Трасиране и продължаване на точки от дълги прави. Трасиране на линии със зададен наклон. Трасиране на главните точки на кръгова крива с достъпен и недостъпен връх. Трасиране на подробни точки от кръгова крива.


ССС-2.6 Земна механика и фундиране   

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Ниско строителство”

Преподаватели :


Аудиторна заетост: 90 часа (45 ч. лекции, 45 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 90 часа

Курсов проект, курсови задачи: КЗ – 5 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – ІІІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, ІІ семестър; 1+1

ІІ курс, ІІІ семестър; 2 +2

ECTS кредити: 7

Основни теми: Физични и механични свойства на почвите; Напрежения в почвите; Деформации на земната основа; Устойчивост на земната основа; Устойчивост на земни съоръжения и естествени склонове; Земен натиск; Подпорни стени; Плоско фундиране; Строителни ями; Дълбоко заложени фундаменти; Фундаменти под машини; Фундиране в слаби почви; Преустройство на съществуващи фундаменти.


ССС-3.1 Пътища  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Ниско строителство”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 75 часа (45 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 75 часа

Курсов проект, курсови задачи: КПр – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит – ІІІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): II курс, ІІІ семестър; 3+2

ECTS кредити: 6

Основни теми: Основни понятия за пътищата и пътната мрежа, класификация, общи изисквания и основни характеристики. Проектиране на пътя в план (ситуация) – трасе на пътя, общи и нормативни изисквания, избор на радиусите, преходни криви. Проектиране на пътя в надлъжен профил – изисквания при проектиране на нивелетната линия, осигуряване на видимост, вертикални криви. Пътно платно – елементи, типове, уширение, надвишение, видимост в хоризонтални криви. Напречни профили на пътя – изисквания, видове, определяне количеството на земните маси, Брукнеров полигон. Пътни настилки – класификация, конструктивни елементи, технология на изпълнение. Асфалтови смеси и настилки – класификация, материали, производство, технология на изпълнение, типови асфалтобетонни настилки. Бетонни настилки – конструктивни особености, технология на изпълнение. Оразмеряване на пътни настилки – методи, оразмерителни товари, конструктивни изисквания, оразмеряване на полутвърди и еластични настилки. Взаимодействие между пътя и превозните средства. Отводняване на пътя.


ССС-3.2 Водоснабдяване и канализация  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 60 часа (30 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 70 часа

Курсов проект: КПр – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит – III семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

II курс, ІV семестър; 2+2

ECTS кредити: 5

Основни теми: Хидростатика и хидродинамика. Основно уравнение на хидростатиката. Уравнение на непрекъснатостта. Уравнение на Бернули за реална течност. Напорно и безнапорно движение. Основно уравнение на равномерното движение. Водоснабдителни схеми и водоснабдителни системи. Външни водопроводи и водопроводни мрежи и съоръжения. Помпи и помпени станции, водонапорни и регулиращи съоръжения. Определяне на необходим напор във водопроводната мрежа. Канализационни системи и схеми. Канализационна мрежа и съоръжения - шахти, помпени станции, преливници, дюкери, задържателни резервоари. Наклони на полагане и хидравлични наклони, скорости, сечения, пълнежи, полагане и монтаж. Сградни водоснабдителни мрежи и съоръжения. Сградна канализация. Елементи на сградната канализация. Основни изисквания при проектиране на водоснабдяване и канализация на сгради.


ССС-3.3 Стоманобетон  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели : доц. д-р инж. Георги Дянков Георгиев gdg@vsu.bg

Аудиторна заетост: 105 часа /60 ч.лекции, 45 часа упражнения

Извънаудиторна заетост: 145 часа

Курсов проект, курсови задачи: КПр – 1 бр

Проверка и оценка на знанията: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит – ІІІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

II курс, ІІІ семестър; 4+3

ECTS кредити: 10

Основни теми: Същност и видове стоманобетон. Свойства на стоманобетона и стадий на напрегнато и деформирано състояние. Метод на граничните състояния и принципни положения на Еврокод 2. Изчисляване на огъване на плочи, греди. Изчисляване по наклонени сечения. Колони на центричен и нецентричен натиск- с голям и малък ексцентрицитет. Фундаменти-центрично и нецентрично натоварени. Елементи подложени на центричен и нецентричен опън, на усукване и огъване. Образуване и отваряне на пукнатини, деформации и провисване.


ССС-3.4 Информационни технологии ІІ   

Основно звено, катедра: Колеж по строителство, катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели: доц. д-р инж. Офелия К. Лазова - lazova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 часа (15 + 15)

Извън аудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): II курс, III семестър; 1+1

ЕСТS кредити: 2

Основни теми:

Автоматизирано проектиране на кофраж за монолитни сгради и съоръжения. Запознаване с номенклатурата и начина на проектиране на кофражни системи използвани в съвременното строително производство.

 • Рамкови кофражи за стени и колони - устройство, приложение, оразмеряване. Системи: PERI (Trio, Domino, Handset).
 • Кофражи за плочи и плочогреди – PERI (Multiflex, Skydeck).
 • Автоматизирано проектиране на кофраж PERI с програмен продукт ELPOS PERI – общи сведения. Основни команди. Списъци от параметри към основните команди.
 • Създаване на нов обект. Автоматизирано създаване на цикли (тактове) при кофриране на стени и колони. Оразмеряване на тактове.
 • Автоматизирано проектиране на кофраж за стени със система TRIO. Тримерно визоализиране. Принтиране.
 • Автоматизирано проектиране на кофраж за плоча със система SKYDEK. Настройки.
 • Автоматизирано проектиране на кофраж за плоча със система МULTIFLEX. Настройки – тип кофражни елементи и аксесоари (платна, греди, стойки и др.); допустими провисвания; ползван стандарт.
 • Автоматизирано проектиране с елементи на платформена система ASG – конзолни предпазни платформи. Котиране на предпазна платформа.
 • Котиране на кофражи за плочи и стени.
 • Кофражи за съоръжения с кръгли стени и кръгли колони (Peri – Rundiflex).
 • Катерещи кофражи и скелета за високи инженерни съоръжения.

ССС–4.1. Стоманени конструкции  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Строителни конструкции и архитектура”

Преподаватели : гл. ас. инж. Тодор Димитров Георгиев - tgeorgiev@vsu.bg

Аудиторна заетост : 90 ч. (45 ч. лекции; 45 ч. упражнения)

Курсов проект, курсови задачи: КПр – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит - IV семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

IІ курс, IV семестър 3+3

ECTS кредити: 3 + 3

Основни теми:

Въведение в теорията на стоманените конструкции. Строителни стомани. Работа на стоманата под натоварване. Асортимент на горещовалцувани и студеноогънати сечения от стомана. Основни положения при изчисляването на стоманените конструкции. Оразмеряване на елементите на стоманените конструкции. Заварки и заваръчни съединения. Болтови съединения. Греди и гредови конструкции. Колони – изчисляване и конструиране. Стоманени ферми. Стоманени конструкции на промишлените сгради. Понятие за стоманените конструкции на сгради с големи отвори-гредови, рамкови и дъгови. Структурни конструкции. Стоманени конструкции на многоетажни сгради. Стоманени кули и мачти. Стоманени листови конструкции.


ССС-4.2. Мостове   

Основно звено, катедра: Колеж по строителство катедра “Строителни конструкции и архитектура”

Преподаватели, e - mail:


Аудиторна заетост: 90 часа (45 ч. лекции, 45 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 90 часа

Курсов проект, курсови задачи: КПр – 1 бр.

Форма на контрол: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит – І V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

IІ курс, ІV семестър; 3+3

ECTS кредити: 6

Основни теми: Видове мостове по различни признаци. Водостоци. Елементи на мостовите конструкции – предназначение, видове, особености, конструктивно и технологично оформяне. Мостови и подмостови габарити. Натоварвания на пътни мостове. Конструктивен анализ и оразмерителни проверки на основни елементи от обикновен стоманобетон. Конструктивни изисквания и принципи на армиране на елементи от обикновен стоманобетон. Съвременни технологични методи за строителство на мостове. Поддръжка и експлоатация на мостове.


ССС-4.4. Технология на строителнoто производство  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 105 часа (75 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 14 0 часа

Курсов проект: КПр – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): II - III курс, IV - V семестър; 3+1; 2+1

ECTS кредити: 9

Основни теми: Основни понятия и принципи в технологията на строителните процеси. Транспортни работи. Земни работи. Пилотни работи. Кофражни работи. Армировъчни работи. Зидарски работи. Бетонови работи. Покривни работи. Монтажни работи.. Производство на монтажни елементи и конструкции – стоманобетонни и метални.


ССС-4.5. Строителни машини  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство;

катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 60 ч. (30 ч.л екции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 60 ч.

Курсови задачи: 3 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І V семестър

Курс, семестър, седмична заетост лекции

ІІ курс, І Vсеместър; 2+2

ECTS кредити: 4

Основни теми: Механични елементи на строителните машини. Земекопни, земекопно-транспортни и профилиращи машини. Машини за уплътняване. Асфалтополагащи и уплътняващи машини. Подемно-транспортни машини. Машини за набиване на пилоти. Механизирани строителни инструменти


ССС-4.6. Охрана на труда и екология  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 3 0 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – І V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІІ курс, ІV семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Основни теми: Нормативни документи, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд Функции на длъжностните лица. Безопасност на труда при видовете строителни работи. Лични предпазни средства.Екологични проблеми при строителните работи.


ССС-5.1. Технология на довършителните и инсталационни работи  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 75 часа (6 0 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 75 часа

К урсови задачи: КЗ – 4 бр.

Проверка и оценка на знанията: писменизпит – V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІІІ курс, V семестър; 4+1

ECTS кредити: 6

Основни теми: Технологична последователност. Външни и вътрешни мазилки. Облицовки. Настилки. Хидроизолационни работи. Топлоизолации. Монтаж на дограма и вътрешно обзавеждане. Антикорозионна и огнева защита. Сухо строителство.Изпълнение на вътрешни инсталационни работи – електро-, топло- и вентилационни инсталации.


ССС-5.4. Икономика и бизнес планиране в строителството  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Мениджмънт в строителството”

Преподаватели : гл. ас. Васил Василев

Аудиторна заетост: 75 часа (45 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 75 часа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІІІ курс, V семестър; 3+1,5

ECTS кредити: 3+3

Основни теми: Основни теоретически и практически знания за пазарната икономика , отнасящи се до пазарните категории и механизми; Капитала и инвестициите; производствените ресурси и резултати; годишния финансов отчет; бизнесплана и данъчното облагане.


ССС-5.5. Основи на счетоводството  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Мениджмънт в строителството”

Преподаватели : гл. ас. Васил Василев

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІІІ курс, V семестър; 1+1

ECTS кредити: 1+1

Основни теми: Придобиване на теоретически и практически знания по счетоводство, финанси и технико-икономически и финансово – счетоводен анализ на строителната фирма.


ССС-5.6. Организация на строителството  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Мениджмънт в строителството”

Преподаватели:

Аудиторна заетост: 90 часа (45 ч. лекции, 45 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 100 часа (от тях 6 ч. учебна практика)

Курсов проект, курсови задачи: КПр – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: Оценка на курсов проект и на писмен семестриален изпит – VІІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІІІ курс, V семестър; 3+3

ІІІ курс, VІ семестър; 3+3

ECTS кредити: 4+3

Основни теми: Инвестиционен процес – етапи, нормативни документи, участници в процеса, строежи. Фази на строителния инвестиционен проект.

Организация на труда в строителството.

Техническо нормиране в строителството. Организация на заплащането на труда в строителството.

Формиране на цените в строителството.

Проектиране на организацията на строителството. Календарно планиране в строителството, видове календарни планове. Създаване на номенклатура на работите. Анализ, технологично и организационно обвързване на строителните и монтажните работи. Проектиране на линейни календарни планове с хоризонтални диаграми. Определяне на необходимите материали, полуфабрикати и изделия, тежката механизация и движение на работната сила. Определяне на потребностите от временно строителство на обектите. Проектиране на временното строителство. Организация на изпълнинието на строителството

Нормативно определен и вътрешнофирмен документооборот при реализирането на строителен инвестиционен проект.


ССС-6.1. Основи на строителния мениджмънт  

Основно звено, катедра:Колеж по строителство; катедра “Мениджмънт в строителството”

Преподаватели:

Аудиторна заетост: 60 часа (30 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 60 часа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – VІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): IIІ курс, VІ семестър; 2+2

ECTS кредити: 2+2

Основни теми: Същност и основни принципи на управлението. Кибернетична същност на управлението. Системен подход при изучаване на строителната фирма, като производствена система.Принципи на мениджмънта. Основни функции на мениджмънта .Вземане на управленски решения- етапи на процеса.методи за вземане на решение и оценка на решението.Основни функции на управление. Поставяне на целите пред строителната фирма и определяне на приоритетите.Стратегическо управление и стратегическо планиране. Стратегии на фирмата.Избор и реализация на стратегията. Организационни структури, принципи на проектиране, предимства, недостатъци и област на приложение.Видове контрол и методи за контрол.Оперативно и ситуационно управление. Оперативно планиране и отчитане на строителния обект.Обявяване на процедура и подготовка на необходимата документация за възлагане на обществена поръчка.Подготовка на документация за участие в конкурс за възлагане на обществена поръчка .Договориране в строителството.Управление на трудовите ресурси , набиране на персонал и управление на конфликтите.Маркетинг и маркетингови проучвания. Сегментиране на пазара. Стокова и ценова и рекламна политика на фирмата.


ССС-И.1.1. Зидани конструкции - СИД   

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции и архитектура”

Преподаватели : проф. д-р инж. Даринка Гочева-Райкова - raykova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения )

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – ІVсеместър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІІ курс, ІV семестър;

ECTS кредити: 2

Основни теми: Материали за зидани конструкции. Изчисляване и оразмеряване на зиданите конструкции по гранични състояния. Конструктивни изисквания. Напречно и надлъжно армирани зидани елементи. Конструктивни изисквания. Усилване на зидани елементи.


ССС-И.1.2. Основи на архитектурното проектиране  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Строителни конструкции и архитектура”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Курсов проект, курсови задачи: КЗ – 1 бр.

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – ІV семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІV семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Основни теми: Основни принципи в проектирането на жилищни, обществени и промишлени сгради и в градоустройственото проектиране.


ССС - И.1.3. Дървени конструкции  

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции и архитектура”

Преподаватели : гл. ас. инж. Тодор Димитров Георгиев - tgeorgiev@vsu.bg

Аудиторна заетост : 30 ч. (15 ч. лекции; 15 ч. упражнения )

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Курсов проект, курсови задачи:

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка- IV семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І I курс, IV семестър 1+ 1

ECTS кредити: 2

Основни теми:

Основни видове ДПК. Общи белези и специфични особености на ДПК. Структура и състав на дървесината. Асортимент. Работа на дървесината при натоварване. Защита на дървените конструкции от биологични повреди и пожар. Нормативни и изчислителни съпротивления. Оразмеряване на дървени едноделни елементи. Съединения и съединителни средства при дървените конструкции. Сведения за съставени елементи с податливи връзки. Пространствено укрепяване на равнинните ДК. Дървени покривни конструкции на жилищни сгради.


ССС-И.2.1. Съвременни кофражни системи  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство , катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели: доц. д-р инж. Офелия К. Лазова - lazova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 часа (15 + 15)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): III курс, V семестър; 1+1

ЕСТS кредити: 2

Основни теми:

Автоматизирано проектиране на кофраж за монолитни сгради и съоръжения. Запознаване с номенклатурата и начина на проектиране на кофражни системи използвани в съвременното строителство.

 • Кофражни системи за сгради и съоръжения – състояние, развитие, общи тенденции.
 • Рамкови кофражи за стени и колони - устройство, приложение, оразмеряване. Системи: PERI (Trio, Domino, Handset); NOE (Top-2000, Vario) и др.
 • Кофражи за плочи и плочогреди – PERI (Multiflex, Skydeck); NOE (Н20) и др.
 • Автоматизирано проектиране на кофраж PERI с програмен продукт ELPOS PERI – общи сведения. Основни команди. Списъци от параметри към основните команди.
 • Създаване на нов обект. Автоматизирано създаване на цикли (тактове) при кофриране на стени и колони. Оразмеряване на тактове.
 • Автоматизирано проектиране на кофраж за стени със система TRIO. Тримерно визоализиране. Принтиране.
 • Автоматизирано проектиране на кофраж за плоча със система SKYDEK. Настройки.
 • Автоматизирано проектиране на кофраж за плоча със система МULTIFLEX. Настройки – тип кофражни елементи и аксесоари (платна, греди, стойки и др.); допустими провисвания; ползван стандарт.
 • Автоматизирано проектиране с елементи на платформена система ASG – конзолни предпазни платформи. Котиране на предпазна платформа.
 • Котиране на кофражи за плочи и стени.
 • Кофражи за съоръжения с кръгли стени и кръгли колони (Peri – Rundiflex; NOE – combi 20, Monotub).
 • Катерещи кофражи и скелета за високи инженерни съоръжения.


ССС-И.2.2. Сухо строителство  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподавател : доц. д-р инж. Антон Лазов, lazov_a@vsu.bg ; ks@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка - IV семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): II курс, IV семестър; 1+1;

ECTS кредити: 2

Основни теми: Материали за изпълнение на системи сухо строителство. Изпълнение на стени (единични, двойни, инсталационни. Изпълнение на тавани. Изпълнение на сухи подове.


ССС-И.2.3. Teхнология на закрепване с дюбели и анкери  

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели: доц. д-р инж. Антон Лазов, lazov_a@vsu.bg ; ks@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка - IV семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): II курс, IV семестър; 1+1;

ECTS кредити: 2

Основни теми: Видове дюбели и анкери, класификация. Оразмеряване закрепване с дюбели. Технология за закрепване с различни типове дюбели (винтови, набивни, химически и др.).

print Печат

 

 

377 0.390