en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност "Технология на строителното производство"

Образователно-квалификационна степен: Магистър
   
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения
   
Специализация Технология на строителното производство
   
Професионална квалификация: Строителен инженер - технолог
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Срок на обучение: 1,5 години за задочно обучение

Съгласно квалификационната характеристика, випускникът на ВСУ „Любен Каравелов”, завършил обучението си по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”, на степен “магистър” специализация “Технология на строителното производство”, придобива професионални качества, даващи му възможност да извършва следните дейности в областта на строителството:

 • да изработва или да участва в изработването на инвестиционни проекти в съответствие с дадената му техническа правоспособност;
 • да осъществява мениджърска дейност в областта на строителството;
 • да участва в административното обслужване на инвестиционния процес;
 • да извършва преподавателска работа и да осъществява научно-изследователска дейност.

Учебният план за специализацията „Технология на строителното производство” е разработен на основания:

 • закон за висшето образование;
 • правилник за провеждане на учебната дейност във ВСУ „Л. Каравелов”;
 • квалификационна характеристика на випускника - магистър по „Технология на строителното производство”.

Разработването на учебния план е извършено от работен колектив (комисия) назначена със заповед на ректора на ВСУ „Л.Каравелов” № 474/28.06.2007г. В съответствие със квалификационната характеристика, неговото съдържание е формирано въз основа на изискването обучаваните студенти да получат знания и умения за упражняване на специализацията „Технология на строителното производство” в различни области на инвестиционното проектиране и/или изпълнение на строителни обекти. Това ще им предостави възможност след придобитата квалификация успешно да се реализират в строителната практика.

Продължителността на обучението е 1,5 години;

Обучението на студентите в редовна форма на обучение е организирано в два семестъра с продължителност 15 седмици и трети за разработване и защита на дипломен проект.

Седмичната аудиторна заетост е по 24 /26/ часа. Общата аудиторна заетост е 750 часа за студенти завършили степен „бакалавър” .

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО – задължителни и свободно избираеми. Общия брой на задължителните е 13 и на избираемите 3. Изпитите са писмени.

Корекции на курсови проекти и задачи съгласно учебния план се извършват от преподавателите в извън аудиторната заетост под формата на консултации.

Обучението приключва с разработване на дипломна работа. Срокът за изготвяне на дипломни проекти е 12 седмици, за рецензиране и защита – 1 седмица. Предмет на дипломната работа може да бъде:

 • Проект за изпълнение на жилищна, обществена или промишлена сграда с различна етажност; строително-конструктивна система; със стоманобетонна, метална или смесена конструкции, включващ вариантни решения;
 • Проект за изпълнение на съоръжение с метална и стоманобетонна конструкция;
 • Проект за производство (складиране, комплектация) на строителни материали, изделия, полуфабрикати (бетонна смес, сухи смеси, сглобяеми елементи, дограма и др.);
 • Изследователска задача в областите, изброени по-горе.

Темата и заданието на дипломния проект се избират от дипломния ръководител съобразно интересите на обучаемия.

 

 

8 0.010

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...