en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност "Строителни конструкции"

Образователно-квалификационна степен: Магистър
   
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения
   
Специализация Строителни конструкции
   
Професионална квалификация: Строителен инженер - конструктор
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Срок на обучение: 1,5 години за редовно обучение

Съгласно квалификационната характеристика, випускникът на ВСУ, завършил обучението си на степен “магистър” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”, специализация “Строителни конструкции”, придобива професионални качества, даващи му възможност да извършва следните дейности в областта на строителството:

  • да изработва или да участва в изработването на конструктивни проекти на обекти със значителен обем и повишена сложност в пълния спектър от сгради и съоръжения;
  • да ръководи и контролира изграждането на значителни по обем и сложност сгради и съоръжения в съответствие с утвърдените проекти и технически изисквания, както и да изработва необходимата техническа документация, свързана с изпълнението и разрешаване ползуването на строежите;
  • да извършва научноизследователска дейност в областите на изчисляването и оразмеряването на строителните конструкции, при които се изискват задълбочени познания на теорията и практиката;
  • да извършва проучване и проектиране на значителни по обем и сложност строителни конструкции на сгради и съоръжения при ново строителство, възстановяване и усилване;
  • да извършва експериментално изследване и обследване на строителни конструкции и съоръжения, на отделни техни елементи и детайли, както и натурни изследвания;
  • да извършва преподавателска дейност във висши училища.

Учебният план за специализацията “Строителни конструкции” е разработен на основание: Закон за висшето образование; Наредба на МОН за държавните изисквания за степен “магистър”; Наредба №21/30.09.2004 г. на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища; Правилник за провеждане на учебната дейност във ВСУ “Л. Каравелов”; Квалификационна характеристика на випускника – магистър по “Строителни конструкции”.

Разработването на учебния план е извършено от работна комисия, избрана от Академичния съвет на ВСУ. В съответствие на квалификационната характеристика, неговото съдържание е формирано въз основа на изискването обучаваните студенти да получат знания и умения за упражняване на специализацията “Строителни конструкции” в различни области на строителното проектиране и/или изпълнение. Това ще им предостави възможност след придобитата квалификация успешно да се реализират в строителната практика.

Продължителността на обучението е:

  • за редовна форма на обучение – 1,5 години;
  • за задочна форма на обучение – 2 години.

Обучението на студентите в редовна форма е организирано в два семестъра с продължителност по 15 седмици. Седмичната аудиторна заетост през семестрите е по 28 часа. Общата аудиторна заетост е 840 часа.

Обучението на студентите в задочна форма е организирано в пет триместъра (І уч. година – 3 триместъра, ІІ уч. година – 2 триместъра) с продължителност по 2 седмици. Общата аудиторна заетост е 424 часа.

Общият брой на задължителните дисциплини е 11, а на избираемите – 4. От предложените избираеми дисциплини в редовна форма на обучение студентите избират задължително по два предмета за всеки семестър, а в задочна форма на обучение за ІІ, ІІІ, ІV и V триместри студентите избират задължително по един предмет.

В учебния план за всяка учебна дисциплина са определени кредитни точки по ECTS, което дава възможност за по-голяма мобилност на студентите. Общият брой на кредитните точки за курса на обучение е 75. Определеният брой кредитни точки по всяка учебна дисциплина се получава от студентите след заверка на семестъра и успешно полагане на съответния семестриален изпит или текуща оценка.

Обучението приключва с разработване на дипломна работа. Срокът за изготвяне на дипломните проекти е 12 седмици, а за рецензиране и защита – 1 седмица. Предмет на дипломните работи може да бъде:

  • Проект на сграда или съоръжение, включващ вариантни решения със сравнителни оценки и коментар на приложимостта и конструктивни изчисления на различни видове елементи с обзор на използваните методики, нормативни документи (цитират се минимум 4бр.) и формули;
  • Изследователска задача по въпрос от изчисляването, оразмеряването или експерименталното изследване на строителни конструкции и елементите им.

Темата и заданието на дипломния проект се избират от дипломния ръководител съобразно професионалните интереси на обучаемите.

 

419 0.120

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...