en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Ръководител катедра

Лични данни

Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул.Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 164

e-mail

georgiev.todor.d@gmail.com

Образование

Научна специалност

02.15.12 Строителни конструкции

1975 – 1979

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

Магистър

1984 – 2006 г.

ВИАС (УАСГ)

 

 

Научна специалност

02.15.04. Строителни конструкции/ Стоманени конструкции

Степен

Доктор

Професионална реализация

2009 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент, Ръководител катедра

  2008 - …….

Доцент

1998 – 2000

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Заместник-началник на катедра “Строителни конструкции”

1989 – 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1987 – 1989

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши преподавател

1981 – 1987

ВСУ „Л. Каравелов”

 

преподавател

Научни интереси

Строителни конструкции – стоманени конструкции

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България;

Камара на инженерите в инвестиционнното проектиране – секция “Стротелни конструкции”

Водени лекционни курсове

ССС–35. Стоманени конструкции

ССС–41. Дървени и пластмасови конструкции

МАГ-СК-9. Специални метални конструкции

АРХ – 64-73. Стоманени и дървени конструкции

Стоманени и дървени конструкции – ВТУ “Т. Каблешков”, София;

Стоманени и дървени конструкции – ВСУ “Черноризец. Храбър”, Варна.

Монография

Предварително напрегнати стоманени греди

Учебни пособия

Танев С., Л. Стоянов, Б. Лесновски, Т. Георгиев – Ръководство за оразмеряване на елементите на металните конструкции

Публикации

39 научни публикации

1 изобретение

 

 

286 0.118