en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Веселин Славчев доц. д-р инж. Борислав Даалов гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев проф. д-р инж. Тотю Даалов доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Ръководител катедра

Лични данни

Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул.Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 164

e-mail

georgiev.todor.d@gmail.com

Образование

Научна специалност

02.15.12 Строителни конструкции

1975 – 1979

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

Магистър

1984 – 2006 г.

ВИАС (УАСГ)

 

 

Научна специалност

02.15.04. Строителни конструкции/ Стоманени конструкции

Степен

Доктор

Професионална реализация

2009 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент, Ръководител катедра

  2008 - …….

Доцент

1998 – 2000

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Заместник-началник на катедра “Строителни конструкции”

1989 – 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1987 – 1989

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши преподавател

1981 – 1987

ВСУ „Л. Каравелов”

 

преподавател

Научни интереси

Строителни конструкции – стоманени конструкции

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България;

Камара на инженерите в инвестиционнното проектиране – секция “Стротелни конструкции”

Водени лекционни курсове

ССС–35. Стоманени конструкции

ССС–41. Дървени и пластмасови конструкции

МАГ-СК-9. Специални метални конструкции

АРХ – 64-73. Стоманени и дървени конструкции

Стоманени и дървени конструкции – ВТУ “Т. Каблешков”, София;

Стоманени и дървени конструкции – ВСУ “Черноризец. Храбър”, Варна.

Монография

Предварително напрегнати стоманени греди

Учебни пособия

Танев С., Л. Стоянов, Б. Лесновски, Т. Георгиев – Ръководство за оразмеряване на елементите на металните конструкции

Публикации

39 научни публикации

1 изобретение

 

 

487 0.454

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...