en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Отдел "Обща едминистрация" Секретар на ректор Сектор "Сътрудничество"
Затваряне Обслужващи звена Отдел "Финанси и счетоводство" Отдел "Обща администрация" Отдел "Специализирана администрация" Отдел "Студентски общежития и стол" Отдел "Експлоатация и поддръжка"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Сектор "Сътрудничество"

Длъжност, име Тел./факс
(+ 359 2)
E-mail
Ръководител сектор “Сътрудничество”
Нели Георгиева Йорданова
80 29 188 intoffice.vsu@gmail.com

Oтдел “Международно сътрудничество” координира дейностите на ВСУ “Л. Каравелов”, свързани с процеса на европейска интеграция в образованието, като:

  • установява и поддържа контакти с европейски университети/висши училища за сътрудничество в областта на образованието по строително инженерство и архитектура и за съвместно участие в проекти.
  • осигурява възможности за участие на студенти и преподаватели от ВСУ в международни проекти и програми за обмен, стажове и професионална квалификация в чужбина.
  • администрира дейностите по Програма ЕРАЗЪМ на институционално ниво.

Европейски университети – партньори на ВСУ:

 

 

 

224 0.098