en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

Лични данни
Научно звани

Професор

Научна степен

Доктор по физика

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 133

E-mail:

Dimitrov.d.a@mail.bg, ddimitrov.da@gmail.com

  Образование  
1981

ЕНИН "Кржижановского" - Москва

Научна специалност

01.03.20 Топлофизика и Хидродинамика

Степен

Доктор на техническите науки

1974

ТУ-София

Специалност

Промишлена топлотехника

Степен

инженер

Професионална реализация
2012 - ... Професор
2009 - 2012

Доцент към катедра “Матемитака и физика"; ВСУ „Л. Каравелов”

1996 - 2009

Старши научен сътрудник ІІ степен, Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

1987 - 1996

Научен сътрудник І степен, Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

1981 - 1987

Научен сътрудник ІI степен, Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

1977 - 1981

Докторант, Институт им. Г. М. Кржижановского, Москва, Русия

1974 - 1977

Инженер, Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

Научни интереси

Топлообмен, магнетизъм, енергийна ефективност, свръхпроводимост

Членство в професионални организации

Секретар на секция "Пластмаси" към Съюза на НТС в България;

Член на Дружеството на физиците в България

 

Водени лекционни курсове

ССС-13. Обща физика

Специализиран курс "Енергийна ефективност"

САСС и Архитектура -14. Строителна физика

Награди Медал "Г. Наджаков" на лента, сребърна значка на ЦС на НТС в България;
Значка "40 години ЕМФ" от ТУ - София
Публикации

85 бр.

 

 

301 0.120