bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Придобиване на научни степени Образователна и научна степен "доктор" Научна степен "доктор на науките"
Close Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Придобиване на образователна и научна степен "доктор"


2018 г.


Дисертационен труд на тема:

„Антисеизмично осигуряване на специални стоманобетонни конструкции“

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

инж. Станислав Петров Цветков

Председател на журито: доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева

Рецензенти:

 1. доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева;   Рецензия
 2. 2. проф. д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова;   Рецензия

Изготвящи становища:

 1. проф. д-р инж. Николай Рафаилов Жечев;   Становище
 2. доц. д-р инж. Антоанета Динева Канева;   Становище
 3. 3. доц. д-р инж. Георги Дянков Георгиев.   Становище

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 18.05.2018 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 


Дисертационен труд на тема:

„Изследване на строително-технологичните методи за изграждане на сгради с дървени конструкции“

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

инж. Георги Георгиев Ангелов

Председател на журито: доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов

Рецензенти:

 1. доц. д-р инж. Иван Христов Павлов;   Рецензия
 2. доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова;   Рецензия

Изготвящи становища:

 1. доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов;   Становище
 2. проф. д-р инж. Христо Владимиров Бояджиев;   Становище
 3. доц. д-р инж. Деляна Делянова Бояджиева.   Становище

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 08.03.2018 г. от 9:00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 


2017 г.


Дисертационен труд на тема:

„Усилване на съществуващи съоръжения от стоманобетон“

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

инж. Иван Георгиев Георгиев

Председател на журито: доц. д-р инж. Георги Дянков Георгиев

Рецензенти:

 1. проф. д-р инж.Илия Иванов Иванчев;   Рецензия
 2. доц. д-р инж. Петър Христов Христов;   Рецензия

Изготвящи становища:

 1. доц. д-р инж. Георги Дянков Георгиев;   Становище
 2. доц. д-р инж. Димо Марков Кисов;   Становище
 3. проф. д-р инж. Костадин Христев Топуров.   Становище

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 17.10.2017 г. от 14,00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 


Дисертационен труд на тема:

„Нелинейни модели на разрушаване на конструктивната връзка колона – гладка плоча от динамично въздействие“

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

инж. Илиана Йорданова Стойнова

Председател на журито: доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева

Рецензенти:

 1. доц. д-р инж. Ана Янакиева Янакиева;   Рецензия
 2. доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева;   Рецензия

Изготвящи становища:

 1. проф. дтн д-р инж. Константин Савков Казаков;   Становище
 2. доц. д-р инж. Дария Милчева Михалева;   Становище
 3. доц. д-р инж. Иван Желев Павлов.   Становище

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 13.09.2017 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на ВСУ „Любен Каравелов“.

 

Автореферат на дисертацията

 

Снимки от защитата

 


Дисертационен труд на тема:

„Композиционните клетки като методически елемент при проектиране на многофамилни жилищни сгради“

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

арх. Ярослав Тодоров Рангелов

Председател на журито: Доц. д-р арх. Людмила Александрова

Рецензенти:

 1. проф. д-р арх. Боряна Генова;   Рецензия
 2. проф. д-р арх. Недялко Бончев   Рецензия

Изготвящи становища:

 1. проф. д-р арх. Борислав Борисов;   Становище
 2. проф. д-р арх. Константин Бояджиев;   Становище
 3. доц. д-р арх. Людмила Александрова.   Становище

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.06.2017 г. 14.00 ч., зала 203 в учебен корпус на ВСУ „Любен Каравелов“.

 

Автореферат на дисертацията

 


Дисертационен труд на тема:

„Архитектурно-функционални решение и модели на защитено жилище“

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

арх. Пламен Генов Генов

Председател на журито: доц. д-р арх. Борислава Манчева

Рецензенти:

 1. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев – чл. кор. на БАН   Рецензия
 2. проф. арх. Лиляна Булева   Рецензия

Изготвящи становища:

 1. проф. д-р. арх. Янко Александров;   Становище
 2. проф. д-р арх. Константин Бояджиев;   Становище
 3. доц. д-р арх. Борислава Манчева.   Становище

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.06.2017 г. 10.00 ч., зала 203 в учебен корпус на ВСУ „Любен Каравелов“.

 

Автореферат на дисертацията

 


Дисертационен труд на тема:

"Изследване на технологични и методични решения при изграждане на напорни канализационни системи"

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

ас. инж. Борис Тодоров Николов

 

Председател на журито: доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов

 

Рецензенти:

 1. доц. д-р инж. Любка Заркова Петрова   Рецензия

 2. доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев   Рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов   Становище

 2. проф. д-р инж. Христо Владимиров Бояджиев   Становище

 3. доц. д-р инж. Жани Димова Нейкова   Становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 21.06.2017 г. от 14,00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 

 


Дисертационен труд на тема:

"Ландшафтно устройствени, композиционни и дендрологични особености на дворцовите паркове в България (сравняването им с аналози в Крим)"

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

л. арх. Цветелина Николова Йорданова

 

Председател на журито: доц. д-р арх. Димитър Власарев

 

Рецензенти:

 1. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев- чл. кор. на БАН   Рецензия

 2. доц. л. арх. Юлия Радославова   Рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. проф. д-р арх. Борислав Борисов   Становище

 2. доц. д-р арх. Стела Ташева   Становище

 3. доц. д-р арх. Димитър Власарев   Становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 06.02.2017 г. от 10:00 часа, в зала 302, блок 6 на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 


2016 г.


Дисертационен труд на тема:

"Изследвания върху широчината на пукнатините при стоманобетонни елементи"

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на ас. инж. Иван Йорданов Иванчев

 

Председател на журито: доц. д-р инж. Димо Марков Кисов

 

Рецензенти:

 1. проф. д-р инж. Борянка Илиева Захариева-Георгиева   Рецензия

 2. проф. д-р инж. Йордан Иванов Милев   Рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. доц. д-р инж. Димо Марков Кисов   Становище

 2. проф. д-р инж.Тотю Бориславов Даалов   Становище

 3. проф. д-р инж. Спас Цонков Памукчиев   Становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2016 г. от 14,00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 

 


Дисертационен труд на тема:

"Изследване свойствата и възможностите за приложение на състава за нови леки добавъчни материали и бетони"

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на ас. инж. Иванка Димитрова Добрева

 

Председател на журито: доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов

 

Рецензенти:

 1. проф. д-р инж. Георги Василев Цветков   Рецензия

 2. доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов   Рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. проф. дтн инж. Теодор Цветанов Рошавелов   Становище

 2. проф. д-р инж. Николай Донков Баровски   Становище

 3. проф. д-р инж. Богомил Веселинов Петров   Становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 30.11.2016 г. от 14,00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 


2014 г.


Дисертационен труд на тема:

"Линейни и нелинейни изчислителни модели на пространствени прътови конструкции"

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на гл. ас. инж. Анита Костадинова Хандрулева

 

Председател на журито: проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов

 

Рецензенти:

 1. доц. д-р инж. Иван Димитров Марков   Рецензия

 2. проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов   Рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. чл. кор. д.т.н. инж. Ангел Иванов Балтов   Становище

 2. проф. д-р инж. Банко Петков Банков   Становище

 3. проф. д-р инж. Рангел Петров Рангелов   Становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 17.03.2014 г. (понеделник) от 14:00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 


2013 г.


Дисертационен труд на тема:

"Уточнено моделиране на контактни задачи с метод на крайните елементи"

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на гл. ас. инж. Любен Евтимов Любенов

 

Председател на журито: проф. д-р инж. Маргарита Николова Хамова

 

Рецензенти:

 1. проф. дтн инж. Теодор Георгиев Етимов   рецензия

 2. проф. д-р инж. Маргарита Николова Хамова   рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. проф. дтн инж. Константин Савков Казаков   становище

 2. доц. д-р инж. Иван Димитров Марков   становище

 3. доц. д-р инж. Ана Янакиева Янакиева   становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 19.02.2013 г. (вторник) от 15:00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 


2012 г.


Дисертационен труд на тема:

"Усилване на стоманобетонни конструкции"

"Възстановяване на стоманобетонни елементи с дефекти и/или повреди в натисковата зона. Усилване на нецентрично натиснати стоманобетонни елементи с правоъгълно напречно сечение с фиброармирани композитни материали"

за присъждане на образователна и научна степен "доктор" на

гл. ас. инж. Веселин Славчев Славчев

 

Председател на журито: доц. д-р инж. Димо Марков Кисов

 

Рецензенти:

 1. проф. д-р инж. Спас Цонков Памукчиев   рецензия
 2. доц. д-р инж. Димо Марков Кисов   рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. проф. д-р инж. Тотю Бориславов Даалов   становище
 2. доц. д-р инж. Борянка Илиева Захариева - Георгиева   становище
 3. доц. д-р инж. Димитър Константинов Паничков   становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.06.2012 г. (вторник) от 11:00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 

 


Дисертационен труд на тема:

"Напрегнато състояние на комбинирани стомано-стоманобетонни греди с натисков пояс от сглобяеми елементи с кухини"

за присъждане на образователна и научна степен "доктор" на

гл. ас. инж. Борислав Тотев Даалов

 

Председател на журито: доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев

 

Рецензенти:

 1. доц. д-р инж. Борянка Илиева Захариева - Георгиева рецензия
 2. доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. проф. д-р инж. Петър Стайков Стайков становище
 2. доц. д-р инж. Борислав Цветков Белев становище
 3. доц. д-р инж. Капка Тодорова Ганева становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 15.05.2012 г. (вторник) от 15:00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията

 

 

 

 

472 0.354

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...