en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Придобиване на научни степени Образователна и научна степен "доктор" Научна степен "доктор на науките"
Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Факултети и катедри Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Придобиване на научни степени

Текущи и приключили процедури за:

Образователна и научна степен "доктор"

Научна степен "доктор на науките"

 

Конкурси за докторанти

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2015/2016 г. в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия по следните научни специалности:

№ по ред

Научна специалност

Задочна форма

1

Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли

1

2

Теория и история на архитектурата

1

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването им в ДВ, брой 50 от 01.07.2016 г. стр.89
във ВСУ “Л. Каравелов”, ул. “Суходолска” 175, тел. 8029190

 

 

 

218 0.073