en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Публични покани


Доставка на строителни материали за нуждите на ВСУ "Л. Каравелов" по обособени позиции

Публикувана на 10.03.2015 г.

Публична покана

.zip файл с повече информация

 

Отговори на въпроси към 18.03.2015 г.

 

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите за доставка на строителни материали ще се проведе на 31.03.2015 г. /вторник/ от 10.00 часа в административната сграда на ВСУ, ет. 3, Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДАН ИВАНОВ
Ректор на ВСУ „Л. Каравелов“

 

Протокол на комисията за класиране на офертите от 31.03.2015 г.

Публикуван тук на 07.04.2015 г 11:20

 

Договор №188/07.05.2015 г. за доставка на строителни материали с "ГБС - Строй" ЕООД

Публикуван тук на 13.054.2015 г 13:50

 

Плащания

От фирма ГБС Строй ЕООД, по договор №188/07.05.2015 г.за доставка на строителни материали, са доставени и платени материали на обща стойност 1894.02 лв. от началото на договора до 30.06.2015 г.

От фирма ГБС Строй ЕООД, по договор №188/07.05.2015 г. за доставка на строителни материали, са доставени и платени материали на обща стойност 3 975,84 лв. от началото на договора до 31.10.2015 г.

 


Доставка на матраци и столове за обзавеждане на студентски общежития във ВСУ "Л. Каравелов"

Публикувана на 15.12.2014 г.

Публична покана

.zip файл с повече информация

 

Протокол от открито заседание за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти от 13.01.2013 г.

Публикуван тук на 15.01.2015 г 14:45

 

Договор № 53/ 17.02.2015 г. за доставка на матраци и столове със СД "Галвано - Костадинов с-ие"

Публикуван тук на 18.02.2015 г 13:50

 

Плащания

На 06.04.2015г. са платени 41 400 лева по договор със СД Галвано – Костадинов и сие – за доставка на матраци и столове. С банково извлечение № 28 от 06.04.2015 г. е платена частично сумата от 41 400 лева само за позиция 1 – матраци, 650 броя по фактура № 1000000296 от 01.04.2015 г.

На 16.04.2015 г. са платени 15 960 лева по договор със СД Галвано – Костадинов и сие – за доставка на матраци и столове. С банково извлечение №32 от 17.04.2015г. е платена сумата от 15 960 лева за позиция 2 – столове, 700 броя по фактура №10000002996 от 04.04.2015 г.


Изпълнение на Строително-монтажни работи във ВСУ "Л. Каравелов" 

Публикувана на 19.08.2014 г.

Публична покана

.zip файл с повече информация

 

Протокол от открито заседание за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти

Публикуван тук на 9.09.2014 г 14:26

 

Договор № 227/ 17.09.2014 г. за извършване на строително-монтажни работи с ЕТ "Павел Кузманов - Девор 90"

Публикуван тук на 24.09.2014 г 11:35

Плащания:
Извършено плащане в размер на 95 206,36 лева с ДДС на 28.11.2014 г.

 

Договор №228/23.09.2014 г. за извършване на строително-монтажни работи с "Адвент строй" ЕООД

Публикуван тук на 26.09.2014 г 12:40

Плащания:
Извършено плащане в размер на 11152,45 лева с ДДС на 20.11.2014 г.

 

Договор №250/19.11.2014 г. за извършване на строително-монтажни работи с "Геоком 2000" ООД

Публикуван тук на 24.11.2014 г 13:45


 

237 0.116