bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Assoc. Prof. Dr. Eng. Anita Handruleva Prof. DSc. Eng. Konstantin Kazakov Assoc. Prof. Dr. Eng. Radan Ivanov доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Iliana Stoynova Prof. Dr. Eng. Doncho Partov проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев Prof. Dr. Eng. Dimitar Dimitrov проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов Assistant Prof. Eng. Vladimir Matuski Mechanics and Mathematics
Close Departments Mechanics and Mathematics Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни
No file is uploaded

Cvetoslava Zareva-Peeva

Assoc. Prof. Dr.

Mechanics and Mathematics

Reception time:
Monday: 15:45 - 16:45
Thursday: 14:00 - 15:00


Telephone: 80 29 170
E-mail: ci_zareva@abv.bg

Subjects taught in the department:
Descriptive Geometry, 2 сем., 2014, Architecture
---
Descriptive Geometry, 1 сем., 2011, Civil Egineering
Descriptive geometry, 2 сем., 2011, Civil Egineering

Образование
  БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ИМИ-БАН)
Дисертация на тема МОДЕЛ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ С ДИНАМИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО
НАУЧНИ КОНСУЛТАНТИ: проф. д. м. н. Йохан Давидов и проф. д-р Тони Чехларова
Степен доктор
  УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ (УАСГ), „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ“ Проект: BG051PO001-3.1.09-0016
Удостоверения и сертификати „АutoCAD-1“ 2D – първо ниво, „АutoCAD-2“ 2D – второ ниво, „АutoCAD-3“ 3D – трето ниво, „MS Power Point – MSPP 02“
  БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
Удостоверения и сертификати „Photoshop“, „CorelDraw“, English
2000 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“, ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ФМИ), София
Тема на дипломна работа ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕЧЕНИЕТО НА КУБ С ПРОМЕНЛИВА РАВНИНА
ДИПЛОМЕН КОНСУЛТАНТ: проф. д. м. н. Грозьо Станилов
Специалност Математика и информатика
Степен магистър
  СА „Д. А. ЦЕНОВ“
Специалност Банков мениджмънт
1991 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ „Д. Благоев“
Специалност Икономика на промишлеността
Технически умения и компетенции
 
  • ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ: С, С++;
  • ОФИС ПРИЛОЖЕНИЯ: ms office;
  • ПРЕДПЕЧАТ И ИЛЮСТРАЦИЯ: Photoshop, CorelDraw, Indesign;
  • CAD ПРИЛОЖЕНИЯ: Autodesk AutoCAD, AutoCAD Architecture
  • 3D МОДЕЛИРАНЕ И 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: Autodesk 3D AutoCAD.
Водени лекционни курсове
ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ“ През периода 2011-2015 г. и от 2018 г.:
– Архитектура, САСС – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
– ССС (редовно обучение) – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
– ССС (задочно обучение) – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
– ССС (обучение на англ. език) – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
УАСГ През периода 2001-2018 г.:
– Архитектура – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
– ССС – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
– ТС – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
– ВиК, ХМС, ХТС – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
– Геодезия – Дескриптивна геометрия (упражнения)
ЕПУ През учебната 2010-2011 година:
– Архитектура – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
– ССС – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
– ССС (обучение на англ. език) – Дескриптивна геометрия (лекции и упражнения)
Монографии
1. ХВЪРЛЕНА СЯНКА ОТ ПРЕСЕЧЕНО ТЯЛО, С ДИСК, съдържащ видеоматериали (9 бр.), издателство: ВСУ, София. АВТОР: Цветослава Иванова Зарева-Пеева
2. СЕЧЕНИЕ НА ТЯЛО С РАВНИНА (90 СТР.) С ДИСК, съдържащ видеоматериали (6 бр.), издателство: ВСУ, София, 2018 г., ISBN 978-954-331-087-6, е-book ISBN 978-954-331-088-3.
АВТОР: Цветослава Иванова Зарева-Пеева
3. ХВЪРЛЕНА СЯНКА ОТ ТЯЛО (132 СТР.) С ДИСК, съдържащ видеоматериали (9 бр.), издателство: ВСУ, София, 2018 г., ISBN 978-954-331-089-0, Е-BOOK ISBN 978-954-331-090-6.
АВТОР: Цветослава Иванова Зарева-Пеева
Учебни пособия
1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО „ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ“ – СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“, издателство: ВСУ, София.
АВТОР: Цветослава Иванова Зарева-Пеева
2. УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ „УЧИ И НАУЧИ – СТЪПКА ПО СТЪПКА В ДЕСКРИПТИВНАТА ГЕОМЕТРИЯ. КОТИРАНА ПРОЕКЦИЯ“, издателство: ВСУ, София.
АВТОР: Цветослава Иванова Зарева-Пеева
3. Учебник ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ – ПЪРВА ЧАСТ. АКСОНОМЕТРИЯ., издателство: ВСУ, София, 2018 г., ISBN 978-954-331-091-3, Е-BOOK ISBN 978-954-331-092-0.
АВТОР: Цветослава Иванова Зарева-Пеева
4. КУРС ПО ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ ЗА АРХИТЕКТИ. ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“., (549 СТР.), издателство: ВСУ, София, 2018 г., ISBN 978-954-331-093-7, Е-BOOK ISBN 978-954-331-094-4.
АВТОР: Цветослава Иванова Зарева-Пеева
5. КУРС ПО ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИ. ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ., (383 СТР.), издателство: ВСУ, София, 2018 г., ISBN 978-954-331-097-5, Е-BOOK ISBN 978-954-331-098-2.
АВТОР: Цветослава Иванова Зарева-Пеева
6. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО „ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ“ – ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, (123 СТР.), издателство: ВСУ, София, 2018 г., ISBN 978-954-331-095-1, Е-BOOK ISBN 978-954-331-096-8.
АВТОР: Цветослава Иванова Зарева-Пеева
7. Web лекционен курс ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ, ЛЕКЦИИ ССС – Д-Р ЦВЕТОСЛАВА ЗАРЕВА, (376 СТР.), Електронна платформа на УАСГ, София, 2017 г. АВТОР: Цветослава Иванова Зарева-Пеева
8. УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ „РАВНИННИ СЕЧЕНИЯ, СЕНКИ, ОТВОРИ“, (112 СТР.), издателство: УАСГ, София, 2013 г., ISBN 978-954-724-064-3.
АВТОР: Цветослава Иванова Зарева
9. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ И КУРСОВИ ЗАДАНИЯ ПО ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ АРХИТЕКТУРА (второ издание – преработено и с допълнения), издателство: УАСГ, София, 2009 г., ISBN 978-954-724-033-1, ISBN 978-954-724-033-9.
АВТОРИ: Наташа Данаилова & Цветослава Зарева
10. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ И КУРСОВИ ЗАДАНИЯ ПО ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ АРХИТЕКТУРА (първо издание), издателство: УАСГ, София, 2006 г., ISBN 978-954-724-033-1, ISBN 978-954-724-033-9.
АВТОРИ: Наташа Дичева & Цветослава Зарева

 

563 0.648