en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Управление Катедри Специалности Организация на обучението ECTS - комисия
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Управление на Архитектурния факултет

Архитектурният факултет е основно звено на ВСУ “Л. Каравелов”, в което се осъществява учебна и научноизследователска дейност и се извършва административно обслужване на студентите и докторантите. В Архитектурния факултет се извършва обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност "Архитектура" и образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"

Органи за управление на факултета са: Общото събрание на АФ, Факултетният съвет и Деканът на факултета.


Архитектурен факултет
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Декан на АФ
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова
80 29 253alexivanova@yahoo.com
2Организатор редовно обучение
инж. Даниела Христова Андонова
80 29 157danyand@vsu.bg
3Организатор
Анна Стоева Петкова
80 29 190a_petkova@vsu.bg

 

 

227 0.104