en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Колеж по строителство

Колежът по строителство (КС) е основно звено на ВСУ “Л. Каравелов”, създадено с ПМС № 312/20.12.2002 г. след получаване на положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на проект за откриване на колеж към ВСУ. В Колежа по строителство се осъществява учебна и научноизследователска дейност и се извършва административно обслужване на студентите. В него се извършва обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалностите: “Строителство на сгради и съоръжения” и “Саниране и дизайн на сгради”.

Органи за управление са: Общото събрание на КС, Съветът на Колежа и Директорът на Колежа.


Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Директор на КС
доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки
80 29 160 dekan-sf@vsu.bg
Сътрудник-организатор
Ана Петрова Спасова

80 29 171

80 29 051

spasova@vsu.bg

 

 

206 0.051