en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Изискуеми документи

Документи за кандидатстване

в Конкурс за образователна и научна степен  „ДОКТОР”

1. Заявление до Ректора за допускане до конкурса.

2. Нотариално заверено копие на дипломата за висше образование, степен „магистър” и приложението й или удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена в чужбина.

3. Автобиография.

4. Списък на публикациите (ако има такива).

5. Медицинско свидетелство.

6. Свидетелство за съдимост.

 

Документи за откриване на процедура за защита на дисертационен труд

(документите се представят на хартиен и електронен носител)

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН  „ДОКТОР”

1. Заявление до Ректора.

2. Заповед на Ректора за отчисляване с право на защита.

3. Дисертационен труд – 4 екземпляра.

4. Автореферат – 10 екземпляра.

5. Списък на публикациите по темата на дисертационния труд – 4 екземпляра.

6. Списък на цитиранията (ако има такива) – 4 екземпляра.

7. Други документи, удостоверяващи научните постижения на докторанта в съответната научна област – 4 екземпляра.

 

НАУЧНА СТЕПЕН  „ДОКТОР НА НАУКИТЕ”

1. Заявление до Ректора.

2. Нотариално заверено копие на диплома за висше образование, степен „магистър” и приложението й или удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена в чужбина.

3. Нотариално заверено копие на диплома за образователна и научна степен "доктор".

4. Дисертационен труд – 5 екземпляра.

5. Автореферат – 12 екземпляра.

6. Списък на публикациите по темата на дисертацията – 5 екземпляра.

7. Списък на други публикации – 5 екземпляра.

8. Списък на цитиранията – 5 екземпляра.

9. Други документи, удостоверяващи научните постижения на кандидата в съответната научна област – 5 екземпляра.

 

Документи за кандидатстване в конкурси за заемане на академични длъжности  

(документите се представят на хартиен и електронен носител)

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ  „АСИСТЕНТ”

1. Заявление до Ректора за допускане до конкурса.

2. Нотариално заверено копие на дипломата за висше образование и приложението й или удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена в чужбина.

3. Нотариално заверено копие на диплома за степен „доктор” (ако има такава).

4. Автобиография.

5. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки (ако има такива).

6. Медицинско свидетелство.

7. Свидетелство за съдимост.

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ  „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

1. Заявление до Ректора за допускане до конкурса.

2. Нотариално заверено копие на дипломата за висше образование и приложението й или удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена в чужбина.

3. Нотариално заверено копие на дипломата за образователна и научна степен „доктор”.

4. Автобиография.

5. Списък на публикациите, изобретения и други научно-приложни разработки.

6. Други документи, удостоверяващи научната и творческа дейност на кандидата.

7. Справка по образец за изпълнение на изискванията по чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от настоящата наредба.

8. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв).

9. Медицинско свидетелство (само за външни за ВСУ лица).

10. Свидетелство за съдимост (само за външни за ВСУ лица).

 

Документите по точки 4, 5, 6, и 7 се предоставят допълнително на електронен носител в пет екземпляра – за всеки член на научното жури.

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ  „ДОЦЕНТ”

1. Автобиография.

2. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър" по специалността с приложението или нотариално заверено копие от нея, или удостоверение за признато висше образование и призната образователно-квалификационна степен „магистър", ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

3. Диплома за образователна и научна степен „доктор" в съответната или сродна научна специалност или удостоверение за призната образователна и научна степен „доктор", ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

4. Диплома за научната степен „доктор на науките" (ако има такава).

5. Медицинско свидетелство (само за външни за ВСУ лица).

6. Свидетелство за съдимост (само за външни за ВСУ лица).

7. Удостоверение за стаж по специалността (само за външни за ВСУ лица).

8. Монографичен труд и/или списък на публикации в специализирани научни издания, изобретения и други научно-приложни разработки; които да не повтарят представените за придобиване на образователна и научна степен "доктор", за придобиването на научна степен "доктор на науките" и за заемане на академична длъжност "главен асистент".

9. Списък на научните публикации на кандидата, които са били представени за участие в конкурс за „главен асистент”, за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и за придобиването на научна степен "доктор на науките".

10. Учебни пособия.

11. Трудовете, с които участват в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“.

12. Справка за научните приноси.

13. Справка за цитиранията.

14. Други документи, удостоверяващи научните постижения на кандидата в съответната научна област, които дават възможност да се извърши оценка на кандидата по тези от допълнителните показатели, които са приложими за съответната област, съгласно Приложение 1.

 

Документите по точки 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 се предоставят допълнително на хартиен или електронен носител в седем екземпляра – за всеки член на научното жури.

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ  „ПРОФЕСОР”

1. Автобиография.

2. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността с приложението или нотариално заверено копие от нея, или удостоверение за признато висше образование и призната образователно-квалификационна степен „магистър", ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

3. Диплома за образователна и научна степен „доктор” или удостоверение за призната образователна и научна степен „доктор”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

4. Диплома за научна степен „доктор на науките” (ако има такава).

5. Диплома за „доцент” (ако има такава).

6. Медицинско свидетелство (само за външни за ВСУ лица).

7. Свидетелство за съдимост (само за външни за ВСУ лица).

8. Удостоверение за стаж по специалността (само за външни за ВСУ лица).

9. Монографичен труд и/или списък на публикации в специализирани реферирани научни издания, изобретения и други научно-приложни разработки, които да не повтарят представените за придобиване на образователна и научна степен „доктор” и за придобиването на научна степен „доктор на науките”, както и тези, които са били представени за участие в конкурс за „главен асистент” и за „доцент”.

10. Списък на научните публикации на кандидата, които са били представени за участие в конкурс за главен асистент, за доцент, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” и за придобиването на научна степен „доктор на науките”.

11. Учебни пособия.

12. Трудовете, с които участват в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“.

13. Справка за научните приноси.

14. Справка за цитиранията.

15. Други документи, удостоверяващи научните постижения на кандидата в съответната научна област, които дават възможност да се извърши оценка на кандидата по тези от допълнителните показатели, които са приложими за съответната област, съгласно Приложение 1.

 

Документите по точки 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 се предоставят допълнително на хартиен или електронен носител в седем екземпляра – за всеки член на научното жури.

 

14 0.009