Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на ВСУ Любен Каравелов."

Краен срок за подаване на оферти: 25.03.2016 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 25.03.2016 г. Час: 16:00

Документи за участие в обществената поръчка

Информация за преписката на сайта на АОП

pdf Протокол № 1 от 11.04.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 11.04.2016 г.

pdf Протокол № 770 от 11.05.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 14.05.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички заинтересовани

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения в открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на  ВСУ „Любен Каравелов“,

ще се състои на 06.06.2016 г. /понеделник/ от 10,00 14,00 часа в заседателната зала на ВСУ – гр. София, ул. „Суходолска“ № 175, ректорат, ет. 3.

ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА
Председател на комисия


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ПРОМЯНА НА ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

До всички заинтересовани

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения в открита процедура с предмет:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на  ВСУ „Любен Каравелов“,

ще се състои на 06.06.2016 г. /понеделник/ от 14,00 часа в заседателната зала на ВСУ – гр. София, ул. „Суходолска“ № 175, ректорат, ет. 3.

ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА
Председател на комисия

 


pdf Протокол № 3 от 23.06.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 28.05.2016 г. 10:15

pdf Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка
публикувано тук на 28.05.2016 г. 10:20


pdf Договор за доставка на хранителни продукти с "Кооп - търговия и туризъм" АД
публикувано тук на 20.09.2016 г. 11:30

pdf Договор за доставка на хранителни продукти с "Димитър Даракчиев" ООД
публикувано тук на 20.09.2016 г. 11:32

pdf Договор за доставка на хранителни продукти с "Азалия - МК" ООД
публикувано тук на 20.09.2016 г. 11:34

pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ
публикувана тук на 29.09.2016 г. 16:10

 

 

361 0.192