en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Лабораторно-изследователски комплекс Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Център за оценяване на строителни продукти Лаборатория ЛИНОМИ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия

 

До 2014 г. във ВСУ функционираше Лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия за строителството (ЛИНОМИ). В състава на лабораторията работеха утвърдени специалисти, чиято основна цел бе внедряване и използване на съвременни стандартни методи и хармонизирани европейски норми за окачествяване на строителните продукти. Нейната дейност бе утвърдена система по качеството, съгл. изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

 

 

275 0.366