bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Current projects

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2018 г.

1. (сигн. 01/2018) Индустриализация на строителството 1960-1990 г. Жизнена необходимост.
ръководител: доц. д-р арх. Юлия Илиева.

2. (сигн. 02/2018) Експериментално определяне на натисковата якост, модул на еластичност, еднородност, вътрешни дефекти и пукнатини на бетона в стоманобетонни елементи с безразрушителни методи.
ръководител: доц. д-р инж. Веселин Славчев.

3. (сигн. 03/2018) Новости в промишлената архитектура.
ръководител: доц. д-р арх. Борислава Манчева – Велкова.

4. (сигн. 04/2018) Изследване на маркетинга в строителството: разработване на референтна рамка.
ръководител: доц. д-р инж. Венцислав К. Стоянов.

5. (сигн. 05/2018) Функционално-естетическата роля на зелената система в промишлените територии.
ръководител: доц. д-р арх. Димитър Власарев.

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2017 г.

6. (сигн. 02/2017) Изследване на съвременната практика на устойчиво развитие при проектирането на сгради за спорт и рекреация - традиция и новости.,
ръководител: доц д-р инж. Борислав Даалов,
приоритетно направление: Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.
Разработва се за първа година.

7. (сигн. 03/2017) Изледване поведението на бетони подложени на динамично въздействие,
ръководител: проф. д.т.н д-р инж. Теодор Рошавелов,
приоритетно направление: Материали, технологии и мениджмънт в строителството.
Разработва се за първа година.

8. (сигн. 04/2017) Диагностика на логистичните процеси в средна строителна фирма,
ръководител: доц. д-р инж. Венцислав К.Стоянов,
приоритетно направление: Материали, технологии и мениджмънт в строителството.
Разработва се за първа година.

9. (сигн. 05/2017) Статико-динамични тримерни модели за изследване на исторически дървени и покривни конструкции при натоварвания от вятър и земетръс,
ръководител: доц. д-р Веселин Кънчев,
приоритетно направление: Теоретична, приложна и изчислителна механика.
Разработва се за първа година.

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2016 г.

10. (сигн. 01/2016) Аналитични и числени методи за решаване на статически неопределими комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции при кинематични смущения и предварително напрягане, с отчитане на реологичните свойства и обемни изменения на бетона (3 год.)
ръководител: проф. д-р инж. Веселин Кънчев,
приоритетно направление: Теоретична, приложна и изчислителна механика.

11. (сигн. 02/2016) Изследване поведението на стоманени и стоманобетонни конструктивни възли подложени на динамични въздействия (3 год.)
ръководител: проф. дн инж. Константин Казаков
приоритетно направление: Теоретична, приложна и изчислителна механика.

12. (сигн. 05/2016) Интегриране на възобновяеми енергийни източници в сградната обвивка (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Борислав Даалов
приоритетно направление: Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.

13. (сигн. 09/2016) Селищните и манастирски храмове в Софийска епархия - типологични особености и синтез. Състояние и опазване (3 год.)
ръководител: доц. д-р Благовеста Иванова
приоритетно направление: Архитектурно наследство и синтез.

 

360 0.159

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...