en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОДИНЯЧКИ

ДЕКАН НА СФ


 
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/ факс

(+359 2) 80 29 160 / факс: (+359 2) 80 29 101

e-mail

dekan-sf@vsu.bg

Образование
1986 – 1989

Научно-технически институт – МО, София

Научна специалност

02.15.12 “Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения”

Степен

доктор

1977 – 1982 г.

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2013 - ..... ВСУ „Л. Каравелов”
  Декан на Строителен факултет
2003 - 2013 г.

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ректор

1998 – 2003 г.

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Заместник-ректор по учебната дейност и Декан на Строителен факултет

1998 – 1999 г.

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ръководител катедра

1998 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент по научна специалност 02.15.12 “Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения”

1990 – 1998 г.

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент по “Военни пътища и мостове”

Научни интереси

Проектиране, строителство, поддържане и рехабилитация на пътища и мостове.

Проблеми и развитие на висшето образование.

Енергоефективно и екологично строителство.

Строителство на дървени къщи.
Членство в професионални организации

Заместник-председател на Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ).

Член на Комисията по регистрация на строителните фирми към Камарата на строителите в България.

Член на Управителния съвет на фондация „Еврика”.

Награди

2012 г. – Диплом и статуетка „Златно евро” за постигнати високи резултати в използването на средства от Европейския съюз

2010 г. – Носител на национален приз „Мениджър човешки ресурси” в категория „Ръководител на висше учебно заведение”

2007 г. – Златна значка на Научно-техническия съюз по строителство в България за дългогодишна успешна дейност
Водени лекционни курсове

ССС-21. Пътно и железопътно строителство

ССС-3.1. Пътища

САСС-52. Пътища и пътни съоръжения

Автомобилни пътища – ТУ, София

Учебни пособия

Годинячки, Г., Й. Грънчаров. Пътно и железопътно строителство – учебник. С.: ВСУ, 2005.

Годинячки, Г. Военни пътища и мостове – учебник. С.: ВВИСУ, 1995.

Годинячки, Г., Р. Пешлеевски. Определяне носещата способност на пътните мостове – ръководство. С.: ВВИСУ, 1995.

Публикации

55 научни статии и доклади

 

 

8 0.004

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...