en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

РАНГЕЛ ПЕТРОВ РАНГЕЛОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 136

 

rangelov@vsu.bg ; rangel -fce@abv.bg

  Образование  
1954

УАСГ – строителен факултет, София

Научна специалност

01.02.03. “Строителна механика, съпротивление на материалите”

Степен

доктор

Специалност

конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2002 - ......

Гост професор към катедра “Механика ВСУ „Л. Каравелов”

1986 - ......

Професор в УАСГ, София

1971 - 1986

Доцент в УАСГ, София

1954 - 1971

Асистент в УАСГ, София

Научни интереси  

Якост, устойчивост и динамика на прътови конструкции, на равнинни дискове и плочи, както и на призматични черупки, по теорията на Власов.

Членство в професионални организации  

НТС по строителство

Учебни пособия

Т. Карамански; Р. Рангелов; Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика – 1976 г., София

Р. Рангелов и кол. Ръководство за решаване на задачи по теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи - 1988 г., София

Водени лекционни курсове

ССС-22. Строителна статика – I част

ССС-27. Строителна статика – II част

А-24. Строителна механика – I част

А-33. Строителна механика – II част

Публикации  

50 научни публикации


 

301 0.067