На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Eвростипендии По Постановление № 90 Класиране за стипендии
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Стипендии по Постановление № 90 на Министерски съвет

КРИТЕРИИ
ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СТИПЕНДИИ

 

На основание чл. 4, ал. 1, 5 и 6 от Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

 

 1. Стипендии, изплащани от държавната субсидия се отпускат на:

  1. Докторанти - български граждани, приети в редовна форма на обучение.

   • Месечният размер на стипендията е 450 лв.

  2. Чуждестранни студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби и актове на МС (ПМС М9103 и 228).

   • Размерът на стипендията е 150 лв.

  3. Студенти - български граждани, приети в редовна форма на обучение държавна поръчка.

 2. Нямат право на стипендии студентите:

  1. Прекъснали или презаписани учебна година или семестър, с изключение на:

   1. повтарящите поради болест;

   2. студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;

   3. повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.

  2. Преместили се от една специалност в друга, или от едно учебно заведение в друго, които повтарят поради преместването, ако през съответните семестри са получавали стипендия;

  3. Първи курс - първи семестър на образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „магистър” (по успех);

  4. Платено обучение.

 3. Стипендии, получавани без ограничения в размер 120 лв./месечно, се отпускат на:

  1. Студенти с трайни увреждания;

  2. Несемейни студенти без двама родители;

  3. Несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;

  4. Несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания.
   Стипендии се изплащат от началото на месеца, следващ месеца, през които е възникнало основанието за получаването, но не по-рано от датата на подаване на декларацията.

  5. Студентки с деца до 6-годишна възраст;

  6. Студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижа;

  7. Бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка., починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент. Стипендиите се изплащат за 12 месеца: през зимен семестър - 5 месеца и през летен семестър – 7 месеца.
   При изтичане срока на документи за инвалидност, стипендията се спира до представянето на нови с продължен срок.

 4. Стипендия само по показателя среден семестриален успех 6.00 без ограничение на доход в размер на 120 лв. месечно – броят им е равен на броя кандидатите с този успех.

 5. Стипендия със среден семестриален успех от 5.70 до 5.99 без ограничение за доход, в размер на 100 лв./месечно – броят им е равен на броя на кандидатите с този успех.

 6. Стипендии получавани по доход със среден семестриален успех (4.00 – 5.99) в размер на 90 лв./месечно, при следните условия:

  • максимален брутен доход на член от семейството до 700 (седемстотин) лв./месечно;

  • студенти положили успешно всички изпити (допускат се два неположени изпита, като те се считат за „2” при изчисляване на средния успех);

  • студенти със среден успех от предходните два семестъра (за първи курс от първия семестър), не по-нисък от добър 4.00.

 7. Състезателен бал.
  Състезателният бал се образува от средния успех умножен със съответните коефициенти:
  За студенти:

  • с един починал родител – К=1.1;

  • с един родител с трайни увреждания - К=1.1.

   Класирането се извършва в низходящ ред от най-високия бал към по-ниските до запълване на бройката, отпусната за съответната специалност.

   По време на семестъра не се кандидатства за стипендия по успех и такава не се отпуска.

 8. Броят на стипендиите, които ще се отпускат за съответния семестър се определят пропорционално в зависимост от броя на записаните в редовно обучение държавна поръчка студенти в регистъра на ВСУ, по факултети и специалности, съобразно наличните средства и броя на правоимащите кандидати.

 9. Необходими документи:

  1. Декларация по образец (съответно за: несемейни или семейни студенти), купува се от книжарницата в Учебен корпус или се разпечатва от сайта на ВСУ „Любен Каравелов“. След попълването на декларацията, подписва се от студента и се подава в стая 31, III етаж на Ректората. Успехът се заверява върху формуляра с подпис от експерта учебна дейност (Наира Бабаян). При установени неточности се отива при организатора на съответния факултет за преизчисляване на успеха.

  2. Документи, удостоверяващи всички доходи на семейството за периода:
   м. март 2017г. – м. август 2017г.

   • служебни бележки от месторабота на родителите за доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, включително отпуски и болнични. За сумата на изплатените в периода болнични се представя документ от НОИ;

   • месечни добавки за деца - удостоверението се издава от Дирекция “Социално подпомагане”;

   • обезщетение за безработица - удостоверение за получените суми по месеци през посочения период се издава от НОИ;

   • земеделските производители, които реализират доход сезонно (веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от настоящата или предходна календарна година. Представят документ за регистрация като земеделски производител;

   • представят се личните брутни доходи - от работа (документ от работодателя), пенсии (документ от НОИ с помесечно изплатените пенсии) и др. на кандидата;

   • други доходи: наеми, хонорари, присъдени издръжки, стипендии получени от Европейския социален фонд.

  3. Студентите с починал родител представят копие от смъртен акт и документ за наследствена пенсия (НОИ). В случаи на повторен брак на майката или бащата за член на семейство се смята новият съпруг (съпруга). Във връзка с това, да се представи документ, удостоверяващ доходите му.

  4. При разведени родители се представя копие на решението на съда и, ако не е получавана издръжка, нотариално заверена декларация за това. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга). Във връзка с това, да се представи документ, удостоверяващ доходите му.

  5. За родители-пенсионери се представя документ от пенсионното управление (НОИ) за получените пенсии за горепосочения период.

  6. Уверение за учащи братя и сестри (съпруг/а) - студенти, в което е отразено, че се студенти редовно обучение през учебната 2017/2018 г.

  7. Служебна бележка за брат или сестра - ученици, удостоверяваща, че са ученици през учебната 2017/2018 г.

  8. При безработни родители се представя удостоверение от бюрото по труда и служебна бележка от НОИ за сумите на изплатените обезщетения за безработица за периода 01.03.2017 - 31.09.2017 г. Ако лицето не е получавало обезщетение за безработица и не е било регистрирано в бюрото по труда се представя нотариално заверена декларация, че за този период не е работило и няма доходи.

  9. Членове на семейството на студента по смисъла на изискванията за стипендии са:

   • ако е семеен - съпругът (съпругата) и децата;

   • ако не е семеен - бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са редовни учащи или нетрудоспособни. В случай на повторен брак за член на семейството се счита новият съпруг на майката или съпруга на бащата.

    Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.

 10. График на кампанията за предоставяне на стипендии по ПМС №90 за зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

  1. Срок за подаване на документите: 13.11.2017 г. - 27.11.2017 г.;

  2. Обработка на подадените документи, проверка на успеха и корекции на неизрядните документи: 28.11.2017 г. - 01.12.2017 г.

  3. Публикуване на класирането за стипендии до 08.12.2017 г.

  4. Преводи на стипендиите (за м.10, м.11 и месец 12.2017г.) към сметките на студентите до 22.12.2017г.

 11. Прием на документи:

  1. Документи се подават в „Учебен отдел” - стая 31.

  2. Документи, които не са в пълен комплект, съгласно настоящите критерии, няма да се приемат.

  3. Документи, които не са подадени в определения срок, не подлежат на разглеждане.

  4. Документи, подадени по факс, по пощата или по куриер не се приемат.

 12. Средствата за стипендии се разпределят по специалности, пропорционално на броя на студентите, кандидатствали за стипендия.

 13. Класиране.

  1. Българските докторанти, субсидирани от държавата.

  2. Стипендии за студентите без ограничения за успех и доход.

  3. От общата сума, отпусната за стипендии, се изважда сумата за стипендия на студентите без ограничение за доход и успех. Получената нова сума се разпределя по специалностите, пропорционално на броя на студентите от специалността, кандидатствали за стипендия. 4. Студентите от всяка специалност се класират по успех до изчерпване на отпуснатата за специалността сума.

  4. Ако с успехът на последния класиран студент има още студенти, влиза този, който е с по-нисък доход.

 14. Всички въпроси, неуредени от настоящите критерии, които не са третирани и от разпоредбите на ПМС №90/26.05.2000 г. се разрешават по инициатива на засегнатите страни след съгласуване със Студентски съвет, от Ректора на ВСУ.

Контролът по спазването на настоящите критерии се осъществява от Заместник-ректора по учебната дейност.

Комисия:

Председател:

…………………………. (Наира Бабаян )

Членове:

 1. …………………………. (Вероника Цветкова)

 2. …………………………. (Гергана Петрова)

 3. …………………………. (Диана Димитрова)

 

 

 

481 0.164