На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Учебни дейности Академичен календар Разпис на учебните занятия Графици за изпити Полезна информация Съобщения
Затваряне Отдел "Обща администрация" (ОА) Учебни дейности Секретар на ректор Сектор "Сътрудничество" Съобщения и обяви
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Полезна информация за обучението във ВСУ

Цялостна информация за планирането и организацията на учебния процес можете да намерите в Правилник за учебната дейност

Полезна информация

Съдържание

 1. Статут на студент и докторант
 2. Внасяне на семестриални такси
 3. Заверка на семестъра и на учебните дисциплини
 4. Допускане до изпити и право на явяване
 5. Записване в по-горен курс
 6. Отстраняване на студенти и докторанти от ВСУ
 7. Прекъсване на обучението
 8. Възстановяване на студентските права
 9. Изготвяне и защити на дипломни работи
 10. Преместване от/в друго висше училище
 11. Обучение по втора специалност
 12. Отписване от ВСУ
 1. Статут на студент и докторант
  • Студент е този, който се обучава за придобиване на образователните степени “бакалавър”, “магистър” и “професионален бакалавър”.
  • Докторант е този, който притежава образователна степен “магистър” и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.
  • Статут на студент или докторант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от висшето училище или прекъсване на обучението за определен срок.
 2. Внасяне на семестриални такси
  • Студентите редовно обучение са длъжни да заплащат определените семестриални такси за зимния семестър преди записването им в по-горен курс на обучение и за летния семестър преди заверяване на зимния семестър от ръководителя на основното звено.
  • Студентите задочно обучение са длъжни да заплащат определените семестриални такси преди заверяване на семестрите от ръководителя на основното звено.
  • При преминаване в друго висше училище платените на ВСУ “Л. Каравелов” семестриални такси не се възстановяват на студента.
  • От заплащане на семестриални такси се освобождават:
   1. Лица, които са кръгли сираци.
   2. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност седемдесет и над седемдесет на сто.
   3. Военноинвалиди и военнопострадали.
   4. Лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи.
 3. Заверка на семестъра и на учебните дисциплини
  • Студентите редовно обучение получават подписи в студентските книжки (заверки) по отделните учебни дисциплини от преподавателите въз основа на изпълнението на изискванията на учебната програма по съответната дисциплина.
  • Ръководителят на основното звено заверява семестъра на студентите до датата на първия изпит на редовната сесия въз основа на подписите на преподавателите, а при заверка на зимните семестри и след заплащане на таксата за предстоящия летен семестър. Допуска се заверяване на семестъра и в случаи, при които студентите не са получили подписи по някои учебни дисциплини.
  • Студентите задочно обучение получават подписи в студентските книжки от преподавателите по отделните учебни дисциплини до края на присъствените учебни занятия за семестъра. Изискванията за получаване на подпис по всяка учебна дисциплина се определят в учебната програма от преподавателя/ите, водещ/и дисциплината.
  • Преподавателите удостоверяват с подписите си в студентските книжки изпълнението на изискванията на учебната програма по съответната дисциплина. Изискванията се съобщават на студентите в началото на семестъра.
  • След приключването на учебната практика (стажа), всеки студент представя в учебната канцелария на факултета писмен документ за проведения от него стаж.
  • Ръководителят на основното звено заверява семестъра на студентите задочно обучение до края на присъствените учебни занятия въз основа на подписите на преподавателите и заплатена такса за текущия семестър. Допуска се заверяване на семестъра и в случаи, при които студентите не са получили подписи по някои учебни дисциплини.

  • Студентите се допускат от преподавателя/ите до семестриален изпит, текуща оценка и др. по водената от него учебна дисциплина при условие, че са изпълнили изискванията на индивидуалните задания за курсови задачи, проекти и др. в съответствие с учебната програма по тази дисциплина, вписани са в изпитния протокол и са получили заверка на семестъра от декана на факултета. За учебните дисциплини, завършващи с текуща оценка по време на присъствените занятия, не се изисква да е заверен семестърът от декана на факултета.
  • Ръководителят на основното звено може да завери семестъра на студент, участвал в програми и проекти, в които ВСУ “Л. Каравелов” е страна по договор.
 4. Допускане до изпити и право на явяване  
  • Студентите се допускат от преподавателя/ите до семестриален изпит, текуща оценка и др. по водената от него учебна дисциплина при условие, че са изпълнили изискванията на индивидуалните задания за курсови задачи, проекти и др. в съответствие с учебната програма по тази дисциплина, вписани са в изпитния протокол и са получили заверка на семестъра от декана на факултета. За учебните дисциплини, завършващи с текуща оценка по време на присъствените занятия, не се изисква да е заверен семестърът от декана на факултета.
  • Семестриалните изпити се провеждат в съответствие с утвърдените годишни графици, изготвяни от учебния отдел за всяка академична година.
  • Всеки студент има право на трикратно явяване на изпит или оформяне на текуща оценка по всяка учебна дисциплина през академичната година, в която приключва преподаването по тази дисциплина. Изпитните дати през м. септември се считат към предходната учебна година.

  • В случай, че студент не е положил успешно някой от семестриалните изпити или текущи оценки, но е използвал правото си на трикратно явяване, същият може да бъде допуснат до определените дати в графика за изпити, като за всяко явяване на изпит или текуща оценка заплаща такса в размер на 30 лв., а студентите, обучаващи се на английски език – 60 лв.

  • Семестриалните изпити по всички учебни дисциплини за студентите редовно и задочно обучение започват в 9,00 ч.

 5. Записване в по-горен курс  
  • Студентите могат да бъдат записани в по-горен курс със заповед на Ректора на ВСУ в началото на учебната година и условно с невзети изпити, текущи оценки, учебни практики, оценки на проекти, както следва:

   1. Условно записване във втори курс: Завършилите студенти първи курс, които имат невзети семестриални изпити и/или неоформени текущи оценки, се записват условно във втори курс.

   2. Условно записване в трети курс: Завършилите студенти втори курс се записват условно в трети курс, при условие че до началото на академичната година са положили успешно не по-малко от половината от всички семестриални изпити, текущи оценки и оценки на архитектурни проекти от втори курс.

   3. Условно записване в четвърти курс: Завършилите студенти трети курс се записват условно в четвърти курс, при условие че до началото на академичната година са положили успешно не по-малко от половината от всички семестриални изпити, текущи оценки и оценки на архитектурни проекти от трети курс.

   4. Условно записване в пети курс: Завършилите студенти четвърти курс се записват условно в пети курс, при условие че до началото на академичната година са положили успешно не по-малко от половината от всички семестриални изпити, текущи оценки и оценки на архитектурни проекти от четвърти курс.

  • „Записан” във ВСУ или по-горен курс се счита студент, включен в нарочна заповед на ректора на ВСУ. Статут на записан студент се придобива от датата, посочена в заповедта.
 6. Отстраняване на студенти и докторанти от ВСУ  
  • Студент, докторант или специализант се отстранява от ВСУ за срок до 3 години при:

   1. предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет във ВСУ или подправяне на документи за студентското му положение;

   2. системно неизпълнение на задълженията си по учебния план – незаверяване на семестър; неположени успешно изпити, текущи оценки, практики или оценки на архитектурни проекти до началото на следващата учебна година повече от определения брой;

   3. осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер;

   4. незаплащане на семестриална такса в определения срок;

   5. нарушаване на разпоредбите на Правилника за дейността на ВСУ или приложенията към него.

  • Студентите, които са отстранени от ВСУ или са прекъснали обучението си, нямат право на държавна субсидия при ползване на стаи в общежитията на ВСУ за срока на отстраняването (прекъсването), като са длъжни да върнат полученото учебно, спортно и друго имущество.
 7. Прекъсване на обучението  
  • Обучението на студенти може да бъде прекъснато за срок до 3 години в следните случаи:
   1. поради продължително заболяване, удостоверено с легитимен документ, което не позволява изпълнение на изискванията на учебния план;
   2. поради бременност и отглеждане на малко дете – до 2 учебни години;
   3. по собствено желание – до 3 учебни години.
  • В случаите на прекъсване на обучението за определен срок документите на студента се съхраняват във ВСУ.
 8. Възстановяване на студентските права  
  • Отстранени или прекъснали студенти се допускат до семестриални изпити и текущи оценки в срок до 3 години от датата на прекъсването/отстраняването с цел възстановяване на студентските права, като същите използват определените дати в годишния график за изпити.
  • За всяко явяване на изпит или текуща оценка отстраненият или прекъснал студент заплаща такса в размер на 30 лв, а студентите, обучавани на английски език - такса в размер на 60 лв.
  • Отстранените и прекъснали студенти полагат изпити и текущи оценки при преподаватели, определени от ръководителя на катедрата след съгласуване с декана на факултета.
  • Възстановяване на студентските права на отстранени, прекъснали или отписани студенти, изпълнили изискванията за записване в по-горен курс, се извършва със следващ випуск със заповед на Ректора на ВСУ в началото на следващата академична година/ семестър.
  • Отстранените студенти възстановяват студентските си права със следващ випуск след успешно положен конкурсен изпит.
  • Студентите, възстановили правата си след отстраняване, прекъсване или отписване, се обучават по учебния план на випуска, с който продължават обучението си и, ако се налага, полагат приравнителни изпити.
  • Отстранени, прекъснали или отписани студенти, след възстановяване на правата си, заплащат определените семестриални такси за випуска, с който продължават обучението си.
 9. Изготвяне и защити на дипломни работи  
  • До разработване на дипломни работи се допускат студенти, които успешно са завършили обучението си по всички дисциплини от учебния план за съответната специалност и степен на обучение и са провели учебните практики и стажове.
  • За допускане до разработване на дипломна работа студентите подават молба до Декана на факултета. В молбата те посочват катедра, към която желаят да разработват дипломна работа и ръководител.
  • Дипломантите, темите на дипломните им работи и дипломните им ръководители се обявяват със заповед на Ректора на ВСУ “Л. Каравелов”.
  • Дипломантът представя на дипломния си ръководител завършената дипломна работа (проект) най-късно 7 календарни дни преди датата на защитата.
  • Със заповед на Ректора на ВСУ „ Л. Каравелов” се назначава Държавна комисия за защити на дипломни работи в съответствие с чл. 45, ал. 2 от Закона за висше образование (ЗВО).
  • Защити на дипломни работи се организират в две сесии: лятна и зимна.
  • Явяване за защита на една дипломна работа се разрешава до два пъти.
  • Дипломантите се ползват със студентски права до датата на първата защита на дипломната си работа. След тази дата дипломантите нямат студентски права, като същите се допускат до втора защита на дипломната си работа.

   Пълна информация можете да намерите в Правилник за изготвяне и защита на дипломни работи в Строителния факултет.
    
 10. Преместване от/в друго висше училище 
  • За преместване на студент от друго висше училище във ВСУ са необходими следните документи:
   1. Заявление до Ректора на ВСУ.
   2. Студентска книжка със заверен последен семестър – оригинал.
   3. За специалностите “Архитектура” и “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - документ, че студентът е приет с конкурсни изпити по математика и рисуване, оценки от тях, степен и форма на обучение. При невъзможност да бъде представен такъв документ, студентът се явява на тези изпити във ВСУ.
   4. Академична справка от другото висше училище за взетите изпити - оригинал
   5. Документ, от който е видно, че студентът се освобождава от другото висше училище
   6. Документ за платена семестриална такса.
  • За преместване на студент от ВСУ в друго висше училище е необходимо подаване на заявление до Ректора на ВСУ.
  • След положителна резолюция студентът се отписва от ВСУ със заповед на Ректора и организаторът на обучение връчва на студента обходен лист.
  • След подписване на обходния лист от съответните материално-отговорни лица и заплащане на дължимите такси към училището, на студента се издават необходимите документи.
  • При преместване в друго висше училище, платените на ВСУ “Л. Каравелов” такси  не се възстановяват на студента.
 11. Обучение по втора специалност
  Студенти от ВСУ редовно обучение могат да се обучават задочно по втора специалност във ВСУ или в друго висше училище, при условие че имат среден успех от последните два семестъра не по-нисък от добър 4.00.

  Студенти от ВСУ задочно обучение могат да се обучават по втора специалност във ВСУ или в друго висше училище.
 12. Отписване от ВСУ
  Студент, докторант или специализант се отписва при:
  • успешно завършване курса на обучение;
  • напускане или преместване;
  • при невъзстановяване на студентските си права до 3 години след датата на заповедта за отстраняване или прекъсване.

 

 

440 0.172