en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

 


ДОНЧО НАУМОВ ПАРТОВ
Ръководител катедра
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/ факс

(+359 2) 80 29 131/ 80 29 101

e-mail

partov@vsu.bg

  Образование  
1969

ВТУ “Строителен факултет” – гр. Бърно

Научна специалност

01.02.03. “Строителна механика, съпротивление на материалите”

Степен

доктор

1964 - 1969

ВТУ “Строителен факултет” – гр. Бърно

Специалност

Конструкции и транспортни съоръжения

Степен

магистър

  Професионална реализация
2005 - .....

ръководител катедра “Механика ВСУ „Л. Каравелов”

2000 - 2004

ръководител катедра “Механика” и зам. декан на “Строителния факултет” при ВСУ “Л. Каравелов”

1999 – 2000

изв. Доцент по научна специалност 01.02.03. “Строителна механика, съпротивление на материалите” /Строителна статика/

март 1999 - септември 1999

асистент по “Строителна статика и приложна теория на еластичността” във ВВИСУ “Л. Каравелов”, катедра “Механика”

1989 - 1999

проектант в “Главпроект” – ЕООД

1981 - 1989

групов ръководител в “КНИПИАТ – Главпроект”

1974 - 1981

групов ръководител в “КНИПИТИС - ПСС” – проектант

1971 - 1974

Конструктор и научен сътрудник по стоманени конструкции в БРВ “МЕТАЛСТРОИ” към ЦНИРПД на ДСО “Промишлено строителство”

1969 - 1971

конструктор в завод за метални конструкции “Краловополска строирна - Бърно, ЧССР

Научни интереси

Реологични модели на строителните материали: бетон и дърво, и тяхното използуване при изследване на статически определими и неопределими комбинирани конструкции; аналитични и числени решения на интегрални уравнения извеждани при решаване на задачи свързани с преразпределенията на напрежения в напречните сечения на: комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, дървени многопластови армирани конструкции и др.

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България;

Международна асоциация по черупки и пространствени конструкции – IASS - 1989-1993 г.;

Международна асоциация по мостове и конструктивно инженерство – IABSE от 2000 г.

КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-22. Строителна статика - I част

ССС-27. Строителна статика - II част

ССС-И.1.2. Проектиране на обекти с комбинирани конструкции

ССС-Ф.6. Статическо изследване на пространствени конструкции

ССС-2.4. Механика II

САСС-28. Строителна механика - I част

САСС-36. Строителна механика - II част

Публикации

100 научни публикации

Специализации

1969 - 1971 – Завод за производство на стоманени конструкции - гр. Бърно, ЧССР

 

 

8 0.008

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...