en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Градоустройство, теория и история на архитектурата

 

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов
80 29 158erbe@abv.bg
Сряда от 8:00 до 10:00
2проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - гост преподавател konstb@dir.bg
3проф. д-р арх. Тодор Веселинов Булев - гост преподавател  
4доц. д-р арх. Марта Томова Петрова - гост преподавател martatp@abv.bg
5проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - гост преподавател80 29 255pentso_Dobrev@abv.bg
понеделник и четвъртък от 13,30 до 14,30
6доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - на хонорар valentina.varbanova@abv.bg
вторник от 9:30 до 11:30 ч.
7доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова bg_fineart@abv.bg
вторник: 10:40-11:25; 14:00-14:45 ч.
8доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова80 29 168bobimancheva@abv.bg

понелелник от 13-15 часа

9доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев80 29 255dvlasarev@abv.bg
сряда 10:00 - 12:00 часа ok
10доц. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова irida99@yahoo.com
четвъртък от 12-14ч.
11доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева inavss@gmail.com
Вторник от 9.30 до 10:30
12ас. арх. Емил Георгиев Сардарев emiarh@abv.bg
13ас. арх. Евгений Николаев Гацов81 29 256e_gatsov@mail.bg
четвъртък от 10:30 до 11:30 петък от 10:30 до 11:30
14ас. арх. Атанас Колев Василев82 29 256bureu_vassilev_Ltd@abv.bg
15ас. арх. Надя Христова Митева nadia.miteva@gmail.com
понеделник 12:00-14:00ч.
16ас. арх. Любомир Асенов Горчев lgorchev@abv.bg
17ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов02 872 9665;
0888 95 08 94
vladodam@gmail.com
всеки работен ден, от 13:00 до 15:00 ч., без четвъртък, в стая 209, учебен корпус.
18доц. д-р Любомир Борисов Гуринов - на хонорар l.gourinov@abv.bg
19арх. Валентина Стефанова Едрева - на хонорар vedrina@abv.bg
понеделник от 10.00 до 12.00 часа
20арх. Николай Стефанов Яръмлъков lzdesign@abv.bg
четвъртък от 14:00 до 16:00 ч. и
петък от 9:00 до 11:00 ч.

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Аграрни сгради, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП 1 - Опороен план ; Екологична оценка/ОВОС, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 2 - Градски дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП 2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно историческо н-во, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП 3 - Подробен устройствен план, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 4 - Интегриран план за градско възст. и развитие, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 5 - пространствено развитие -Терит.устр.план, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 6 - Общ устройствен план, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП II - еднофамилна жилищна сграда, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП III - обществени сгради І, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП IV - обществени сгради ІI, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП IX – промишлени сгради І, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП V - многофамилна жилищна сграда, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VIІ - Аграрни сгради - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VIІ - аграрни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VІ - интериор І - жилищни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VІІІ – градоустройство І, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП Х - градоустройство ІІ, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІ - промишлени сгради ІІ, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІV - преддипломен проект, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІІ – сграда в исторически контекст, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІІІ - градоустройство и ландшафтна архитектура, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектура на комуникационните пространства - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Българското изкуство в контекста на европейското - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Въведение в архитектурното проектирене (ВАП), 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Въведение в опазването на архитектурното наследство, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Градоустройство, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Градоустройство и недвижимото културно наследство I част, 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Градоустройство и недвижимото културно наследство II, 3 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Градоустройство І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Градоустройство ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Градски дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
Графичен дизайн, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Графичен дизайн и дизайн в архитектурата, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Дизайн за ерхитектурна среда, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
Екология, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Естетика, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Естетика на урбанизма, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Жилищни сгради, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Интериор II - Обществени сгради, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Интериор и дизайн, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Интериор І (Жилищни сгради), 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Исторически контекст в архитектурата, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
История на архитектурата - XV - XVIII век, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на архитектурата на древността и античността, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на архитектурата ХV-ХVІІІв., 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на балканската архитектура, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на балканската архитектура XV - XX век, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
История на изкуството, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на изкуството І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на изкуството ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на средновековната аритектура, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на средновековната архитектура, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на съвременната архитектура, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Културно наследство,кадастър и регулация, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Ландшафтен дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
Ландшафтна архитектура, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Ландшафтно устройство и екология, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи - избираема, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Мебелиране на интериорни и екстериорни пространства - избираема, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Методика в опазването на недвижимото културно наследство, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Методика на опазването на недвижимото културно наследство, 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Нови тенденции в архитектурата, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Нормативна уредба и мениджмънт в опазването на недвижимото културно наследство, 4 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Обществени сгради, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Опазване на архитектурното наследство, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Практикуване на професията, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Проект за социализация на недвижимо културно наследство , 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Проект за социализация на недвижимо културно наследство , 3 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Проект по проучване, документация и реставрация на недвижимо културно наследство, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Промишлени и аграрни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Промишлени сгради І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Промишлени сгради ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Проучване, документиране и картотекиране на недвижими културни ценности, 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Професията архитект - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство ІІ част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Теория и история на дизайна , 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Теория и история на урбанизма /тер.ландш.устр.и градоустр./, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Теория на архитектурата, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Териториално устройство, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Териториално устройство, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Териториално, селищно устройство и градоустройство, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
УП-05: Градоустройство, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Формообразуване; параметричен дизайн, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Художествени съставки на недвижимото културно наследство, 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Художествени съставки на недвижимото културно наследство - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура

По стари учебни планове

АП IV - Промишлени и аграрни сгради, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на изкуството, 1 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Промишлени и аграрни сгради, 6 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

 

492 0.213