en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Градоустройство, теория и история на архитектурата

 

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра и Ректор на ВСУ
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов
80 29 158erbe@abv.bg
сряда 8:00-10:00 ч.
2доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова bg_fineart@abv.bg
вторник 13:00-15:00 ч.
3доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова80 29 168bobimancheva@abv.bg
понеделник 13:00-15:00 ч.
4доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев80 29 172dvlasarev@abv.bg
сряда 10:00-12:00 ч.
5доц. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова irida99@yahoo.com
четвъртък 12:00-14:00 ч.
6доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева inavss@gmail.com
сряда 9:30-11:30 ч.
7ас. арх. Емил Георгиев Сардарев80 29 134emiarh@abv.bg
8ас. арх. Евгений Николаев Гацов81 29 256e_gatsov@mail.bg
четвъртък 10:30-11:30 ч.
петък 10:30-11:30 ч.
9ас. арх. Надя Христова Митева-Трайкова80 29 247nadia.miteva@gmail.com
петък 10:00-12:00 ч.
10ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов02 872 9665;
0888 95 08 94
80 29 1
vladodam@gmail.com
Всеки работен ден, от 13:00 до 15:00 ч.,
в стая 68 - 4ти етаж, админ. корпус.
11проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - гост преподавател80 29 247konstb@dir.bg
12доц. д-р арх. Марта Томова Петрова - гост преподавател martatp@abv.bg
13проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - гост-преподавател80 29 255pentso_Dobrev@abv.bg
понеделник и четвъртък 13:30-14:30 ч.
14проф. д-р арх. Тодор Веселинов Булев - гост преподавател boulev@abv.bg
15доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - гост преподавател valentina.varbanova@abv.bg
вторник 9:30-11:30 ч.
16арх. Валентина Стефанова Едрева - на хонорар vedrina@abv.bg
понеделник 10.00-12.00 ч.
17доц. д-р Любомир Борисов Гуринов - на хонорар l.gourinov@abv.bg
18арх. Николай Стефанов Яръмлъков - на хонорар lzdesign@abv.bg
четвъртък 14:00-16:00 ч. и
петък 9:00-11:00 ч.

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Аграрни сгради, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП 1 - Опороен план ; Екологична оценка/ОВОС, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 2 - Градски дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП 2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно историческо н-во, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП 3 - Подробен устройствен план, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 4 - Интегриран план за градско възст. и развитие, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 5 - пространствено развитие -Терит.устр.план, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 6 - Общ устройствен план, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП II - еднофамилна жилищна сграда, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП III - обществени сгради І, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП IV - обществени сгради ІI, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП IX – промишлени сгради І, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП V - многофамилна жилищна сграда, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VIІ - Аграрни сгради - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VIІ - аграрни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VІ - интериор І - жилищни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VІІІ – градоустройство І, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП Х - градоустройство ІІ, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІ - промишлени сгради ІІ, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІV - преддипломен проект, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІІ – сграда в исторически контекст, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІІІ - градоустройство и ландшафтна архитектура, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Българското изкуство в контекста на европейското - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Въведение в архитектурното проектирене (ВАП), 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Въведение в опазването на архитектурното наследство, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Градоустройство, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Градоустройство и недвижимото културно наследство I част, 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Градоустройство и недвижимото културно наследство II, 3 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Градоустройство І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Градоустройство ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Градски дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
Графичен дизайн, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Графичен дизайн и дизайн в архитектурата, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Дизайн за ерхитектурна среда, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
Екология, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Естетика, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Естетика на урбанизма, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Жилищни сгради, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Жилищни сгради, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Интериор II - Обществени сгради, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Интериор и дизайн, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Интериор І (Жилищни сгради), 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Исторически контекст в архитектурата, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
История на архитектурата - XV - XVIII век, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на архитектурата на древността и античността, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на архитектурата на древността и античността, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на архитектурата ХV-ХVІІІв., 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на балканската архитектура, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на балканската архитектура, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на балканската архитектура XV - XX век, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
История на изкуството, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на изкуството І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на изкуството ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на средновековната аритектура, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
История на средновековната архитектура, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на съвременната архитектура, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Културно наследство,кадастър и регулация, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Ландшафтен дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
Ландшафтна архитектура, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Ландшафтно устройство и екология, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи - избираема, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Мебелиране на интериорни и екстериорни пространства - избираема, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Методика в опазването на недвижимото културно наследство, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Методика на опазването на недвижимото културно наследство, 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Музеят – завръщане от бъдещето - избираема, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Нови тенденции в архитектурата, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Нормативна уредба и мениджмънт в опазването на недвижимото културно наследство, 4 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Обществени сгради, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Обществени сгради, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Опазване на архитектурното наследство, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Практикуване на професията, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Проект за социализация на недвижимо културно наследство , 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Проект за социализация на недвижимо културно наследство , 3 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Проект по проучване, документация и реставрация на недвижимо културно наследство, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Промишлени и аграрни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Промишлени сгради І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Промишлени сгради ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Проучване, документиране и картотекиране на недвижими културни ценности, 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Професията архитект - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Теория и история на дизайна , 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Теория и история на урбанизма /тер.ландш.устр.и градоустр./, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Теория на архитектурата, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Териториално устройство, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Териториално устройство, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Териториално, селищно устройство и градоустройство, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
УП-05: Градоустройство, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Формообразуване; параметричен дизайн, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Художествени съставки на недвижимото културно наследство, 2 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Художествени съставки на недвижимото културно наследство - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура

По стари учебни планове

АП IV - Промишлени и аграрни сгради, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
История на изкуството, 1 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Промишлени и аграрни сгради, 6 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

 

653 0.266

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...