en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Акредитация Институционална акредитация Програмна акредитация
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Програмна акредитация

Програмната акредитация е резултат от оценка на качеството на предлаганото образование в определено професионално направление в основно звено и/или филиал на висшето училище, на специалност от регулираните професии или научна степен.

В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “професионален бакалавър” и на образователна и научна степен “доктор”.

Програмна акредитация на професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия по специалности

(Вижте pdf Решение):

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, степен “бакалавър”, редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”, степен “бакалавър”, редовна форма на обучение.
 • Специалност “Строителен мениджмънт”, степен “бакалавър”, редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност “Строително инженерство”, степен “бакалавър”, редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност Строителство на сгради и съоръжения, специализация "Строителни конструкции", степен “магистър” след завършено средно образование, редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност Строителство на сгради и съоръжения, специализация "Технология и управление на строителството", степен “магистър” след завършено средно образование, редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност "Строителни конструкции", степен “магистър” след "бакалавър", редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност "Технология на строителното производство", степен “магистър” след "бакалавър", редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност "Управление на инвестиционни проекти", степен “магистър” след "бакалавър", редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност "Опазване на орхитектурното наследство", степен “магистър” след "бакалавър", задочна форма на обучение.
 • Специалност "Технолотия и управление на строителството", степен “магистър” след "бакалавър", редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност "Строителна геоекология", степен “магистър” след "бакалавър", редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност "Фасаден инженеринг", степен “магистър” след "бакалавър", редовна и задочна форми на обучение.
 • Специалност "Урбанизъм", степен “магистър” след "бакалавър", задочна форма на обучение.
 • Специалност "Дизайн", степен “магистър” след "бакалавър", задочна форма на обучение.

Програмна акредитация на специалност от регулираните професии "Архитектура"

(Вижте pdf Решение):

Докторски програми

Строителен факултет

(Вижте pdf Решение и pdf Решение):

 • "Строителна механика, съпротивление на материалите"
 • "Технология и механизация на строителното производство"
 • "Земна основа, фундиране и подземно строителство"
 • "Строителни конструкции"
 • "Строителни материали и изделия и технология за производството им"
 • "Проектиране, строителство и поддържане на овтомобилни пътища и съоръжения (мостове)"
 • "Организация и управление на строителството"

Архитектурен факултет

 • "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство"
 • "Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли"
 • "Теория и история на архитектурата"
 • "Опазване, реставрация и документация на паметници на архитектурата"


 

349 0.099

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...