Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Акредитация Институционална акредитация Програмна акредитация
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Програмна акредитация

Програмна акредитация

Програмната акредитация е резултат от оценка на качеството на предлаганото образование в определено професионално направление в основно звено и/или филиал на висшето училище, на специалност от регулираните професии или научна степен.

В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “професионален бакалавър” и на образователна и научна степен “доктор”.

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” – акредитирана за степени “бакалавър”, “магистър” и “професионален бакалавър” със срок на валидност 6 г. (до м. март 2016 г.)


 • Специалност “Архитектура”, степен “магистър” с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 22.03.2012 г. е акредитирана с обща оценка 8,15 (максимална оценка 10,00) и срок на валидност 5 години.


 • Специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”, степен “бакалавър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.
 • Специалност “Саниране и дизайн на сгради”, степен “професионален бакалавър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.
 • Специалност “Строителни конструкции”, степен “магистър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.
 • Специалност “Управление на инвестиционни проектии”, степен “магистър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.
 • Специалност “Технология на строителното производство”, степен “магистър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.
 • Специалност “Опазване на архитектурното наследствоя”, степен “магистър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.


 • Степен "доктор" в Строителен факултетпо:
  - Научна специалност 01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите
  - Научна специалност 02.15.01 Технология и механизация на строителното производство
  - Научна специалност 02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство
  - Научна специалност 02.15.04 Строителни конструкции
  - Научна специалност 02.15.05 Строителни материали и изделия и технология за производството им
  - Научна специалност 02.15.12 Проектиране, строителство и поддържане на овтомобилни пътища и съоръжения (мостове)


 • Степен "доктор" в Архитектурен факултетпо:
  - Докторска програма "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство"
  - Докторска програма "Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли"
  - Докторска програма "Теория и история на архитектурата"
  - Докторска програма "Опазване, реставрация и документация на паметници на архитектурата"


 •  

  333 0.647