en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Учебна дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел "Студентски общежития и стол" Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП)
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Научноизследователски сектор

Длъжност, име Телефон (+359 2) E-mail
Ръководител НИС - заместник-ректор по научната дейност и сътрудничеството
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Организатор научноизследователска и издателска дейност
ас. инж. Илиана Йорданова Стойнова
80 29 049 ilianaj@abv.bg

Научноизследователският сектор (НИС) е обслужващо звено в структурата на ВСУ "Любен Каравелов", което обслужва учебната и научната дейност. НИС е създаден е през 1977 г. с решение на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование. Предметът на дейността на НИС е разнообразна и включва: научно обслужване на учебния процес, научни и научно-приложни изследвания, проектантска и инженерингова дейност, производствени задачи, експертно-техническа дейност,    консултации, сертификационна и оценителска дейност, икономически анализи,   социологически изследвания, провеждане на кандидатстудентски и други курсове, съдействие при провеждане на научни сесии, конференции, семинари и др.

НИС осъществява своята дейност от финансовите постъпления по сключени договори, съгласно Закона за задълженията и договорите. В изпълнение на договорените задачи по НИС участват преподаватели, служители, студенти, докторанти и извънщатни сътрудници. От създаването до настоящия момент по линия на НИС са финансирани и разработени над 600 броя теми и задачи.

 

 

279 0.209