На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Георги Годинячки доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Ниско строителство
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ГЕОРГИ ИВАНОВ ФРАНГОВ 
Лични данни

Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 141

e-mail

office@stiv88.com

Образование  

1984 – 1987

ЛГСЗОТ - БАН

Научна специалност

01.07.12 Инженерна геология

Степен

доктор

1976 – 1981

ВМГИ

Специалност

Хидрогеология и инженерна геология

Степен

магистър

Професионална реализация

2000 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент по научната специалност 01.07.12 Инженерна геология

1994 – 2000

Геологически институт - БАН

 

н.с. І ст. и ст.н.с. ІІ ст.

1984 – 1994

ЛГСЗОТ - БАН

 

докторант и научен сътрудник

1982 - 1984

НИПРОРУДА

 

специалист

Научни интереси

Геоложки хазарт и риск, изследване на свлачища, опазване на околната среда и паметниците на културата

Членство в професионални организации

ISSMGE – Международно общество по земна механика и геотехника

Българско дружество по земна механика и геотехника

Карпато-Балканска геоложка асоциация

Българско геоложко дружество

Международна асоциация по инженерна геология

КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-3. Инженерна геология и хидрогеология

ССС-2.2. Инженерна геология

САСС-23. Инженерна геология

Публикации

70 научни публикации

Специализации

1989 г. - Русия и Грузия

1993 г. – Италия

 

 

635 0.222