en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност "Управление на инвестиционни проекти"

Въведение

Образователно-квалификационна степен: Магистър
   
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения
   
Специализация Управление на инвестиционни проекти
   
Професионална квалификация: Мениджър на инвестиционни проекти
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Срок на обучение: 1,5 години за задочно обучение

Съгласно квалификационната характеристика, випускникът на ВСУ „Любен Каравелов”, завършил обучението си по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”, на степен “магистър” специализация “Управление на инвестиционни проекти”, придобива професионални качества, които ще позволят да извършва следните дейности:

 • да извършва маркетингови проучвания.
 • да разработва строителни инициативи.
 • да анализира и оценява икономическите аспекти при избора на проект от множеството алтернативи.
 • да осъществява предприемаческа дейност в строителството.
 • да планира, организира и контролира изпълнението на инвестиционен проект.
 • да управлява ресурсите и качеството в проекта.
 • да управлява риска в строителни проекти.
 • да управлява комуникациите в проекта.
 • да оценява и управлява въздействието от изпълнението на проекта върху екологичната обстановка.

Учебният план за специализацията „Управление на инвестиционни проекти е разработен на основания:

 • закон за висшето образование;
 • правилник за провеждане на учебната дейност във ВСУ „Л. Каравелов”;
 • квалификационна характеристика на випускника - магистър по „Управление на инвестиционни проекти”.

Разработването на учебния план е извършено от работна комисия, избрана от Академичния съвет на ВСУ. В съответствие с квалификационната характеристика, съдържанието на учебния план е формирано въз основа на изискването обучаваните студенти да получат знания и умения за специализация "Управление на инвестиционни проекти" в различни области на строителната дейност. Това ще им предостави възможност след придобитата квалификация успешно да се реализират в строителната практика.

Продължителността на обучението е 1,5 години;

Обучението в задочна форма се извършва в два семестъра, като всеки семестър ще се провеждат по два лекционни курса с продължителност три седмици. Седмичната аудиторна

 заетост на студентите е 31 часа за първи семестър и 32 часа за втори семестър.

Продължителността на всеки семестър е 6 седмици, като общия брой на часовете за първи семестър е 184 часа, а за втори – 190 часа. Общата аудиторна заетост на студентите задочно обучение за годишен курс на обучение е 374 часа.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломни проекти, определени в трети семестър, за които са определени 8 седмици.

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО - задължителни, избираеми и факултативни. Общият брой на задължителните дисциплини е 17 и една факултативна. Предвидена е една група от три избираеми дисциплини. Броят на семестриалните изпити е 8, а на текущите оценки – 11.

Предвидено е разработване и защита на 2  броя курсови проекти, чиято оценка се нанася в издаваните академични справки и в приложенията към дипломите.

Корекции на курсови проекти и задачи, определени в учебния план, се извършва от  преподавателите извън аудиторната  заетост под формата на консултации, а отчитането им се извършва съгласно Нормативи за годишната учебна заетост на академичния състав.

При съставянето на учебния план е извършено сравнение с учебните планове по същата специализация в други висши училища в чужбина  - Тел Авив, Лондон, Милуоки, Колорадо, Сидни, РМІ, Мичиган.

 

 

419 0.106

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...