en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалности в Строителния факултет

В Строителния факултет на ВСУ се извършва обучение на студенти в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия” по следните специалности и степени:

 
 1. Специалност “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
  • редовна форма със срок на обучение 4 години;
  • задочна форма със срок на обучение 5 години.
  • задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.
  • задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.
  • задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.

  Образователно-квалификационна степен бакалавър с професионална квалификация “строителен инженер”:

  Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “Строителни конструкции”:

  Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “Технология на строителното производство”:

  Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “Управление на инвестиционни проекти”:

  Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “Технология и управление на строитеството”:

  Образователна и научна степен “доктор”
   
   
   
 

По-подробна информация за специалността можете да намерите в СПЕЦИАЛНОСТИ.

 

 

223 3.847