bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Vocational Training Center Десетгодишен юбилей Първият инженер от ЦПО Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерии със снимки Съобщения
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Предстоящи курсове

Центърът за професионално обучение към ВСУ ”Л. Каравелов” - София, на основание Лицензия №200712511 и нарастващата необходимост от технически ръководители в строителството, организира

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

по професия ”СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК” и специалности:

  1. ”Строителство и архитектура
  2. ”Водно строителство
  3. ”Транспортно строителство

за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Изисквания към кандидатите:

  • да притежават минимално входящо образователно равнище – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити;
  • да бъдат физически и психически здрави, годни да изпълняват функционалните си задължения.

Форма на обучение: задочна.

Обучението се извършва от преподаватели на ВСУ ”Л. Каравелов”.

На завършилите успешно се издава Свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ”Строителен техник” по специалности ”Строителство и архитектура”, ”Водно строителствоили ”Транспортно строителство”.

Придобитата квалификация дава възможност за постъпване на работа в строителни фирми като технически ръководител на обект и др.

Цена на курса: 1500 лв. с ДДС (на две вноски).
Сумата се заплаща в брой в касата на ВСУ или по банков път – BG 02 BNBG 9661 3100 1461 01; BIC код на банка БНБ – ЦУ София, BNBGBGSD

Срок за подаване на документи - до 1 октомври 2018 г. на адрес:
1373  София  ул. „ Суходолска”  № 175
ВСУ „Л. Каравелов”

Записване и потвърждаване на заявки за участие - от 1 септември до 5 октомври 2018 г.

Начало на курса – 1 октомври 2018 г.

Необходими документи:

  1. молба свободен текст на заявителя за обучение до ръководителя на Центъра;
  2. копие от документа за завършено средно образование;
  3. медицинско свидетелство за пригодност към професията;
  4. документ за платена такса.

Допълнителна информация:
Тел:   02 / 80 29 118, 80 29 139, 0886 502 153
e-mail: cpo_vsu@abv.bg

 
                                                                                              Иван Пуев
                                                                          Ръководител на ЦПО към ВСУ
 

 

401 0.089

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...