en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Център за професионално обучение Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерия със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Предстоящи курсове

Центърът за професионално обучение към ВСУ ”Л. Каравелов” - София, на основание Лицензия №200712511 и нарастващата необходимост от технически ръководители в строителството, организира

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

по професия ”СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК” и специалности:

  1. ”Строителство и архитектура
  2. ”Водно строителство
  3. ”Транспортно строителство

за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Изисквания към кандидатите:

  • да притежават минимално входящо образователно равнище – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити;
  • да бъдат физически и психически здрави, годни да изпълняват функционалните си задължения.

Форма на обучение: задочна.

Обучението се извършва от преподаватели на ВСУ ”Л. Каравелов”.

На завършилите успешно се издава Свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ”Строителен техник” по специалности ”Строителство и архитектура”, ”Водно строителствоили ”Транспортно строителство”.

Придобитата квалификация дава възможност за постъпване на работа в строителни фирми като технически ръководител на обект и др.

Цена на курса: 1500 лв. с ДДС (на две вноски).
Сумата се заплаща в брой в касата на ВСУ или по банков път – BG 02 BNBG 9661 3100 1461 01; BIC код на банка БНБ – ЦУ София, BNBGBGSD

Срок за подаване на документи - до 5 октомври 2017 г. на адрес:
1373  София  ул. „ Суходолска”  № 175
ВСУ „Л. Каравелов”

Записване и потвърждаване на заявки за участие - от 1 септември до 5 октомври 2017 г.

Начало на курса – 9 октомври 2017 г.

Необходими документи:

  1. молба свободен текст на заявителя за обучение до ръководителя на Центъра;
  2. копие от документа за завършено средно образование;
  3. медицинско свидетелство за пригодност към професията;
  4. документ за платена такса.

Допълнителна информация:
Тел:   02 / 80 29 118, 80 29 139, 0886 502 153, 0886 354 916
e-mail: cpo_vsu@abv.bg

 
                                                                                              Иван Пуев
                                                                          Ръководител на ЦПО към ВСУ
 

 

197 0.081