en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Управление Катедри Специалности Организация на обучението ECTS - комисия
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ECTS - комисия на Строителния факултет

 

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Институционален ECTS-координатор за ВСУ:
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Комисия за признаване на кредити към Строителния факултет:    
Председател:
доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки
80 29 160
факс: 80 29 101
dekan-sf@vsu.bg
ас. инж. Анита Костадинова Хандрулева 80 29 138 anita_handruleva@abv.bg

Институционалният координатор по ECTS:

 1. осигурява прилагането на принципите и механизмите на ECTS от страна на ВСУ;
 2. ежегодно организира изготвянето и оповестяването на ECTS-информационните пакети на ВСУ (съгласно чл. 19 от Наредба №21/30.09.2004 г.), съдържащи:
  • обща информация за висшето училище, неговата структура, органи на управление, условията за прием, практическа информация за условията на живот, длъжностно лице, отговарящо за кредитната система и студентската мобилност;
  • информация за основните звена на висшето училище, органи на управление, катедри, специалности, организация на учебния процес, длъжностно лице, отговарящо за кредитната система и студентската мобилност в основното звено;
  • информация за всяка отделна специалност в съответствие с чл. 39, ал. 2 от ЗВО, преподавател, език на преподаване, форма на оценяване, брой кредити;
 3. подписва индивидуалните договори за обучение на одобрените за мобилност студенти от ВСУ и индивидуалните учебни планове на пристигащите във ВСУ студенти по подпрограма Еразъм.

Факултетните координатори по ECTS:

 1. осигуряват практическото прилагане на принципите и механизмите на ECTS от страна на основните звена;
 2. отговарят за изготвянето на частта от ECTS-информационните пакети на ВСУ, касаеща съответното основно звено;
 3. отговарят за съставянето на индивидуалните договори за обучение на одобрените за мобилност студенти от ВСУ по подпрограма Еразъм и на индивидуалните учебни планове на пристигащите във ВСУ студенти от други ВУ.

Специализираните комисии в основните звена на ВСУ извършват дейността по:

 1. признаването на периоди на обучение в друго ВУ;
 2. признаването на образователни кредити, придобити в друго ВУ, или кредити по сходни дисциплини от друга специалност;
 3. присъждането на кредити за знания и умения, придобити в системата на продължаващото обучение.

 

 

387 0.271

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...