bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Management Departments Degree Programs Организация на обучението ECTS - комисия
Close About ECTS General Information about VSU Faculty of Construction Faculty of Architecture Degree Programs More about Bulgaria
Close International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

ECTS - комисия на Архитектурния факултет

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Институционален ECTS-координатор за ВСУ:
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Комисия за признаване на кредити към Архитектурния факултет:    
Председател:
80 29 158 erbe@abv.bg
гл. ас. арх. Емил Георгиев Сардарев  

emiarh@abv.bg


Институционалният координатор по ECTS:

 1. осигурява прилагането на принципите и механизмите на ECTS от страна на ВСУ;
 2. ежегодно организира изготвянето и оповестяването на ECTS-информационните пакети на ВСУ (съгласно чл. 19 от Наредба №21/30.09.2004 г.), съдържащи:
  • обща информация за висшето училище, неговата структура, органи на управление, условията за прием, практическа информация за условията на живот, длъжностно лице, отговарящо за кредитната система и студентската мобилност;
  • информация за основните звена на висшето училище, органи на управление, катедри, специалности, организация на учебния процес, длъжностно лице, отговарящо за кредитната система и студентската мобилност в основното звено;
  • информация за всяка отделна специалност в съответствие с чл. 39, ал. 2 от ЗВО, преподавател, език на преподаване, форма на оценяване, брой кредити;
 3. подписва индивидуалните договори за обучение на одобрените за мобилност студенти от ВСУ и индивидуалните учебни планове на пристигащите във ВСУ студенти по подпрограма Еразъм.

Факултетните координатори по ECTS:

 1. осигуряват практическото прилагане на принципите и механизмите на ECTS от страна на основните звена;
 2. отговарят за изготвянето на частта от ECTS-информационните пакети на ВСУ, касаеща съответното основно звено;
 3. отговарят за съставянето на индивидуалните договори за обучение на одобрените за мобилност студенти от ВСУ по подпрограма Еразъм и на индивидуалните учебни планове на пристигащите във ВСУ студенти от други ВУ.

Специализираните комисии в основните звена на ВСУ извършват дейността по:

 1. признаването на периоди на обучение в друго ВУ;
 2. признаването на образователни кредити, придобити в друго ВУ, или кредити по сходни дисциплини от друга специалност;
 3. присъждането на кредити за знания и умения, придобити в системата на продължаващото обучение.

 

 

398 0.116

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...