Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов доц. д-р инж. Христина Заякова доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Андрей Михайлов ас. инж. Владислава Гогова-Илиева ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

доц. д-р инж. Лазов


АНТОН ДИМИТРОВ ЛАЗОВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/факс

(+359 2) 80 29 170/ 80 29 101

e-mail antonlazov@gmail.com
  Образование  
1989

ВИСИ София, Строителен факултет, докторат към катедра ТМС

Научна специалност

02.15.01 “Технология и механизация на строителното производство”

Степен

доктор

1963 – 1968

Висш инженерно-строителен институт София

Специалност

Хидростроителство

Степен

магистър

Професионална реализация
2003 - 2008

ВСУ „Л. Каравелов”, Колеж по строителство

 

Директор, ръководител катедра ТМС

2001 - 2003

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ректор

1997 - 2001

ВСУ „Л. Каравелов”, кат. “Технология и механизация на строителството”

 

Ръководител катедра

1976 - 1997

ВСУ „Л. Каравелов”

 

гл. асистент, доцент, нач.отдел УНО

1973 – 1976

Техникум и СПТУ по строителство, Кюстендил

 

Директор

1972 – 1973

Държавно строително управление “Гражданско строителство”, Кюстендил

 

Нач. отдел ОРС, зам. главен инженер ДСУ

1971 - 1972

Проектантска организация “Агропромстрой”, Кюстендил

 

Главен инженер

1968 – 1971

ДНС Кюстендил

 

Инженер, р-л проектантска група, началник отдел ПР

Научни интереси

Строителни технологии

Енергийно ефективно строителство

Членство в професионални организации

Българска строителна камара

Водени лекционни курсове

ССС-37. Технология на строителните процеси

САСС-42. Технология на строителните процеси

ССС (СДС)-4.4. Технология на строителното производство

ССС–5.2. Саниране на сгради и съоръжения

СДС-3.1. Изолации (топлоизолации) в сгради

ССС–И.2.2. Сухо строителство

Учебни пособия

Лазов, А. Курс по топлоизолация на сгради – учебно помагало. С.: БГПЦС, 2005.

Лазов, А. Тетрадка-записки по Технология на строителните процеси – учебно помагало.С.:ВСУ, 2003.

Лазов, А. Методическо ръководство за разработване на курсов проект по ТСП – ръководство. С.: ВВИСУ, 1987.

Публикации

над 35 научни публикации

Специализации  
2003

Технически университет Берлин, Германия

 

Енергийно-ефективно строителство

1997

Военна академия Париж, Франция

 

Организация на военно-строителното образование

1988

Московски инженерно-строителен институт, Русия

 

Технология и механизация на строителството

1975

Всесъюзен институт за повишаване квалификацията на инженерно- педагогически работници, Петербург, Русия

 

Педагогика

 

 

502 0.232