en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

доц. д-р инж. Лазов


АНТОН ДИМИТРОВ ЛАЗОВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/факс

(+359 2) 80 29 170/ 80 29 101

e-mail antonlazov@gmail.com
  Образование  
1989

ВИСИ София, Строителен факултет, докторат към катедра ТМС

Научна специалност

02.15.01 “Технология и механизация на строителното производство”

Степен

доктор

1963 – 1968

Висш инженерно-строителен институт София

Специалност

Хидростроителство

Степен

магистър

Професионална реализация
2003 - 2008

ВСУ „Л. Каравелов”, Колеж по строителство

 

Директор, ръководител катедра ТМС

2001 - 2003

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ректор

1997 - 2001

ВСУ „Л. Каравелов”, кат. “Технология и механизация на строителството”

 

Ръководител катедра

1976 - 1997

ВСУ „Л. Каравелов”

 

гл. асистент, доцент, нач.отдел УНО

1973 – 1976

Техникум и СПТУ по строителство, Кюстендил

 

Директор

1972 – 1973

Държавно строително управление “Гражданско строителство”, Кюстендил

 

Нач. отдел ОРС, зам. главен инженер ДСУ

1971 - 1972

Проектантска организация “Агропромстрой”, Кюстендил

 

Главен инженер

1968 – 1971

ДНС Кюстендил

 

Инженер, р-л проектантска група, началник отдел ПР

Научни интереси

Строителни технологии

Енергийно ефективно строителство

Членство в професионални организации

Българска строителна камара

Водени лекционни курсове

ССС-37. Технология на строителните процеси

САСС-42. Технология на строителните процеси

ССС (СДС)-4.4. Технология на строителното производство

ССС–5.2. Саниране на сгради и съоръжения

СДС-3.1. Изолации (топлоизолации) в сгради

ССС–И.2.2. Сухо строителство

Учебни пособия

Лазов, А. Курс по топлоизолация на сгради – учебно помагало. С.: БГПЦС, 2005.

Лазов, А. Тетрадка-записки по Технология на строителните процеси – учебно помагало.С.:ВСУ, 2003.

Лазов, А. Методическо ръководство за разработване на курсов проект по ТСП – ръководство. С.: ВВИСУ, 1987.

Публикации

над 35 научни публикации

Специализации  
2003

Технически университет Берлин, Германия

 

Енергийно-ефективно строителство

1997

Военна академия Париж, Франция

 

Организация на военно-строителното образование

1988

Московски инженерно-строителен институт, Русия

 

Технология и механизация на строителството

1975

Всесъюзен институт за повишаване квалификацията на инженерно- педагогически работници, Петербург, Русия

 

Педагогика

 

 

302 0.272