en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Учебен план

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"

Професионална квалификация: "инженер - архитект",
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

въведен през: 2011

Вижте учебен план от: 2014

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Линейна алгебра и аналитична геометрия30 - 30 - 0писмен изпит 4
2Математически анализ - І част30 - 30 - 5писмен изпит 4
3Основи на абстракната композиция15 - 45 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
4Основи на архитектурната композиция15 - 0 - 0текуща оценка 2
5История на изкуството45 - 0 - 0писмен изпит 3
6Сградостроителство I30 - 0 - 0писмен изпит 2
7Въведение в архитектурното проектиране30 - 0 - 0писмен изпит 2
8Дескриптивна геометрия30 - 45 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
9Рисуване І0 - 45 - 0текуща оценка 3
10Чужд език0 - 30 - 0без оценка 1
11Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 45030
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
12Строителни материали и изолации45 - 15 - 15писмен изпит 1 курсова задача4
13Строителна физика15 - 15 - 0писмен изпит 2
14Сградостроителство І част0 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача2
15Сградостроителство ІІ част30 - 0 - 0писмен изпит 2
16Основи на архитектурната композиция0 - 45 - 0оценка на проект 1 курсов проект2
17Математически анализ - ІІ част15 - 30 - 5писмен изпит 3
18История на архитектурата на древността и античността30 - 0 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
19Моделиране и макетиране І0 - 30 - 0текуща оценка 2
20Рисуване ІІ0 - 45 - 30текуща оценка 3
21Геодезия45 - 30 - 30писмен изпит 1 курсова задача4
22Чужд език0 - 30 - 0без оценка 2
23Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 45030

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
24Сградостроителство ІІ0 - 60 - 30текуща оценка 1 курсова задача5
25Архитектурни конструкции I част30 - 0 - 0писмен изпит 3
26Теоретична механика30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
272D компютърно проектиране15 - 30 - 15текуща оценка 1 курсова задача4
28Технически инсталации и системи в сградите30 - 15 - 30текуща оценка 1 курсова задача3
29Жилищни сгради30 - 0 - 0писмен изпит 3
30Моделиране и макетиране ІІ0 - 30 - 0текуща оценка 2
31История на средновековната архитектура30 - 0 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
32Чужд език0 - 30 - 0текуща оценка 2
33Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 36030
 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
34АП І - Жилищни сгради0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект4
35Обществени сгради30 - 0 - 0писмен изпит 3
36Строителна механика І част45 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
37Съпротивление на материалите45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
38История на архитектурата - XV - XVIII век30 - 0 - 18писмен изпит 1 курсова задача3
39Стоманобетон30 - 0 - 0без оценка 3
40Архитектурни конструкции I част0 - 30 - 0оценка на проект 1 курсов проект2
41Архитектурни конструкции II част30 - 0 - 0писмен изпит 2
42Инженерна геология15 - 0 - 12текуща оценка 2
43Избираема дисциплина-група 1 (И-01, И-02, И-03, И-04)30 - 0 - 0текуща оценка 2
44Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 36030

Трети курс

 Пети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
45АП ІІ - Обществени сгради0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект4
46Стоманобетон30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект4
47Архитектурни конструкции II част0 - 45 - 0оценка на проект 1 курсов проект4
48История на балканската архитектура30 - 0 - 24писмен изпит 3
49Строителна механика ІI част45 - 30 - 12писмен изпит 1 курсова задача4
50Земна механика и фундиране45 - 30 - 12писмен изпит 1 курсов проект4
51Териториално, селищно устройство и градоустройство45 - 0 - 0писмен изпит 3
52Стоманени конструкции30 - 0 - 0без оценка 3
53Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 42030
 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
54АП III - Териториално, селищно устройство и градоустр.0 - 60 - 12оценка на проект 1 курсов проект3
55Архитектурно компютърно проектиране15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
56Стоманени конструкции30 - 30 - 6писмен изпит 1 курсов проект4
57Технология на стротелните процеси45 - 15 - 6писмен изпит 1 курсова задача4
58Връзки между инженерно и архитектурно проектиране15 - 0 - 0текуща оценка 1
59Промишлени и аграрни сгради30 - 0 - 0писмен изпит 2
60Ландшафтна архитектура и озеленяване15 - 15 - 0текуща оценка 1 курсова задача2
61Антисеизмично осигуряване на сградите15 - 0 - 16текуща оценка 3
62Стоманобетонни конструкции45 - 0 - 6без оценка 3
63Избираема дисциплини-група 2 (И-05, И-06, И-07, И-08, И-09)30 - 0 - 0текуща оценка 2
64Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателбез оценка 1
65Производствено-техническа практика0 - 0 - 80текуща оценка 2
Общо часове аудиторна заетост: 39030

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
66Интериор и дизайн30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект4
67АП IV - Промишлени и аграрни сгради0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект4
68Стоманобетонни конструкции15 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект4
69Организация на строителството15 - 30 - 6писмен изпит 1 курсов проект3
70Технология на довършителните работи30 - 15 - 6писмен изпит 1 курсова задача3
71Пътища и пътни съоръжения45 - 30 - 6писмен изпит 1 курсова задача5
72Обследване и изпитване на строителни конструкции15 - 15 - 0текуща оценка 1 курсова задача2
73Строително законодателство30 - 0 - 0текуща оценка 2
74Избираема дисциплини - група 3 (И-10, И-11, И-12)30 - 0 - 0текуща оценка 2
75Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 42030
 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
76Дървени конструкции15 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект4
77Строителен мениджмънт30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
78Икономика на строителството30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
79Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателтекуща оценка 1
80Преддипломен стаж0 - 0 - 80текуща оценка 7
81Дипломна работа15 работа с преподавател 10
Общо часове аудиторна заетост: 12030

Избираеми дисциплини

Втори курс

 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 1
И-01 Съвременни архитектурни течения30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-02 Екология и околната среда30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-03 Системи за слънчево отопление на сгради30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-04 Българското изкуство в контекста на европейското30 - 0 - 0текуща оценка 2

Трети курс

 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 2
И-05 Опазване на архитектурното наследство30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-06 Архитектурно наследство като градоустройствен ресурс30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-07 Естетика30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-08 Архитектура, стил и личност30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-09 Модерното изкуство в България30 - 0 - 0текуща оценка 2

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 3
И-10 Зидани конструкции30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-11 Възстановяване и усилване на строит. констпрукции30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-12 Специални стоманобетонни конструкции30 - 0 - 0текуща оценка 2

 

495 0.173

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...