en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Описание на специалността "Строителство на сгради и съоръжения"

 • Образователно-квалификационна степен - "бакалавър"
 • Професионална квалификация - "строителен инженер".
 • Форми на обучение - редовна и задочна със срок на обучение 4 години.
 • Професионална реализация на випускника:

Завършилите строителни инженери във ВСУ по специалността "Строителство на сгради и съоръжения" придобиват необходимите знания и умения,  даващи им възможност да извършват следните дейности в областта на строителството:

 • Ръководство и контрол при изграждането на сгради и съоръжения в съответствие с утвърдените проекти и техническите изисквания, както и за изработване на необходимата техническа документация, свързана с планиране, изпълнение, отчитане, приемане и разрешаване ползването на строежите;
 • Използване на приложни софтуерни продукти за решаване на инженерни задачи, автоматизация на дейности в областта на строителството, съставяне на документи и анализ на информация;
 • Ръководство и контрол на дейности, свързани с производството, търговията и приложението на строителни материали и продукти;
 • Извършване или участие в извършването на дейности, свързани с надзора в строителството;
 • Изработване или участие в изработването на инвестиционни проекти в строителството, съгласно дадената му техническа правоспособност;
 • Участие в административното обслужване на инвестиционния процес на различни нива – местни, общински, държавни, частни структури и организации;
 • Продължаване на образованието в различни магистърски програми – Строителни конструкции, Управление на инвестиционни проекти, Технология и управление на строителството, Фасаден инженеринг, Строителна геоекология и др. .

 

 

 

 

14 0.003