en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Конкурси за академични длъжности

Главен асистент по „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия – 3 броя със срок 2 месеца от обнародването му в ДВ.

Справки и документи – в училището, София 1373, ул. “Суходолска” 175, тел. 80 29 190

Обявата е обнародвана в ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г.

print Печат

 

218 0.104