en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта
Снимка

Иван Йорданов Иванчев

гл. ас. д-р инж.

Катедра "Строителни конструкции"

Приемно време и консултации:
вторник 16:30 - 17:30 ч. сряда 11:30 - 12:30 ч.


Телефон: 80 29 154
Имейл: iivanchev@mail.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Автоматизация на строително-конструктивното проектиране, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
---
Стоманени и дървени конструкции, 6 сем., 2011, специалност: Архитектура
Стоманени и дървени конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Архитектура
Стоманени конструкции, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманени конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование
2013 – 2016 ВСУ „Любен Каравелов“, София
Специалност 02.15.04 “Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции)”
Степен Доктор

2005 – 2010

УАСГ - София

Специалност

Строителство на сгради и съоръжения, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2017 г. до сега Главен асистент в катедра “Строителни конструкции” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София.

2011 - 2017 г.

Асистент в катедра “Строителни конструкции” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София.

2009 – 2011г.

Проектантско бюро ЙОДА ООД

2008 - 2009 г.

Проектантско бюро „АРКО СОФТ”

Научни интереси

Проектиране, моделиране, обследване и изпитване на строителни конструкции, изследване на нелинейно поведение с помощта на програмни продукти SAP2000, Tower и Stadyps. Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения.

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Регионална колегия София- град

Публикации

26 научни публикации

Научно - изследователски проекти

2 проекта

Участие в инвестиционни проекти

19 проекта

 

315 0.078