en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Компютърно-информационен комплекс Правилник (pdf) Вътрешни правила (pdf) Образци на електронни документи
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Компютърно-информационен комплекс

Компютърно-информационен комплекс
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител КИК
Стоянка Анг. Малчева-Якова
80 29 126kik@vsu.bg
2Системен администратор
Иван Л. Вартоломеев
80 29 127
(80 29 042)
ivan_vartolomeev@vsu.bg
 

От 1985 г. в сградата на ректората е изграден и функционира Компютърно-информационен комплекс. В него са обзаведени модерни компютърни зали, лекционна зала, кабинети за преподавателите по информатика, стая за сървърите и стаи за обслужващия персонал.

За всички компютри в комплекса и за останалите компютри в училището е изградена и се поддържа локална компютърна мрежа. Тя се администрира от три мрежови сървъра и един интернет сървър, чрез който се разпространява интернет до всички компютри от мрежата, поддържа се Е-mail сървър и WEB-сайта на училището. Всички желаещи преподаватели и студенти могат да ползват и безплатен домашен интернет по dial-up връзка.

Трите мрежови сървъра поддържат системата от пароли за достъп до мрежата в стройна йерархична система, в която различните потребители имат достъп до определена информацията в дисковия тракт на мрежата. Освен това се поддържат бази от данни с разнообразна информация. За всички потребители (включително и за всеки студент) в дисковото пространство на сървърите е заделена област, в която достъп има само самия потребител.

Документи

Правилник за организацията и дейността на Компютърно-информационния комплекс на ВСУ "Любен Каравелов"

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за правата, задълженията и отговорностите на потребителите и администраторите на компютърна техника, комуникационни средства и информационни ресурси на ВСУ "Л. Каравелов"

 

Информационна карта на КИК на преподавател във ВСУ

 

 

267 0.126