Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Библиотека

Станете дарител на Библиотеката на ВСУ

Библиотеката на ВСУ приема дарения от печатни и електронни книги, които са в съответствие с нейните цели и задачи, допълват колекциите по вид на изданията, тематична насоченост и отговарят на интересите и потребностите на нейните читателите. Библиотеката разчита на дарителите да подпомогнат подобряването на библиотечното оборудване и техника, които спомагат за разширяване на функциите и развитието на обслужването.

Дарители на Библиотеката на ВСУ могат да бъдат всички български чуждестранни физически и юридически лица. Даренията се получават при условие, че чрез тях не се оказва пряко или косвено въздействие върху учебната дейност, осъществявана във ВСУ.

Дарителите трябва да отправят предложенията си в писмен вид или във вид на имейл към Директора на библиотеката (Бл. 6, Библиотека на ВСУ, library@vsu.bg) или към Зам.-ректора по НД и С (Бл. 1, каб. 20, zrectorn@vsu.bg).

Даренията, получени от Библиотеката на ВСУ се разглеждат и приемат от комисия, съставена от членовете на Комисията по издателската дейност на ВСУ и Директора на Библиотеката, назначена със заповед на ректора на ВСУ. Председател на тази комисия е Зам.-ректора по НД и С. Договорите за дарение се регистрират в тридневен срок от получаване на дарението. Даренията се ползват и управляват точно съгласно волята на дарителя. Контролът за спазване волята на дарителя при ползване и изразходване на даренията се осъществява от Председателя на комисията.

Библиотека
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Библиотекар
Александра Любомирова Атанасова
80 29 189library@vsu.bg
2Библиотекар (в майчинство)
Йоана Йончовска-Рударска
80 29 189library@vsu.bg

Библиотечното осигуряване във ВСУ е на съвременно ниво и способства за провеждане на качествен учебен процес. Библиотеката е разположена на площ от 260 m2 с две читални. В настоящия момент библиотеката предоставя за ползване на преподавателите и студентите около 45 150 библиотечни единици, включващи книги, периодични издания, нормативни документи, видеокасети и компактдискове. От тях 34 650 тома са научна, справочна и учебно-методическа литература в областта на строителството и архитектурата, а 8 200 тома са художествена, обществено-политическа и военна литература.

Разпределението на книжните фондове по езици е както следва: 38 165 тома на български език, 3 420 тома на руски, 720 тома на английски, 380 тома на немски, 150 тома на френски и 15 тома на други езици (испански, чешки). Годишното нарастване на библиотечните фондове е около 600 библиотечни единици, като приоритетно се осигурява литература, свързана с учебната, учебно-методическата и научната дейност в училището.

Специализираните периодични издания са 2 100 пълни годишнини на различни списания, научни трудове, бюлетини и др. на български, руски, английски, немски и френски език.

 

427 1.479

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...