en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен професионален бакалавър Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Саниране и дизайн на сгради
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Въведение

Специалност: Саниране и дизайн на сгради
Образователно-квалификационна степен: Професионален бакалавър
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
Област на висше образование: Технически науки
Срок на обучение: 3 години за редовно обучение
3,5 години за задочно обучение

Учебният план е разработен въз основа на утвърдена квалификационна характеристика на випускника, придобиващ висше техническо образование и образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалността “Саниране и дизайн на сгради”.


Учебният план осигурява теоретична подготовка:

 • даваща фундаментални знания по: приложна математика, механика (елементи от теоретична механика, съпротивление на материалите и строителна статика) информатика и основи на архитектурата;
 • специализираща композиция и дизайн, подготовка по: техническо чертане, строителни материали, геодезия, сградостроителство, водоснабдяване и канализация, конструкции, строителни машини, технология и организация на строителството, изолации, външно и вътрешно оформяне на сгради, охрана на труда и екология, основи на счетоводството, мениджмънт на строителна фирма, икономика и бизнес планиране в строителството и нормативна уредба в строителството;
 • практическа подготовка;
 • компютърна и езикова подготовка за реализиране на специалността.

Випускникът, придобиващ образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалността “Саниране и дизайн на сгради” трябва да може:

 • да осъществява техническо ръководство на строителни обекти;
 • да си служи с проектните документации и да ползва техните елементи;
 • да си служи с геодезически инструменти със средна и малка точност;
 • да изработва документи по офериране, договаряне, планиране и отчитане на строителството;
 • да участвува в изработването на проекти за саниране, възстановяване, вътрешно и външно оформяне на сгради;
 • да си служи с нормативните документи от професионално направление строителство, както и със съответната научна и справочна литература;
 • да ползва съвременна компютърна техника и информационни технологии;
 • да ползва чужд език в строителната си практика;

Обхватът на техническата правоспособност се определя по законов ред.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит.

 

191 2.103