en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен професионален бакалавър Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Саниране и дизайн на сгради
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Въведение

Специалност: Саниране и дизайн на сгради
Образователно-квалификационна степен: Професионален бакалавър
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
Област на висше образование: Технически науки
Срок на обучение: 3 години за редовно обучение
3,5 години за задочно обучение

Учебният план е разработен въз основа на утвърдена квалификационна характеристика на випускника, придобиващ висше техническо образование и образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалността “Саниране и дизайн на сгради”.


Учебният план осигурява теоретична подготовка:

 • даваща фундаментални знания по: приложна математика, механика (елементи от теоретична механика, съпротивление на материалите и строителна статика) информатика и основи на архитектурата;
 • специализираща композиция и дизайн, подготовка по: техническо чертане, строителни материали, геодезия, сградостроителство, водоснабдяване и канализация, конструкции, строителни машини, технология и организация на строителството, изолации, външно и вътрешно оформяне на сгради, охрана на труда и екология, основи на счетоводството, мениджмънт на строителна фирма, икономика и бизнес планиране в строителството и нормативна уредба в строителството;
 • практическа подготовка;
 • компютърна и езикова подготовка за реализиране на специалността.

Випускникът, придобиващ образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалността “Саниране и дизайн на сгради” трябва да може:

 • да осъществява техническо ръководство на строителни обекти;
 • да си служи с проектните документации и да ползва техните елементи;
 • да си служи с геодезически инструменти със средна и малка точност;
 • да изработва документи по офериране, договаряне, планиране и отчитане на строителството;
 • да участвува в изработването на проекти за саниране, възстановяване, вътрешно и външно оформяне на сгради;
 • да си служи с нормативните документи от професионално направление строителство, както и със съответната научна и справочна литература;
 • да ползва съвременна компютърна техника и информационни технологии;
 • да ползва чужд език в строителната си практика;

Обхватът на техническата правоспособност се определя по законов ред.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит.

 

377 0.161

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...