en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен професионален бакалавър Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Саниране и дизайн на сгради
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Учебен план за специалност "Саниране и дизайн на сгради"

Първи курс

Първи семестър
  Учебни дисциплини лекции, упражнения, изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки ЕСТS
СДС-1.1 Математика 2+3 И   7
СДС-1.2 Механика 3+3 И КЗ 8
СДС-1.3 Информатика 1+2 И   3
СДС-1.5 Строителни материали 3+2 И КЗ 7
СДС-1.6 Инженерно чертане 1+2 Т КЗ 3
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
  Седмична аудиторна заетост 26   30
СДС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 40 ч. на семестър    
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1
Втори семестър
СДС-2.1 Сградостроителство 4+2 И К3 9
СДС-2.3 Информационни технологии (I) 0+2 Т   3
СДС-2.4 Основи на архит. композиция и дизайн 2+1 И КЗ 5
СДС-2.5 Геодезия 4+2 И КЗ 8
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
СДС-1.7 Физ.възпитание(спорт по избор) 40 ч. на семестър    
СДС-2.7 Учебна практика по геодезия 1 седм.след II сем.,Т   3
  Седмична аудиторна заетост 21   30
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1


Втори курс

Трети семестър
  Учебни дисциплини лекции, упражнения, изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки ЕСТ S
СДС-3.1 Изолации в сгради 3+2 И КЗ 6
СДС-3.3 Инсталационни работи в сгради 2+2 И К3 5
СДС-3.2 Водоснабдяване и канализация 2+2 И К3 5
СДС-3.5 Строителни конструкции 4+3 И К3 10
СДС-3.4 Информационни технологии (II) 1+1 Т   2
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
  Седмична аудиторна заетост 26   30
СДС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 40 ч. на семестър    
Четвърти семестър
СДС-4.1 Външно оформяне на сгради 2 + 1 И K3 4
СДС-4.2 Външно оформяне на сгради 2+1 И К3 4
СДС-4.4 Технология на строит.производство I 3+1 >   4
СДС-4.5 Строителни машини 3+1 И КЗ 4
СДС-4.6 Охрана на труда и екология 1+1 Т   2
СДС-И.1 Избираема уч.дисциплина No1** 1+1 Т   2
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
СДС-1.7 Физ.възпитание(спорт по избор) 40 ч. на семестър    
СДС-4.7 Производствена практика по специалността 3 седм. след IV сем.   8
  Седмична аудиторна заетост 21   30
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1
СДС-Ф.2 Технология на специалността (професия 582030) 2+1 И   3


Трети курс

Пети семестър
  Учебни дисциплини лекции, упражнения, изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки Е CTS
СДС-4.4 Технология на строит . производство II 2+1 И К3 5
СДС-5.1 Възстановяване и усилване на к-ции 3+1 И   7
СДС-5.4 Икономика и бизнес план. в строит-то 3+2 И   6
СДС-5.5 Основи на счетоводството 1+1 Т   2
СДС-5.6 Организация на строителството I 1+1 >   3
СДС-5.7 Информационни технологии ( III) 0+3 Т   3
СДС-И.2 Избираема учебна дисциплина N о2** 1+1 Т   2
СДС-1.4 Чужд език 0+4 И   2
  Седмична аудиторна заетост 24   30
СДС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 20 ч. на семестър    
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1
Шести семестър
СДС-5.6 Организация на строителството II 2+2 И К3 5
СДС-6.1 Основи на строителния мениджмънт 2+2 И   4
СДС-6.2 Нормативна уредба в строителството 3+0 Т   3
СДС-6.3 Стаж като пом.технически ръководител 5 седм след VI сем.   8
  Седмична аудиторна заетост 27(30)   20

ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ
  Наименование Час. Време за провеждане Оценка ЕCTS
СДС-2.7 Учебна практика по геодезия 40 2 седмици след II семестър текуща 3
СДС-4.7 Произв. практика по специалността 80 4 седмици след IV семестър текуща 8
СДС-6.3 Стаж като помощник-технически ръководител 100 5 седмици след VI семестър текуща 8
print Печат

 

377 0.089

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...