en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен професионален бакалавър Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Саниране и дизайн на сгради
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Учебен план за специалност "Саниране и дизайн на сгради"

Първи курс

Първи семестър
  Учебни дисциплини лекции, упражнения, изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки ЕСТS
СДС-1.1 Математика 2+3 И   7
СДС-1.2 Механика 3+3 И КЗ 8
СДС-1.3 Информатика 1+2 И   3
СДС-1.5 Строителни материали 3+2 И КЗ 7
СДС-1.6 Инженерно чертане 1+2 Т КЗ 3
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
  Седмична аудиторна заетост 26   30
СДС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 40 ч. на семестър    
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1
Втори семестър
СДС-2.1 Сградостроителство 4+2 И К3 9
СДС-2.3 Информационни технологии (I) 0+2 Т   3
СДС-2.4 Основи на архит. композиция и дизайн 2+1 И КЗ 5
СДС-2.5 Геодезия 4+2 И КЗ 8
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
СДС-1.7 Физ.възпитание(спорт по избор) 40 ч. на семестър    
СДС-2.7 Учебна практика по геодезия 1 седм.след II сем.,Т   3
  Седмична аудиторна заетост 21   30
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1


Втори курс

Трети семестър
  Учебни дисциплини лекции, упражнения, изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки ЕСТ S
СДС-3.1 Изолации в сгради 3+2 И КЗ 6
СДС-3.3 Инсталационни работи в сгради 2+2 И К3 5
СДС-3.2 Водоснабдяване и канализация 2+2 И К3 5
СДС-3.5 Строителни конструкции 4+3 И К3 10
СДС-3.4 Информационни технологии (II) 1+1 Т   2
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
  Седмична аудиторна заетост 26   30
СДС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 40 ч. на семестър    
Четвърти семестър
СДС-4.1 Външно оформяне на сгради 2 + 1 И K3 4
СДС-4.2 Външно оформяне на сгради 2+1 И К3 4
СДС-4.4 Технология на строит.производство I 3+1 >   4
СДС-4.5 Строителни машини 3+1 И КЗ 4
СДС-4.6 Охрана на труда и екология 1+1 Т   2
СДС-И.1 Избираема уч.дисциплина No1** 1+1 Т   2
СДС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
СДС-1.7 Физ.възпитание(спорт по избор) 40 ч. на семестър    
СДС-4.7 Производствена практика по специалността 3 седм. след IV сем.   8
  Седмична аудиторна заетост 21   30
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1
СДС-Ф.2 Технология на специалността (професия 582030) 2+1 И   3


Трети курс

Пети семестър
  Учебни дисциплини лекции, упражнения, изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки Е CTS
СДС-4.4 Технология на строит . производство II 2+1 И К3 5
СДС-5.1 Възстановяване и усилване на к-ции 3+1 И   7
СДС-5.4 Икономика и бизнес план. в строит-то 3+2 И   6
СДС-5.5 Основи на счетоводството 1+1 Т   2
СДС-5.6 Организация на строителството I 1+1 >   3
СДС-5.7 Информационни технологии ( III) 0+3 Т   3
СДС-И.2 Избираема учебна дисциплина N о2** 1+1 Т   2
СДС-1.4 Чужд език 0+4 И   2
  Седмична аудиторна заетост 24   30
СДС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 20 ч. на семестър    
  Факултативни дисциплини      
СДС-Ф.1 Чужд език 0+2   1
Шести семестър
СДС-5.6 Организация на строителството II 2+2 И К3 5
СДС-6.1 Основи на строителния мениджмънт 2+2 И   4
СДС-6.2 Нормативна уредба в строителството 3+0 Т   3
СДС-6.3 Стаж като пом.технически ръководител 5 седм след VI сем.   8
  Седмична аудиторна заетост 27(30)   20

ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ
  Наименование Час. Време за провеждане Оценка ЕCTS
СДС-2.7 Учебна практика по геодезия 40 2 седмици след II семестър текуща 3
СДС-4.7 Произв. практика по специалността 80 4 седмици след IV семестър текуща 8
СДС-6.3 Стаж като помощник-технически ръководител 100 5 седмици след VI семестър текуща 8
print Печат

 

190 0.288