На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Образователна и научна степен "Доктор"

ВСУ “Л. Каравелов” провежда обучение на докторанти по групи специалности 02.15.00 “Строителство” от научната област 02.00.00 Технически науки. Обучението се провежда в редовна и задочна докторантура за брой места, отпуснати от МОН или чрез докторантура на самостоятелна подготовка, за която се осигурява обучение в съответствие с другите форми на докторантура.

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “магистър” в направление 02.15.00 “Строителство”. Конкурсите за докторанти се обявяват в един ежедневник (обикновено във в. Новинар), където се посочват научните специалности, брой места и срокът за подаване на документи. За участие в конкурса в деловодството на ВСУ “Л. Каравелов” се подава заявление до Ректора, придружено с автобиография и диплома с приложението или нотариално заверено копие от нея. След доклад от комисията за допускане до конкурс се уведомяват писмено кандидатите за решението на Комисията. При допускане до конкурса на кандидатите се изпраща конспект по специалността не по късно от 60 дни преди датата на изпита. Изпитът се счита за положен, ако кандидатът е получил успех от писмения изпит по специалността минимум мн. добър (4,50) и среден успех от писмения и устния изпит по специалността – минимум мн. добър (5,00). Следва полагане на изпит по чужд език, чиято минимална оценка е добър (4,00).

По доклад на ръководителя на катедрата, където ще се извърши обучението, Факултетният съвет провежда избор и зачисляване на докторанта, определя срока на обучение и научния ръководител на докторанта.

 

485 0.121