en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ECTS-пакет

Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) е предназначена да осигури и въведе в общоевропейски план взаимното академично признаване на определен период на обучение в европейски образователни институции посредством използване на ефективни и общоприложими механизми. Академичното признаване е основата, върху която европейското сътрудничество маркира приоритетите и целите по пътя към стандартизиране и дефиниране измеренията на европейското висше образование, приложими във всички висши училища. Системата за трансфер на кредити насърчава и осигурява свободното придвижване на студентите в европейските университети.

Основните принципи, на които се основава функционирането на ECTS, са следните:

  • Кредити се присъждат на учебните курсове съгласно правилото, че обучението в рамките на една пълна академична година носи 60 кредита;
  • Висшите училища изготвят информационен пакет, съдържащ данни за целия спектър от учебни курсове, до които студентите имат достъп и в който е точно посочена кредитната равностойност на всеки курс;
  • Необходимо е да се сключи "тристранно споразумение за обучение" (Learning Agreement), което се подписва преди началото на периода на обучение в чуждестранна висша образователна институция от изпращащото висше училище, приемащото висше училище и студента, в което се определя индивидуалната програма за обучение на студента в чужбина;
  • Приемащата институция издава на студентите академична справка за всички курсове, които те са завършили в чужбина, в която са посочени наименованията на успешно завършените курсове и кредитите, които всеки от тях носи;
  • Изпращащата институция признава кредитите, получени от студента за обучението му в чуждестранните висши училища на принципа, че кредитите, получени за успешно завършени курсове в чужбина заместват кредитите, които студентът би получил от изпращащата институция за аналогичен период на обучение.

Пълното въвеждане на ECTS дава право на висшите училища да кандидатстват за ECTS Label. Кандидатстването е централизирано към Европейската комисия чрез Националните ECTS координатори. Нивото на изградената система за трансфер на кредити във висшите училища, както и реалното й приложение, се проверят от т.нар. ECTS councellors, които посещават институциите, желаещи да кандидатстват за ECTS Label по инициатива на Националния ECTS координатор и НА Сократ/Еразъм. Повече информация относно кандидатстването за ECTS Label може да намерите на http://www.ects.bg/.

 

214 0.109