Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обща информация за ВСУ Структура на ВСУ Органи за управление Информация за прием на студенти Условия на живот във ВСУ Правила за мобилност
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Правила за мобилност във връзка с ECTS

ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТУДЕНТСКА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ, ПРИДОБИТИ В ДРУГИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тези правила уреждат организацията и управлението на академичния обмен на студенти и преподаватели, в т.ч. и по Програма Сократ / подпрограма Еразъм, които не са подробно регламентирани от Закона за висшето образование, Правилника за дейността на ВСУ и Правилника за провеждане на учебната дейност.

(2) Правилата имат за цел да регламентират планирането, организирането, провеждането и отчитането на студентската и преподавателската мобилност, признаването на периоди на обучение и на образователни кредити, придобити в други висши училища (ВУ) или по учебен план на друга специалност, както и задълженията и правомощията на специализираните комисии и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) във ВСУ.


Чл. 2. Правилата са разработени на основание изискванията на Наредба № 21/30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във ВУ, и са в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), Закона за висшето образование (ЗВО) и Правилника за провеждане на учебната дейност във ВСУ „Л. Каравелов”.


Чл. 3. (1) Кредитната система е организация на учебния процес, която:

1. се основава на пълната студентска заетост в процеса на обучение и по всяка отделна учебна дисциплина;

2. осигурява на студентите възможност за изборност на дисциплини, учебни форми и форми на самостоятелна работа, както и за мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.

(2) Кредитът е цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на определени знания и умения в процеса на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен на висшето образование. Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и дисциплини.

(3) Кредити по ал. 2 могат да се придобиват само в основни звена на висши училища, получили акредитация и създадени при условия и ред, определени от ЗВО, от студенти, приети по законоустановения ред във всички форми на обучение, предвидени в чл. 42, ал. 9 от ЗВО.

(4) Елементите на ECTS се въвеждат в действие чрез прилагането на три основни документа: информационен пакет; формуляр за кандидатстване/договор за обучение; удостоверение за успех/ академична справка.

(5) Цялостното академично признаване е задължително условие за осигуряване на мобилност на студентите в рамките на програма Сократ / подпрограма Еразъм. Периодът на обучение в чужбина (включително времeто за изпити или други форми за оценяване) изцяло заменя аналогичния период на обучение във ВСУ, макар между съдържанието на одобрените учебни програми да съществува различие.


Чл. 4. (1) Дейностите, свързани със студентска и преподавателска мобилност, в т.ч. в рамките на програма Сократ / подпрограма Еразъм, се ръководят, координират и контролират от ректора на ВСУ.

(2) Длъжностното лице, отговарящо за кредитната система и студентската и преподавателската мобилност във ВСУ (институционалният координатор по ECTS), е член на ректорския съвет.

(3) Дейностите, свързани с мобилността в основните звена се ръководят, координират и контролират от ръководителите на съответните основни звена.

(4) Специализираните комисии и длъжностните лица, отговарящи за кредитната система и студентската и преподавателската мобилност в основните звена (факултетни координатори по ECTS), се назначават със заповед на ректора на ВСУ.

(5) Сектор „Сътрудничество и квалификация” организира студентската и преподавателската мобилност по програма Сократ / подпрограма Еразъм. Завеждащият “Международно сътрудничество” е институционален координатор по подпрограма Еразъм.
РАЗДЕЛ II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ


Чл. 5. (1) Институционалният координатор по ECTS:

1. осигурява прилагането на принципите и механизмите на ECTS от страна на ВСУ;

2. ежегодно организира изготвянето и оповестяването на ECTS-информационните пакети на ВСУ (съгласно чл.19 от Наредба №21/30.09.2004 г.), съдържащи:

- обща информация за висшето училище, неговата структура, органи на управление, условията за прием, практическа информация за условията на живот, длъжностно лице, отговарящо за кредитната система и студентската мобилност; - информация за основните звена на висшето училище, органи на управление, катедри, специалности, организация на учебния процес, длъжностно лице, отговарящо за кредитната система и студентската мобилност в основното звено; - информация за всяка отделна специалност в съответствие с чл. 39, ал. 2 от ЗВО, преподавател, език на преподаване, форма на оценяване, брой кредити;

3. подписва индивидуалните договори за обучение на одобрените за мобилност студенти от ВСУ и индивидуалните учебни планове на пристигащите във ВСУ студенти по подпрограма Еразъм.

(2) Факултетните координатори по ECTS:

1. осигуряват практическото прилагане на принципите и механизмите на ECTS от страна на основните звена;

2. отговарят за изготвянето на частта от ECTS-информационните пакети на ВСУ, касаеща съответното основно звено;

3. отговарят за съставянето на индивидуалните договори за обучение на одобрените за мобилност студенти от ВСУ по подпрограма Еразъм и на индивидуалните учебни планове на пристигащите във ВСУ студенти от други ВУ.

(3) Специализираните комисии в основните звена на ВСУ извършват дейността по:

1. признаването на периоди на обучение в друго ВУ;

2. признаването на образователни кредити, придобити в друго ВУ, или кредити по сходни дисциплини от друга специалност;

3. присъждането на кредити за знания и умения, придобити в системата на продължаващото обучение.

(4) Завеждащият “Международно сътрудничество”:

1. обявява местата за студентска и преподавателска мобилност по програма Сократ / подпрограма Еразъм;

2. организира процедурите за подбор по тази програма;

3. съдейства за поготовката на документите на одобрените за мобилност студенти и преподаватели.

(5) Финансово-счетоводното лице по програма Сократ / подпрограма Еразъм:

1. следи за финансовите разпоредби и ги прилага с цел законосъобразно разходване на получените по програмата средства;

2. осъществява и контролира банковите операции, свързани с дейностите по програмата;

3. съхранява оригиналите на всички финансови документи по програмата и поддържа съответната база данни съгласно българското законодателство;

4. представя на институционалния координатор по ECTS тримесечни, шестмесечни и годишни отчети за финансовото състояние на програмата.

(6) Представител(и) на Студентския съвет във ВСУ:

1. присъства(т) на заседанията на Комисиите за подбор на заминаващи студенти/докторанти;

2. съдействат при провеждане на информационната политика на ВСУ сред студентите (разпространение на плакати и брошури за програмата, провеждане на анкети и др.);

3. подпомагат пристигащите във ВСУ чуждестранни студенти.
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТУДЕНТСКА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА СОКРАТ / ЕРАЗЪМ


Чл. 6. Планирането на мобилностите се осъществява ежегодно от завеждащия „Международно сътрудничество”. Същият подготвя, съгласува и изпраща до Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Национална агенция (НА) „Сократ/ Еразъм” Формуляр за участие на ВСУ в децентрализираните дейности по програмата, в който се заявяват планираните Студентска мобилност (СМ), Преподавателска мобилност (ПМ) и Организация на мобилностите (ОМ) на базата на подписани и действащи двустранни споразумения за мобилност по Еразъм. Инициатори за сключване на двустранните споразумения са факултетните координатори по ECTS.


Чл. 7. Академичният обмен на студенти и преподаватели се осъществява в съответствие с изискванията на ЦРЧР – НА „Сократ/ Еразъм”, заложени във Финансовото споразумение с ВСУ за съответната академична година и ръководството към него, и е съобразeн с принципите и правилата на Програмата, определени от Европейската Комисия.


Чл. 8. (1) Академичният обмен за студенти / докторанти се организира минимум за 3 месеца и максимум за една учебна година.

(2) Обменът на студенти може да бъде с цел обучение по набор от учебни дисциплини в рамките на определен период, за провеждане на практическо обучение или за разработване на дипломна работа.

(3) Академичният обмен на докторанти се организира с цел провеждане на теоретични или практически изследвания като част от курса на обучение във ВСУ и/или подготовка на дисертации. Изследванията следва да бъдат пряко свързани с докторантските теми или части от тях.


Чл. 9. (1) Право на участие в студентската мобилност на подпрограма Еразъм и право на индивидуален Еразъм грант имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:

1. Да са български граждани или официално признати от България за бежанци, или постоянно пребиваващи чужденци.

2. Да не са участвали в предходни години в студентската мобилност на подпрограма Еразъм.

3. Да са записани във ВСУ като студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър”, „професионален бакалавър” или на образователно-научната степен „доктор”. Право на участие имат както редовни, така и задочни студенти, но само за редовна форма на обучение в приемащата институция. Студентите последен курс имат право да участват в подпрограма Еразъм за подготовка на дипломна работа по избрана тема, при условие че са завършили семестриално.

4. Да са завършили успешно първите два семестъра на следването си във ВСУ или друго ВУ.

5. Да владеят в достатъчна степен езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата институция.

6. Да имат финансови средства да допълнят индивидуалния грант, който получават по програма Еразъм и по правило не покрива всички необходими средства за пребиваване по време на обучението им в страната-домакин.

(2) В случай, че се налага включване на допълнителни (специфични) критерии за селекция на студенти или докторанти по искане на институция-партньор, те се приемат и одобряват в началото на всяка селекционна процедура от съответната комисия за подбор.


Чл. 10. (1) Подборът на заминаващи студенти или докторанти се осъществява на конкурсен принцип.

(2) Кампанията по кандидатстване и подбор на студенти или докторанти за участие в подпрограма Еразъм се организира и осъществява на институционално ниво на базата на издадена заповед на ректора, в която се посочва съставът на изпитните комисии по чужд език и комисиите за подбор на кандидатите за СМ, и сроковете.

(3) Процедурата за кандидатстване и подбор за СМ включва:

1. Обявяване на местата за студентска мобилност по държави и приемащи ВУ, изискванията към кандидатите и срока за подаване на молби за участие в процедурата за подбор в Интернет-сайта и на информационните табла във ВСУ.

2. Запознаване с учебния план и съдържанието на учебните програми на ВУ-партньор и условията за признаване на период на обучение, проведен в него.

3. Набиране на молби за участие в СМ по подпрограма Еразъм.

4. Съставяне на списък на кандидатите.

5. Определяне нивото на езиковата подготовка на кандидатите от изпитна комисия, в която участват правоспособен преподавател по съответния език и хабилитиран(и) преподавател(и) от ВСУ, владеещ(и) добре съответния език. Нивото на езиковата подготовка се установява чрез изпит, денят и часът за който се оповестяват предварително сред кандидатите. Комисията изготвя протокол с резултатите от изпита и го представя в сектор „Сътрудничество и квалификация”. Нивото на езиковата подготовка може да бъде установено по преценка на комисията и по документи на базата на представена диплома за завършена езикова гимназия (документ за ниво на владеене на език).

6. Подбор на студентите или докторантите от комисия, в която участват институционалният координатор по ECTS, факултетният координатор по ECTS на съответното основно звено и завеждащият “Международно сътрудничество”. Комисията:

 • разглежда постъпилите в сектор „Сътрудничество и квалификация” документи на всеки кандидат (молба за участие в процедурата за подбор; академична справка, предоставена от учебния отдел; документ за ниво на владеене на език);
 • извършва класиране на кандидатите за договорената с университета-партньор квота за СМ за дадена академична година въз основа на успеха, показан до момента (от академичната справка), нивото на езиковата подготовка и проведеното събеседване с кандидатите;
 • определя одобрените кандидати за съответните места за обучение в приемащото ВУ плюс резерви;
 • изготвя протокол за одобрените кандидати по държави и приемащи ВУ и го предава в сектор „Сътрудничество и квалификация”.

7. Въз основа на протокола на комисията за подбор, ректорът издава заповед за одобрените за СМ студенти, която се публикува в Интернет-сайта и на информационните табла във ВСУ.


Чл. 11. (1) Одобрените за СМ студенти попълват формуляр за кандидатстване за обучение по образец и договор за обучение, включващ учебната програма, която трябва да бъде изпълнена и ECTS-кредитите, които ще бъдат присъдени при нейното реализиране.

(2) Попълнените документи по ал.1, подписани от студента, от институционалния координатор по ECTS и от факултетния координатор по ECTS на съответното основно звено, се изпращат в два екземпляра до приемащото ВУ за одобряване на заявената програма за обучение и за подпис на съответните факултетни и университетски координатори.

(3) Единият екземпляр остава в приемащото ВУ, а другият се връща в сектор „Сътрудничество и квалификация” на ВСУ заедно с покана на името на студента. Сектор „Сътрудничество и квалификация” го съхранява в личното дело на студента, обучаващ се по подпрограма Еразъм.

(4) Студентът, обучаващ се по подпрограма Еразъм:

1. подписва договор с ВСУ за предоставяне на индивидуален грант за СМ;

2. получава командировъчна заповед от сектор „Сътрудничество и квалификация”;

3. организира пътуването си до чужбина и обратно и визовите формалности сам или чрез посредническа фирма;

4. съобщава своевременно на приемащото ВУ датата на пристигането си сам или чрез сектор „Сътрудничество и квалификация”;

5. заплаща преди заминаването си таксите за обучение във ВСУ за съответния период (учебна година или семестър);

6. записва се в съответното основно звено на ВСУ служебно на базата на издадената заповед на ректора за одобрените за СМ студенти и е освободен от такси за обучение в приемащото ВУ.


Чл. 12. (1) Чуждестранните студенти, обучаващи се по подпрограма Еразъм, попълват и изпращат до сектор „Сътрудничество и квалификация” на ВСУ формуляр за кандидатстване по образец. Въз основа на посочените в него дисциплини институционалният координатор по ECTS организира съставянето на индивидуален учебен план за тези студенти.

(2) След пристигането си тези студенти се записват в съответното основно звено на ВСУ.

(3) На гостуващите във ВСУ студенти се предлага настаняване в студентските общежития и хранене в студентския стол при условията на българските студенти. При изявено желание от тяхна страна, те могат да бъдат настанени в частни квартири.

(4) Разходите по настаняването и храненето са за сметка на гостуващите студенти.

(5) ВСУ може да осигури възможност на чуждестранните студенти да изучават български език срещу заплащане по време на целия им престой, като нивото и интензивността на обучението се уточнява със студентите.

(6) В съответствие с предварителните договорености с ВУ-партньор, на студента или на контролиращите го от страна на партньора органи, се предоставя интересуващата ги информация по обем, вид и време, посочено от тях. Кореспонденцията се осъществява от завеждащия „Международно сътрудничество”.

(7) След приключване на обучението на гостуващия студент се издава академична справка на английски език по образец, съгласно изискванията на подпрограма Еразъм в 3 екземпляра. Два от тях се дават на студента, а третият се съхранява в канцеларията на основното звено, провело обучението.

(8) На преподавателите, които осъществяват обучението на гостуващите студенти на чужд език, се отчита допълнително натоварване, съгласно нормативите във ВСУ, като броят на часовете се удвоява.


Чл. 13. (1) Право на участие в преподавателска мобилност (ПМ) по подпрограма Еразъм имат всички преподаватели от ВСУ независимо от тяхната длъжност (щатна или нещатна) и научно звание или степен, които владеят английски, немски или френски език на ниво, позволяващо им да провеждат учебни занятия на този език в приемащото ВУ.

(2) Участието в тази мобилност изисква наличие на предварително сключени двустранни споразумения за обмен на преподаватели между ВСУ и институция-партньор. ПМ покрива осъществяването на преподавателска дейност в приемащата институция.

(3) Продължителността на ПМ може да бъде от 1 седмица (5 работни дни и минимум 8 учебни часа) до 8 седмици.

(4) В рамките на една академична година правото на участие в ПМ по подпрограма Еразъм се предоставя само веднъж.

(5) Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност, която:

 • води до разработване на нови учебни материали за целите на ВСУ;
 • ще бъде от полза за укрепване и развитие на връзките между ВСУ и институциите-партньори и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество;
 • е съществена част от учебната програма на приемащата институция.

(6) ВСУ предоставя на одобрените за участие преподаватели индивидуален Еразъм грант по ПМ в рамките на отпуснатите по програмата средства за съответната академична година, съгласно решение на академичния съвет за финансиране на конкретна мобилност.

(7) Необходимите документи за заминаващи преподаватели са:

1. предварителна писмена заявка от преподавателя до институционалния координатор по подпрограма Еразъм за участие в ПМ;

2. официална покана от чуждестранния партньор;

3. решение на академичния съвет по доклад на заместник-ректора по НДиС за ПМ;

4. договор по образец за ПМ.

(8) Преподавателят получава командировъчна заповед от сектор „Сътрудничество и квалификация”; организира пътуването си до чужбина и обратно и визовите формалности сам или чрез посредническа фирма; съобщава своевременно на приемащото ВУ датата на пристигането си сам или чрез сектор „Сътрудничество и квалификация”.

(9) След завръщането си от командировката преподавателят представя:

1. официален документ от приемащото ВУ, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум;

2. доклад до академичния съвет за изпълнение на задачите, за които е командирован, за установените контакти и препоръки за бъдещото сътрудничество;

3. финансов отчет;

4. копия на горните документи в сектор „Сътрудничество и квалификация”.

(10) Лекторският хорариум, който прподавателят е направил за времето на престоя си, се признава в рамките на годишната учебна заетост във ВСУ.


Чл. 14. (1) Пристигащите във ВСУ преподаватели по подпрограма Еразъм провеждат учебни занятия в рамките на дисциплина от учебния план на специалност във ВСУ по предварително съгласувана програма.

(2) Организацията на провеждането на учебните занятия се извършва от водещия преподавател на съответната дисциплина.

(3) Престоят на пристигащите преподаватели се организира от ВСУ.

(4) След осъществяване на договорената дейност ръководителят на основното звено, на което гостува преподавателят, подписва документ по образец, удостоверяващ извършената от преподавателя дейност.

(5) Заплащането на проведените учебни занятия от гостуващите преподаватели не е ангажимент на ВСУ, а на изпращащото ВУ-партньор.
РАЗДЕЛ IV. ПРИЗНАВАНЕ И ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ


Чл. 15. (1) Кредитите по ал. 2 на чл. 3 се присъждат въз основа на представената академична справка само на студенти, получили оценка не по-ниска от среден (3) (съгласно българските стандарти за оценяване, оповестени в ЗВО) за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план, чрез изпит или друга форма на оценяване по реда и условията на чл. 51 на Правилника за провеждане на учебната дейност във ВСУ „Л. Каравелов”.

(2) За дисциплини, които се изучават в повече от един семестър и за които няма оценка в академичната справка, кредити не се присъждат, но се признават защитените курсови задачи или курсови проекти при наличие на подпис на длъжностно лице и печат на съответното ВУ.

(3) В случай на несъответствие на учебните програми на ВСУ с учебните програми на ВУ-партньор или на ВУ, от което се премества студентът, както и при невъзможност да изпълни съответния брой кредити за периода, на студента се дава право по време на текущата учебна година (до 30 юли) или до 15 ноември на следващата учебна година да положи допълнително изпити с цел да получи необходимия му брой кредитни точки или да приравни непризнатите изпити.

(4) Студент от ВСУ, обучавал се по подпрограма Еразъм, на който не са присъдени съответните образователни кредити по ал. 1 и ал. 3, се отстранява за определен срок поради невзети изпити.

(5) На студент, кандидатстващ за преместване във ВСУ от друго ВУ, на който не са присъдени съответните образователни кредити по ал. 1 и ал. 3, се отказва преместване.


Чл. 16. (1) Признаването на образователните кредити в рамките на ЕСТS се осъществява посредством размяна на академични справки на студентите между изпращащото и приемащото ВУ.

(2) Академичните справки на заминаващите студенти трябва да съдържат пълна информация за проведеното обучение във ВСУ и се прикрепят към формулярите за кандидатстване, адресирани до приемащото/приемащите ВУ.

(3) Преди да заминат за чужбина, студентите се запознават с условията за признаване на обучението им, проведено в чуждестранното ВУ и участват в изготвянето на ясно определена програма за академична дейност.

(4) Допуска се възможност студентите да внесат известна промяна във вече съгласуваната учебна програма след пристигането си в приемащото ВУ. Всички страни по договора за обучение трябва да дадат съгласието си, за да бъде приета направената промяна.

(5) След завръщането си студентите представят:

1.оригинална академична справка, издадена от ВУ-партньор за проведеното при него обучение, която се обработва от завеждащия „Международно сътрудничество” (превод на български език, превръщане на оценките по шестобалната система);

2. учебни програми на изучаваните дисциплини във ВУ-партньор;

3. писмен отчет за проведеното обучение, съдържащ:

 • лични сведения за студента,
 • описание на факултета във ВУ-партньор, провело обучението,
 • изучавани дисциплини и положени изпити,
 • специфични методи и форми на обучение,
 • установени контакти,
 • лично мнение на студента за проведеното обучение,
 • предложения за подобряване ефективността от обмена.

Копие от академичната справка се съхранява в личното дело на студента, обучавал се по подпрограма Еразъм, а оригиналът му се предоставя срещу подпис.

(6) Специализираните комисии в съответните основни звена изготвят доклад(и) до ректора въз основа на обработените академични справки и учебните програми по изучаваните във ВУ-партньор дисциплини с предложение за:

 • признаване (непризнаване) на периода на обучение;
 • признаване (непризнаване) на образователните кредити, присъдени от партниращите институции за изучаваните учебни дисциплини така, че кредитите, получени по тях заменят кредитите, които биха били получени във ВСУ;
 • признаване като избираеми на дисциплините извън учебния план на съответната специалност във ВСУ, по които студентът успешно е положил изпити във ВУ-партньор.

По този начин се получава пълно академично признаване.

(7) Въз основа на доклада на специализираната комисия, ректорът издава заповед за:

 • признаване на периода на обучение в чужбина;
 • служебно заверяване (един или два семестъра);
 • внасяне на оценките от обработената академична справка в съответната главна книга, като наименованията на учебните дисциплини и хорариумите по тях се записват съгласно действащия учебен план на ВСУ;
 • подписване в главната книга от водещите преподаватели по съответните дисциплини или от председателите на съответните специализирани комисии.

Чл. 17. На студентите последен курс във ВСУ, обучавали се по подпрограма Еразъм, за първа сесия за дипломна защита или държавен изпит се счита първата възможна сесия след завръщането им.


Чл. 18. (1) При издаване на диплома за висше образование на студенти, обучавали се по подпрограма Еразъм, в приложението към нея като избираеми се включват дисциплините извън учебния план на съответната специалност във ВСУ, по които студентът успешно е положил изпити във ВУ-партньор.

(2) Европейско дипломно приложение се издава по желание на студентите. За студентите, обучавали се по подпрограма Еразъм, в него се отбелязват дисциплините, изпитите по които са положени в рамките на програмата, като се вписва пълното наименование на ВУ-партньор.


Преходни и заключителни разпоредби


1. Настоящите правила влизат в сила от датата на приемането им от Академичния съвет на ВСУ след отдаването им в заповед на ректора.

2. Корекции в тях се извършват по реда на приемането им.Правилата за организиране на студентската и преподавателска мобилност и признаването на образователни кредити и периоди на обучение, придобити в други висши училища, са приети с решение на Академичния съвет на ВСУ „Л. Каравелов” с Протокол № 7/23.06.2005 г.

 

391 0.257

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...