bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close About ECTS General Information about VSU Faculty of Construction Faculty of Architecture Degree Programs More about Bulgaria
Close International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Организация на обучението във връзка с ECTS

Обучението на студентите във ВСУ “Л. Каравелов” се провежда в редовна и задочна форма.

Всяка учебна година има по два семестъра – зимен и летен. В годишния график за учебната година са дадени: началото и краят на всеки семестър, на редовната и поправителните сесии, учебните практики и ваканции.

При редовната форма на обучение всеки семестър се провеждат аудиторни занятия с продължителност 15 седмици, последвани от изпитна сесия с продължителност 4 седмици и ваканция.

При задочната форма на обучение за всеки семестър се организират присъствени аудиторни занятия в продължение на 3 седмици, след което всеки студент по свой избор се явява на семестриалните изпити на определените дати в предварително обявен график.

Обучението се извършва по утвърдени учебни планове, които съдържат задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини, разпределени по семестри. Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление. Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността. Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

След завършване на обучението си по бакалавърската степен студентите могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”.

Правилникът за дейността на ВСУ позволява продължаване на обучението след завършване на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в по-горна образователно-квалификационна степен, а отличните студенти имат право по време на следването си да се обучават по втора специалност във ВСУ или в друг университет, както и да преминават от редовна в задочна форма на обучение и обратно.

Обучението за придобиване на образователната и научна степен “доктор” е с продължителност три години за редовно обучение и четири години за задочно обучение.

Повече информация можете да получите в Правилник за учебната дейност.

 

381 0.800

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...