en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обща информация Обща информация за ВСУ Строителен факултет Архитектурен факултет Специалности Повече за България
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Организация на обучението във връзка с ECTS

Обучението на студентите във ВСУ “Л. Каравелов” се провежда в редовна и задочна форма.

Всяка учебна година има по два семестъра – зимен и летен. В годишния график за учебната година са дадени: началото и краят на всеки семестър, на редовната и поправителните сесии, учебните практики и ваканции.

При редовната форма на обучение всеки семестър се провеждат аудиторни занятия с продължителност 15 седмици, последвани от изпитна сесия с продължителност 4 седмици и ваканция.

При задочната форма на обучение за всеки семестър се организират присъствени аудиторни занятия в продължение на 3 седмици, след което всеки студент по свой избор се явява на семестриалните изпити на определените дати в предварително обявен график.

Обучението се извършва по утвърдени учебни планове, които съдържат задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини, разпределени по семестри. Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление. Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността. Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

След завършване на обучението си по бакалавърската степен студентите могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”.

Правилникът за дейността на ВСУ позволява продължаване на обучението след завършване на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в по-горна образователно-квалификационна степен, а отличните студенти имат право по време на следването си да се обучават по втора специалност във ВСУ или в друг университет, както и да преминават от редовна в задочна форма на обучение и обратно.

Обучението за придобиване на образователната и научна степен “доктор” е с продължителност три години за редовно обучение и четири години за задочно обучение.

Повече информация можете да получите в Правилник за учебната дейност.

 

369 0.243

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...