bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Магистърска програма, специалност "Дизайн"

I. Квалификационна характеристика

Специалност:

Дизайн

Професионална квалификация:

Дизайнер

Образователно-квалификационна степен:

Магистър

Професионално направление:

Архитектура, строителство и геодезия

Област на висше образование:

Технически науки

Срок на обучение:

1 година и 6 месеца

Форма на обучение:

Задочна

Добиващите професионална квалификация магистър по специалност Дизайн:

 • Овладяват широкопрофилни теоретични знания и практически умения, които позволят реализацият в широк кръг дейности във всички проектантски области в архитектурна среда, градски дизайн, интериорен дизайн и т.н. , консултантски дейности, дейности свързани с дизайнерско–естетически подходи при решаване на пространствени задачи и проблеми;
 • Могат да постъпват на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, работещ по осъществяването на художествен проект, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио;
 • Програмата не предвижда квалификация за издаване на удостоверение относно пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;
 • Възможност за продължаване на обучението в по-горни образователни степени на професионалното направление – доктор и доктор на науките.

Академични стандарти на магистърска програма:

Магистърска програма осигурява теоретико-методическа подготовка позволяваща на магистрите да планират и ръководят изпълнението на дейности по анализиране, изучаване, проектиране, управление на проекти в сферата на градски дизайн, интериорен дизайн, пространствен дизайн и т.н. Магистърската програма осигурява и придобиване на практически умения.

II. Професионални знания:

Випускникът на магистърска програма по “Дизайн“  към ВСУ “Любен Каравелов„ придобил професионална квалификация "Магистър по Дизайн" е необходимо да притежава професионални знания относно:

 • Влияние на средата върху параметрите на елементите, технически и естетически качества на елементите. Антропометрични, екологични, социално-психологически изисквания и културни представи, символи и ценности;
 • Структура на отделните анализи в проучването. Оформяне на резултати от проучването.  Етапи на дизайнерското проектиране. Специфични изразни средства и техники за представяне на художествен или архитектурен  проект;
 • Закони на линейната и въздушната перспектива в изобразителните средства. Елементи на светлосянката и принципите за изграждане на обемни тела. Свойства и качества на материалите и работа с тях;
 • Функционални, конструктивни, технологични, ергономични и естетически изисквания към обемно-пространственото решение, към материалите, към композицията, към обвързване на решението с функцията и др.;
 • Технологични свойства на материалите и технология на обработката им.  Методи на цветовото изграждане на формата. Основни материали и пособия за изпълнение на цветови проект. Графични изображения- линеарни, монохромни, перспективни изображения;
 • Технически стандарти, технически чертежи, условни означения, проекции, мащаби, оразмеряване. Програмни продукти за създаване на векторни и растерни изображения. Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация;
 • Термини по специалността на български и чужд език- терминологичен речник, понятия и дефиниции. Нормативни актове свързани с дейността. Архитектурно инвестиционно проектиране. Градоустройствено  и ландшафтноустройствено планиране.

III. Професионални умения:

За да придобие професионална квалификация "магистър" по специалността "Дизайн" випускникът на магистърската програма към ВСУ "Любен Каравелов", трябва да притежава следните професионални умения:

 • Анализиране на основните и допълнителните функции – схеми и взаимовръзки. Съставяне на функционална структура на предметната среда и основните групи изделия;
 • Графично представяне на резултати от проучването, визуално представяне. Осъществяване на социални контакти. Планиране и организиране на дейности;
 • Формулиране на концепция, изграждане на изображение, представящо дадена концепция чрез скици, рисунки, които да представят подробно и достоверно идеята. Разработване на детайли. Съчетаване на различни материали. Техника на изработване – графично и цветово;
 • Изработване на технически чертежи, разрези, сечения, детайли. Разчитане на техническа документация. Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;
 • Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект. Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература. Разчитане на чертежи, работа с мащаби, моделиране с различни материали. Анализиране на проблеми и решаването им.

IV. Професионални качества на випускника:

Подготовката на завършилия магистратура по специалността "Дизайн"  във ВСУ "Любен Каравелов" трябва да осигурява професионални качества, даващи му възможност да извършва следните дейности в областта на дизайна:

 • Изследване съществуващи решения на художествено пространствено оформление на околната среда и влияние на човешкия фактор. Анализ и систематизиране на функционалните зони и елементи от пространството – обект на изследването – екстериор или интериор. Анализ на дейностите в тях. Систематизиране на материалите от проучването. Изводи и препоръки;
 • Разработване на идейни варианти и композиционни решения/ концепции /;
 • Анализ на различните принципни варианти за художествено – пространствено оформление и избор на оптимален вариант;
 • Създаване на мебели и други елементи на обзавеждането или единични образци на уникална мебел и обзавеждане от различни материали;
 • Изработване на макети на обемно-пространствена структура, интериор, екстериор. Макетни похвати на изследване и визуализиране в дизайна;
 • Изработване на проектна документация по част интериор и дизайн, изпълняване на цветографичен проект и детайли;
 •  Разчитане и разработване на техническа документация, реализиране на техническо решение на интериор,екстериор, градска среда, визуална комуникация,зони за отдих, изложбени зали, панаирни палати и др.;
 • Организиране и планиране на дейностите по разработване и изпълнение на проекти в сферата на художествено-пространственото оформление;
 • Използване на информационнни и комуникационни технологии;

   

 

 

 

9 0.003

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...