en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен професионален бакалавър Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Саниране и дизайн на сгради
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Саниране и дизайн на сгради"


СДС-1.1 Математика

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Математика и физика"

Преподаватели, e - mail:


Аудиторна заетост: 75 часа (30 ч. лекции, 45 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 100 часа;

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): І курс, І семестър; 2+3

ECTS кредити: 7

Основни теми:

Комплексни числа. Алгебра на полиномите - делимост, разлагане, правило на Хорнер. Детерминанти. Матрици. Ранг на матрица и обратна матрица. Системи линейни уравнения. Аналитично представяне на вектори. Линейни действия с вектори. Скаларно и векторно произведение на два вектори. Смесено произведение на три вектори. Приложения. Криви от втора степен - окръжност, елипса, хипербола и парабола. Функции – граници, непрекъснатост, производни. Примитивна функция. Неопределен интеграл - дефиниция и свойства, методи за интегриране. Определен интеграл – дефиниция, свойства, методи за интегриране, приложения. Основна задача на линейното оптимиране. Геометрична интерпретация.


СДС-1.2 Механика

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Механика”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 90 ч аса (45 ч. лекции, 45 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 110 часа

Курсов проект, курсови задачи: КЗ – 7 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): I курс, I семестър

ECTS кредити: 8

Основни теми:

Редукция на система сили. Равновесие на идеално твърдо тяло. Опорни реакции. Елементи на кинематичен анализ на равнинните конструкции и начини за тяхното образуване. Разрезни усилия.Напрегнато и деформирано състояние и връзка между тях.Геометрични характеристики на напречното сечение. Основни (чисти) натоварвания.

Комбинирани натоварвания. Деформация при огъване. Статически определими системи.


СДС-1.3 Информатика

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Информатика и комуникации”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): I курс, I семестър: 1+2

ECTS кредити: 3

Основни теми:

Операционни системи. Приложения EXPLORER, WINZIP. Тексто-обработка с Microsoft Word. Форматиране. Създаване на текстов документ. Основни команди за редактиране. Създаване на таблици. Записване на формули. Проектиране и създаване на табличен документ. Обработка на текст, данни и формули. Създаване на презентации с Power Point . Сърфиране в Интернет. Електронна поща.


СДС–1.5 Строителни материали

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра „Ниско строителство”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 75 часа (45 часа лекции, 30 часа упражнения)

Извънаудиторна заетост: 100 часа

Курсов проект, курсови задачи: KЗ – 3 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, Iсеместър: (3 + 2)

ECTS кредити: 7

Основни теми:

Класификация на материалите. Характеристики. Приложение по предназначение и експлоатационни свойства. Основни свойства на строителните материали. Методи за изпитване и контрол. скални материали. Строителна керамика. Строително стъкло и изделия. Минерални и органични свързващи вещества, видове, свойства, изпитване. Материали за бетони и разтвори, видове, свойства, методи за изпитване. Бетони и разтвори – видове, свойства, методи за изпитване. Строителна стомана – свойства. Изолационни материали – видове, свойства, изпитване. Защита от корозия и пожар.


СДС-1.6 Инженерно чертане

Основно звено, катедра: Архитектурен факултет; катедра “Архитектура”

Преподаватели : арх. Димитър Иванов Никифоров

Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост:45 часа

Курсов проект, курсови задачи: КЗ

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – І семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, І семестър; 1+2

ECTS кредити: 3

Основни теми:

Видове линии. Шрифтове. Условни графични означения. Планове на малка сграда.


СДС-1.7 Физическо възпитание и спорт

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Мениджмънт в строителството”

Преподаватели : ст. преп. д-р Пламен Н. Ангелов - plamen-angelov@vsu.bg

Аудиторна заетост: І и ІІ курс - 2 х 20 = 40 часа (упражнения) ІІІ к. V сем - 20 ч.

Извънаудиторна заетост: 20

Проверка и оценка на знанията: заверка - І, ІІ, ІІІ, ІV и V сем

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І, ІІ, ІІІ, ІV, V сем.

ECTS кредити:

Основни теми:

Основни техники, правила и похвати във волейболната игра и тенис на маса. Комплекс аеробни общоразвиващи упражнения. С това се дава възможност на студентите за участие по избор в съответните часове по горепосочените видове спорт.


СДС-2.1 Сградостроителство

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Архитектура”

Преподаватели:

 • ст.н.с. І ст. арх. Петър Борисов Софиянски
 • арх. Димитър Иванов Никифоров

Аудиторна заетост: 90 часа (60 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост:110 часа

Курсов проект, курсови задачи: КЗ

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – ІІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, ІІ семестър; 4+2

ECTS кредити: 9

Основни теми:

Елементи на сградата: основи, стени, подови конструкции, балкони, стълби, покриви и покривни конструкции, врати и прозорци. Мазилки. Топло- и хидроизо-лации. Подови настилки и окачени тавани. Видове сгради: жилищни, обществени, промишлени, спортни сгради и съоръжения.


СДС-2.3 Информационни технологии - I

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Информатика и комуникации”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 30 часа (30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): I курс, II семестър; 0+2

ECTS кредити: 2

Основни теми:

Изготвяне на нов чертеж в AutoCAD. Основни настройки. Чертожни техники. Слоеве. Редактиране на чертеж. Работа с блокове и външни файлове. Атрибути. Работа с комплексни елементи. Работа с текст. Щриховки. Оразмеряване на чертеж. Стилове на оразмеряване. Рамки, атрибути и печат. Изготвяне на проект за офис.


СДС-2.4 Основи на архитектурната композиция и дизайн

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Архитектура”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 45 часа (30 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 45 часа

Курсов проект, курсови задачи: КЗ

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – ІІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, ІІ семестър; 2+1

ECTS кредити: 5

Основни теми:

Видове композиционни решения на сгради и комплекси, обективни свойства на формата и средства за естетическа организация. Композиция на интериорното пространство. Синтез на архитектурата с другите изкуства.


СДС-2.5 Геодезия

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Ниско строителство”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 90 часа (60 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 105часа (от тях 40 часа учебна пратика)

Курсов проект, курсови задачи: КЗ – 7 бр.

Проверка и оценка на знанията: Оценка на учебна практика и на писмен семестриален изпит – II семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, IІсеместър; 2+1

ECTS кредити: 8

Основни теми:

Предмет, задачи и значение на геодезията. Инструменти за построяване на постоянни ъгли и работа с тях. Непосредствено измерване на дължини. Посредствено определяне на дължини. Измерване на превишения. Видове нивелация. Изобразяване на релефа на терена чрез хоризонтали. Тригонометрична нивелация. Елементи от теорията на грешките. Класификация на грешките при геодезическите измервания. Основни свойства на случайните грешки. Критерии за точността на измерванията. Същност на изравнението по метода на най-малките квадрати. Обработка на многократни измервания на една величина извършени с еднаква точност. Тежест на измерванията. Обработка на многократни измервания на една величина извършени с различна точност. Геодезически координатни системи. Гаусови правоъгълни координати. Разграфка и номенклатура на топографските планове и карти. Основни задачи при координатните изчисления - първа и втора основни геодезически задачи. Полигони. Изчисление и изравнение на координати на точки чрез включен и затворен полигонов ход. Опорна и работна геодезическа основа за изработване на топографски планове и карти. Решаване на задачи върху топографска карта.Трасиране на осите и контура на сгради и съоръжения.


СДС–3.1 Изолации в сгради

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра „Ниско строителство”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 75 часа (45 часа лекции, 30 часа упражнения)

Извънаудиторна заетост: 75 часа

Курсов проект, курсови задачи: KЗ – 3 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – III семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

II курс, III семестър: (3 + 2)

ECTS кредити: 6

Основни теми:

Видове изолации, предназначение, основни изисквания. Параметри и експлоатационни характеристики. Механични, топлофизични и хидрофизични свойства. Изисквания и изпитване. Материали и системи за топлоизолация, видове, изисквания, принципи при изпълнение, методи за оценка на топлоизолация на сгради. Хидроизолации в строителството- видове и предназначение. Полимери и пластмаси. Битумни, пластмасови и каучукови рулонни материали за хидроизолация – свойства, изпитване и контрол; приложение, принципи при изпълнение. Звукоизолация в строителството –основни понятия.Изисквания към материалите за звукоизолация. Пожарна безопасн oст –класове по реакция на огън, огнеустойчивост. Материали и системи за антикорозионна защита – агресивни среди, класификация.


СДС-3.2 Водоснабдяване и канализация

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:

Аудиторна заетост: 60 часа (30 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 70 часа

Курсови задачи: КЗ – 2бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – III семестър

Курс, семестър, седмична заетост специалист СДС (лекции и упражнения):

II курс, І II семестър; 2+2

ECTS кредити: 5

Основни теми:

Хидростатика и хидродинамика. Основно уравнение на хидростатиката. Уравнение на непрекъснатостта. Уравнение на Бернули за реална течност. Напорно и безнапорно движение. Основно уравнение на равномерното движение. Водоснабдителни схеми и водоснабдителни системи. Външни водопроводи и водопроводни мрежи и съоръжения. Помпи и помпени станции, водонапорни и регулиращи съоръжения. Определяне на необходим напор във водопроводната мрежа. Канализационни системи и схеми. Канализационна мрежа и съоръжения - шахти, помпени станции, преливници, дюкери, задържателни резервоари. Наклони на полагане и хидравлични наклони, скорости, сечения, пълнежи, полагане и монтаж. Сградни водоснабдителни мрежи и съоръжения. Сградна канализация. Елементи на сградната канализация. Основни изисквания при проектиране на водоснабдяване и канализация на сгради.


СДС-3.3 Строителни конструкции

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели : доц. д-р инж. Георги Дянков Георгиев - gdg@vsu.bg

Аудиторна заетост: 105 ч. /лекции 60 ч., упражнения 45 часа/

Извънаудиторна заетост: 145 ч.

Курсов проект, курсови задачи: КЗ

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – ІІІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

II курс, ІІІ семестър; 4+3

ECTS кредити: 10

Основни теми:

Методи за изчисляване на стоманобетонни конструкции. Стадий на напрегнато състояние на стоманобетонни елементи, натоварени на огъване. Оразмеряване на правоъгълни и плочогредови сечения по нормални и наклонени сечения. Изчисляване и конструиране на еднопосочно и кръстосано армирани стоманобетонни плочи, главни и второстепенни греди. Стоманобетонни елементи подложени на огъване и усукване, центричен опън. Центрично и нецентрично натоварени бетонни и стоманобетонни елементи. Предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.

Дървени конструкции, съединения, съединителни средства. Оразмеряване на дървени елементи.

Стоманени конструкции-оразмерителни методи, съединения и елементи.

Зидани конструкции. Оразмеряване на центрично и нецентрично натиснати зидани елементи. Оразмеряване на местен натиск, центричен опън, огъване, срязване и други. Тухлобетонни шайби.


СДС-3.4 Информационни технологии ІІ

Основно звено, катедра: Колеж по строителство, катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели: доц. д-р инж. Офелия К. Лазова - lazova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 часа (15 + 15)

Извън аудиторна заетост: 30 часа

Курсов проект, курсови задачи: няма

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): II курс, III семестър; 1+1

ЕСТS кредити: 2

Основни теми:

Автоматизирано проектиране на кофраж за монолитни сгради и съоръжения. Запознаване с номенклатурата и начина на проектиране на кофражни системи използвани в съвременното строително производство.

 • Рамкови кофражи за стени и колони - устройство, приложение, оразмеряване. Системи: PERI (Trio, Domino, Handset).
 • Кофражи за плочи и плочогреди – PERI (Multiflex, Skydeck).
 • Автоматизирано проектиране на кофраж PERI с програмен продукт ELPOS PERI – общи сведения. Основни команди. Списъци от параметри към основните команди.
 • Създаване на нов обект. Автоматизирано създаване на цикли (тактове) при кофриране на стени и колони. Оразмеряване на тактове.
 • Автоматизирано проектиране на кофраж за стени със система TRIO. Тримерно визоализиране. Принтиране.
 • Автоматизирано проектиране на кофраж за плоча със система SKYDEK. Настройки.
 • Автоматизирано проектиране на кофраж за плоча със система МULTIFLEX. Настройки – тип кофражни елементи и аксесоари (платна, греди, стойки и др.); допустими провисвания; ползван стандарт.
 • Автоматизирано проектиране с елементи на платформена система ASG – конзолни предпазни платформи. Котиране на предпазна платформа.
 • Котиране на кофражи за плочи и стени.
 • Кофражи за съоръжения с кръгли стени и кръгли колони (Peri – Rundiflex).
 • Катерещи кофражи и скелета за високи инженерни съоръжения.

СДС-4.1 Външно оформление на сгради

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 45 часа (30 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 55 часа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІІ курс, ІV семестър; 2+1

ECTS кредити: 4

Основни теми:

Изпълнение на външни мазилки и облицовки. Антикорозионна и огнева защита на строителни конструкции. Изпълнение на бояджийски работи. Изпълнение на фуги при сгради и съоръжения. Изпълнение на хидроизолации на сгради и съоръжения. Изпълнение на топлоизолации на стени, покриви и сутерени. Изпълнение на окачени и структурни фасади на сгради. Подобряване топлоизолацията на съществуващи сгради. Монтаж на дървена, алуминиева и пластмасова дограма. Контрол и приемане. Технология на закрепване с дюбели и анкери.


СДС-4.2 Вътрешно оформление на сгради

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 45 часа (30 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 55 часа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІІ курс, ІV семестър; 2+1

ECTS кредити: 4

Основни теми:

Изпълнение на вътрешни мазилки. Материали, инструменти, машини и съоръжения за изпълнение на вътрешни мазилки.Ремонт на дефектирали мазилки. Изпълнение на вътрешни облицовки. Материали, инструменти и машини за направа на вътрешни облицовки. Ремонт на дефектирали вътрешни облицовки.Изпълнение на настилки. Материали, инструменти и машини за направа на настилки. Сухо строителство. Материали и инструменти за сухо строителство. Изпълнение на бояджийски и тапетни работи. Приемане и измерване на сухо строителство.Изпълнение на бояджийски и тапетни работи.


СДС-4.5 Строителни машини

Основно звено, катедра: Колеж по строителство;

катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 60 ч. /45 ч. лекции, 15 ч. упражнения/

Извънаудиторна заетост: 60 ч.

Курсови задачи: 3 бр.

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – І V семестър

Курс, семестър, седмична заетост лекции

ІІ курс, І Vсеместър; 3+1

ECTS кредити: 4

Основни теми:

Механични елементи на строителните машини. Земекопни, земекопно-транспортни и профилиращи машини. Машини за уплътняване. Асфалтополагащи и уплътняващи машини. Подемно-транспортни машини. Машини за набиване на пилоти. Механизирани строителни инструменти


СДС-4.6 Охрана на труда и екология

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 3 0часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 3 0 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – І V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІІ курс, ІV семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Основни теми:

Нормативни документи, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд Функции на длъжностните лица. Безопасност на труда при видовете строителни работи. Лични предпазни средства.Екологични проблеми при строителните работи.


СДС-4.7 Производствена практика по специалността

Основно звено, катедра: Колеж по строителство;

катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели:


Извънаудиторна заетост: 160 ч.

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – ІV семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции)

ІІ курс, І Vсеместър; четири седмици х 8 часа дневно

ECTS кредити: 4

Основни теми:

Запознаване на практика с организацията, технологията и механизацията на изпълнение на комплекса от строително-монтажни работи в производствени условия.


СДС—5.1 Възстановяване и усилване на конструкции

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Строителни конструкции”

Преподаватели : доц. д-р инж. Петър Георгиев Градев

Аудиторна заетост: 60 ч. лекции /45 ч. лекции, 15 ч.упр./

Извънаудиторна заетост: 60 часа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит - V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции):

ІІІ курс, V семестър

ECTS кредити: 7

Основни теми:

Фази на проучване и проектиране за възстановяване и усилване на строителни конструкции; полимерни материали за възстановяване на строителни конструкции; възстановяване и усилване на колони, подови конструкции, греди и стени – технология, материали, конструктивни метали; възстановяване и усилване на фундаменти; усилване на земната основа; възстановяване и усилване на зидани конструкции.


ССС-5.2 Саниране на сгради и съоръжения

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Технология и механизация на строителството”

Преподаватели : доц. д-р инж. Антон Лазов, lazov_a@vsu.bg; ks@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 3 0 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка - V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): III курс, V семестър; 1 +1

ECTS кредити: 2

Основни теми:

Основни понятия. Енергоефективно строителство – необходимост и задължение. Класификация на сградния фонд в България по системи и години на строителство. Саниране на панелни сгради. Саниране на монолитни сгради. Особености при други системи на строителство. Саниране на съоръжения. Икономически и правни проблеми при саниране на сгради.


ССС-5.5 Основи на счетоводството

Основно звено, катедра: Колеж по строителство; катедра “Мениджмънт в строителството”

Преподаватели : гл. ас. Васил Василев

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – V семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІІІ курс, V семестър; 1+1

ECTS кредити: 1+1

Основни теми:

Придобиване на теоретически и практически знания по счетоводство, финанси и технико-икономически и финансово – счетоводен анализ на строителната фирма.


СДС-6.1 Основи на строителния мениджмънт

Основно звено, катедра:Колеж по строителство; катедра “Мениджмънт в строителството”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 60 часа ( 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 60 часа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит – VІ семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения): IIІ курс, VІ семестър; 2+2

ECTS кредити: 2+2

Основни теми:

Същност и основни принципи на управлението. Кибернетична същност на управлението. Системен подход при изучаване на строителната фирма, като производствена система. Принципи на мениджмънта. Основни функции на мениджмънта. Вземане на управленски решения- етапи на процеса.методи за вземане на решение и оценка на решението.Основни функции на управление. Поставяне на целите пред строителната фирма и определяне на приоритетите.Стратегическо управление и стратегическо планиране. Стратегии на фирмата.Избор и реализация на стратегията. Организационни структури, принципи на проектиране, предимства, недостатъци и област на приложение.Видове контрол и методи за контрол.Оперативно и ситуационно управление. Оперативно планиране и отчитане на строителния обект.Обявяване на процедура и подготовка на необходимата документация за възлагане на обществена поръчка.Подготовка на документация за участие в конкурс за възлагане на обществена поръчка.

Договориране в строителството. Управление на трудовите ресурси, набиране на персонал и управление на конфликтите. Маркетинг и маркетингови проучвания. Сегментиране на пазара. Стокова и ценова и рекламна политика на фирмата.


СДС-И.1.2 Основи на архитектурното проектиране

Основно звено, катедра: Архитектурен факултет; катедра “Архитектура”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Курсов проект, курсови задачи: КЗ - 1бр.

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – ІV семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІV семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Основни теми:

Основни принципи в проектирането на жилищни, обществени и промишлени сгради и в градоустройственото проектиране.


СДС-И.2.1 Ландшафтна архитектура и малки архитектурни форми

Основно звено, катедра: Архитектурен факултет; катедра “Архитектура”

Преподаватели:


Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Курсов проект, курсови задачи: КЗ - 3бр.

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка – ІV семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

ІV семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

Основни теми:

Видове композиционни похвати при постигане на хармония между градския организъм и природните дадености, обективни свойства на формата и срадства за естетическа организация на ландшафта и органично включване на малки архитектурни форми в зелените площи.
 

print Печат

 

 

377 0.201

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...