bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Subject "Дизайн"

Qualification: "Designer"
Degree "Master"

Описание

Учебният план за магистърската програма по "Дизайн" от професионалното направление "Архитектура, строителство и геодезия" за придобиване на образователно-квалификационната степен "магистър", след завършена ОКС "бакалавър" или "магистър", е разработен при спазване на изискванията на Закона за висшето образование, Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, Наредбата за Единни държавни изисквания за придобиване на висше образование на ОКС "бакалавър", "магистър" и "специалист", Правилника за дейността на ВСУ "Л. Каравелов" и изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Документацията по изработването на учебния план е разгледана и приета на заседания на катедрените съвети, на ФС на АФ (Протокол №12/19.02.2015 г.) и е утвърдена на заседание на АС на ВСУ с Протокол № 28/12.03.2015 г.

В съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист” (Постановление на МС №162/23.07.2002 г.) и квалификационната характеристика, формирането на учебното съдържание е извършено въз основа на следните изисквания към обучението на студентите:

 • Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността "Дизайн";

 • Усвояване на основите на научноизследователската, научно-приложната и художествено-творческата дейност;

 • Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобити умения;

 • Развитие на способности във випускниците за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.

Обучението ще се извършва само в задочна форма и неговата продължителност е една година и шест месеца (3 семестъра с продължителност всеки по 15 седмици), третият семестър е определен за подготовка и защита на дипломна работа.

ПРИНЦИПИ И СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

Основен принцип и характерна черта на разработения нов учебен план е създаването на цялостно замислена и вътрешно координирана дидактически последователност от учебни предмети и практически упражнения, които постепенно да въведат обучаемия в:

 • изследване на съществуващи решения на художествено пространствено оформление на околната среда и влияние на човешкия фактор. Анализ и систематизиране на функционалните зони и елементи от пространството – обект на изследването – екстериор или интериор. Анализ на дейностите в тях. Систематизиране на материалите от проучването. Изводи и препоръки;

 • разработване на идейни варианти и композиционни решения /концепции/;

 • анализ на различните принципни варианти за художествено – пространствено оформление и избор на оптимален вариант;

 • създаване на мебели и други елементи на обзавеждането или единични образци на уникална мебел и обзавеждане от различни материали;

 • изработване на макети на обемно-пространствена структура, интериор, екстериор. Макетни похвати на изследване и визуализиране в дизайна.

 • изработване на проектна документация по част интериор и дизайн, изпълняване на цветографичен проект и детайли;

 • разчитане и разработване на техническа документация, реализиране на техническо решение на интериор, екстериор, градска среда, визуална комуникация, зони за отдих, изложбени зали, панаирни палати и др.;

 • организиране и планиране на дейностите по разработване и изпълнение на проекти в сферата на художествено-пространственото оформление;

 • използване на информационни и комуникационни технологии.

В учебния план са предвидени 495 часа обща аудиторна заетост на студентите и 375 часа за самостоятелна работа по изработване на дипломен проект.

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО в три категории - задължителни, избираеми и факултативни:

 • задължителни дисциплини - 11 броя;

 • избираеми дисциплини - 1 брой;

 • факултативни дисциплини - 1 брой.

Дисциплини с №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 от учебния план са профилиращи и съставляват 63.6% от задължителните дисциплини.

От задължителните и избираемите дисциплини 7 завършват с изпит, 3 - с текуща оценка, 3 - със защита на архитектурни проекти. Хорариумите на учебните дисциплини, курсовите проекти и задачи, изпитните процедури и разпределението им по семестри е показано в учебния план.

За всяка учебна дисциплина са определени кредитни точки по ECTS, което дава възможност за мобилност на студентите. Общият брой кредитни точки за един семестър е 30, а за целия курс от 3 семестъра е 60 кредита плюс 15 кредита за дипломна работа. Определеният брой кредитни точки се получава от студентите след успешно полагане на съответния семестриален изпит (текуща оценка) или оценка на проект.

В учебния план е постигнато следното съотношение между общообразователните, избираемите и фалкутативните дисциплини:

 • Общообразователни 84.62%

 • Избираеми 7.69%

 • Фалкутативни 7.69%

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Всички проектантски дисциплини се водят ритмично с упражнения два пъти седмично. Работи се в общи работни зали, в които студентите имат постоянни работни места и всеки участва в дискусиите, които се водят по време на учебния процес в студията. Прилага се принципа на ателиета или класове, принцип на който е изградено обучението във всички висши училища по изкуствата у нас и в архитектурно проектиране като изкуство.

Създава се и функционира специфична система за обективна оценка на постиженията на студентите и преподавателите, особено в областта на архитектурното проектиране.

Обучението ще завършва с разработването на дипломен проект и неговата защита пред Държавна изпитна комисия в съответствие със ЗВО.

Задължителни дисциплини

First year

 First semesterLectures,  Seminars,  PracticalForm of AssessmentCourse project assignmentECTS
credits
1Теория и история на дизайна 15 - 0 - 0written examination 3
2Основи на дизайна в архитектурата: интериор, екстериор 30 - 0 - 0written examination 1 course assignment5
3Изобразителни средства, моделиране; материалознание 0 - 45 - 0current evaluation 3 course assignment5.5
4Формообразуване; параметричен дизайн30 - 15 - 0written examination 1 course assignment5.5
5Графичен дизайн и дизайн в архитектурата30 - 15 - 0written examination 3 course assignment5.5
6Избираема дисциплина - група 10 - 45 - 0current evaluation 1 course assignment5.5
Total lecture and seminar hours: 22530
 Second semesterLectures,  Seminars,  PracticalForm of AssessmentCourse project assignmentECTS
credits
7Инженерен дизайн30 - 0 - 0written examination 5
8Градски дизайн30 - 0 - 0written examination 3.5
9Ландшафтен дизайн30 - 0 - 0written examination 3.5
10АП 1 - Пространствен, графичен и предметен дизайн0 - 45 - 0защита на проект 1 course project4.5
11АП 2 - Градски дизайн0 - 45 - 0защита на проект 1 course project4.5
12АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане0 - 45 - 0защита на проект 1 course project4.5
13Факултативна дисциплина0 - 45 - 0current evaluation 1 course assignment4.5
Total lecture and seminar hours: 27030

Second year

 Third semesterLectures,  Seminars,  PracticalForm of AssessmentCourse project assignmentECTS
credits
14Дипломен проект 15
Total lecture and seminar hours: 015

Elective/Optional Subjects

First year

 First semesterLectures,  Seminars,  PracticalForm of AssessmentCourse project assignmentECTS
credits
Elective/Optional Subjects - Group 1
И-01 Мебелиране на интериорни и екстериорни пространства0 - 45 - 0 5.5
И-02 Архитектурно-художествен синтез0 - 45 - 0 0

Optional Subjects

First year

 Second semesterLectures,  Seminars,  PracticalForm of AssessmentCourse project assignmentECTS
credits
Ф-1Методи на цветовото изграждане на формата0 - 45 - 0 0
Ф-2Разработване на проектна документация и управление на проекти0 - 45 - 0 0
Ф-3Дизайн за ерхитектурна среда15 - 30 - 0 4.5

 

438 0.333